Logo

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น้ำ

ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล ที่ตั้งมาตร เลขมาตรวัด เลขที่รับคำร้อง วันที่รับคำร้อง ผู้รับคำร้อง สถานะ
1 110000041 ปานทิพย์ ธรรมสกุล
8/17 หมู่ 10
ตำบล
89548-49 67/0000 2024-06-17 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
2 209000132 บุญมา มุขประดับ
7 หมู่ 9
ตำบล
13223-40 67/0000 2024-06-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
3 209000178 สิทธิไชย เอื้อฤาชา
47/19 หมู่ 9
ตำบล
189453-56 67/0000 2024-06-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
4 209000106 ชม้อย ผ่องใจ
20/14 หมู่ 9
ตำบล
7252 67/0000 2024-06-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
5 209000234
0985278814
66/22 หมู่ 9
ตำบล
87405-63 67/0000 2024-06-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
6 209000190 ควีน โฟเซ่น ฟรุต จำกัด
ชั่วคราว หมู่ 9
ตำบล
249082-57 67/0000 2024-06-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
7 215000103 สมศักดิ์ มาลี
40/3 หมู่ 15
ตำบล
19645-44 67/0000 2024-06-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
8 214001120 อรุณทิพย์ แสงหิรัญ
29/61 หมู่ 14
ตำบล
11496-51 67/0000 2024-06-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
9 113000010 สมศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
8/2 หมู่ 13
ตำบล
44139-44 67/0000 2024-06-17 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
10 113000371 บุปผา พันธ์งาม
24/4 หมู่ 13
ตำบล
1632-51 67/0000 2024-06-17 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
11 215000913 อภิชาติ ไสโสพล
0859038265
ชั่วคราว หมู่ 15
ตำบล
87398-63 67/0000 2024-06-14 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
12 215000287 กมลพรรณ โอวาทเวโรจน์
021574892
61/9 หมู่ 15
ตำบล
97055-65 67/0000 2024-06-14 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
13 215001012 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/17 หมู่ 15
ตำบล
26095-67 67/0000 2024-06-14 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
14 215000992 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/269 หมู่ 15
ตำบล
26044-67 67/0000 2024-06-14 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
15 215001009 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/14 หมู่ 15
ตำบล
26090-67 67/0000 2024-06-14 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
16 214002501
0869999555
55/68 หมู่ 14
ตำบล
201489-66 67/0000 2024-06-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
17 214002497
0869999555
55/86 หมู่ 14
ตำบล
201483-66 67/0000 2024-06-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
18 214001748 ภัทรภร ภัทร์ปรีดาสกุล
0984328610
25/20 หมู่ 14
ตำบล
246433-64 67/0000 2024-06-13 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
19 215001024 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/28 หมู่ 15
ตำบล
67/0000 2024-06-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
20 215001006 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/11 หมู่ 15
ตำบล
26086-67 67/0000 2024-06-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
21 209000059 ประยูร จั่นแท้
47/2 หมู่ 9
ตำบล
64788 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
22 111000196 แคร์เวส แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
33/3 หมู่ 11
ตำบล
107723-54 67/0000 2024-06-13 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
23 209000094 เจียน จันทร์แย้ม
48/2 หมู่ 9
ตำบล
55861 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
24 209000083 จำนงค์ ผันปัญญา
17 หมู่ 9
ตำบล
56295 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
25 111000196 แคร์เวส แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
33/3 หมู่ 11
ตำบล
107723-54 67/0000 2024-06-13 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
26 209000066 สมจิตร บัวแก้ว
48 หมู่ 9
ตำบล
29872 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
27 209000109 ชัยวัฒน์ สิทธิรส
49/2 หมู่ 9
ตำบล
8727-40 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
28 209000121 สุธน นนทชัย
49/1 หมู่ 9
ตำบล
31002-43 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
29 215001007 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/12 หมู่ 15
ตำบล
26088-67 67/0000 2024-06-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
30 209000097 วัฒนา กระต่ายเผือก
48/6 หมู่ 9
ตำบล
25841 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
31 209000060 อลงกรณ์ รัตตะเวทิน
48/1 หมู่ 9
ตำบล
55862 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
32 209000118 ประหยัด อุดาแก้ว
48/3 หมู่ 9
ตำบล
25508 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
33 209000105 สุวรรณ พูลเต่า
7 หมู่ 9
ตำบล
29863 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
34 209000091 จำนงค์ เรืองสด
10 หมู่ 9
ตำบล
0810 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
35 215001021 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/26 หมู่ 15
ตำบล
26072-67 67/0000 2024-06-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
36 214002503
0869999555
55/80 หมู่ 14
ตำบล
201491-66 67/0000 2024-06-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
37 111000169 ทวี วุทธิเดช
27/12 หมู่ 11
ตำบล
106199-48 67/0000 2024-06-13 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
38 207000149 มนัสนันท์ อานันท์พชร
120/12 หมู่ 7
ตำบล
25510 67/0000 2024-06-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
39 214000466 พิมพ์ลภัส ดอนกอนเจ้า
145/365 หมู่ 14
ตำบล
19190-49 67/0000 2024-06-12 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
40 215000242 ศิริพร แสงวงษา
65/1 หมู่ 15
ตำบล
81814-55 67/0000 2024-06-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
41 209000042 สำอางค์ สำเนียงเสนาะ
39/3 หมู่ 9
ตำบล
64794 67/0000 2024-06-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
42 209000104 ผ่อง คชทอง
39/15 หมู่ 9
ตำบล
54294 67/0000 2024-06-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
43 209000110 ไฉน คชทอง
39 หมู่ 9
ตำบล
8282-38 67/0000 2024-06-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
44 209000043 อินทร์ มาสัมฤทธิ์
39/4 หมู่ 9
ตำบล
64798 67/0000 2024-06-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
45 209000040 บัว สำเนียงเสนาะ
39/1 หมู่ 9
ตำบล
64792 67/0000 2024-06-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
46 209000126 สัมฤทธิ์ สำเนียงเสนาะ
4 หมู่ 9
ตำบล
12948 67/0000 2024-06-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
47 214002367 นวพร ญาณรัตน์
0973032565
62/7 หมู่ 14
ตำบล
292768-65 67/0000 2024-06-12 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
48 209000031 ศิริ พวงพุฒ
30/1 หมู่ 9
ตำบล
27517-67 67/0000 2024-06-11 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
49 209000119 รุ่งเรือง พลอยสำลี
14/3 หมู่ 9
ตำบล
25576 67/0000 2024-06-11 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
50 113000236 แฉล้ม อัฐมี
0816196294
27/3 หมู่ 13
ตำบล
19514-44 67/0000 2024-06-11 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
51 214000545 ราเชนต์ กลิ่นมาลี
145/179 หมู่ 14
ตำบล
19100-49 67/0000 2024-06-11 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
52 207000345 สุรีรัตน์ วัชรสุวรรณเสรี
0909793541
ชั่วคราว หมู่ 7
ตำบล
307139-64 67/0000 2024-06-11 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
53 108000228 วิชิต จำปาหอม
0649328086
ชั่วคราว หมู่ 8
ตำบล
TK0278-63 67/0000 2024-06-11 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
54 113000430 ถ่าย ภูผาพันธ์
60/26 หมู่ 13
ตำบล
64706-56 67/0000 2024-06-11 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
55 214002386
99/155 หมู่ 14
ตำบล
292701-65 67/0000 2024-06-10 พิมพ์ชนก ม่วงขำ อนุมัติ
56 209000034 เจียม สร้อยประทุม
34/3 หมู่ 9
ตำบล
64800 67/0000 2024-06-10 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
57 111000240 พัชรี ศอกจะบก
50/27 หมู่ 11
ตำบล
167307-55 67/0000 2024-06-10 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
58 209000030 ผึ่ง สระบัว
30 หมู่ 9
ตำบล
85862 67/0000 2024-06-10 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
59 209000032 แป๊ะ แก้วเชียงราก
34 หมู่ 9
ตำบล
55865 67/0000 2024-06-10 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
60 113000338 ศุภวรรณ สีทอง
0618504241
18/248 หมู่ 13
ตำบล
45819-49 67/0000 2024-06-10 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
61 214000493 กำพล คชโสภณ
145/309 หมู่ 14
ตำบล
19062-49 67/0000 2024-06-10 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
62 109000002 โนรี บุตรเสือ
6/6 หมู่ 9
ตำบล
86174-33 67/0000 2024-06-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
63 212000095 วรรณา เจริญสุข
26/12 หมู่ 12
ตำบล
8844-40 67/0000 2024-06-07 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
64 212000091 สำเริง เจริญสุข
26/3 หมู่ 12
ตำบล
8290-38 67/0000 2024-06-07 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
65 212000020 อาบู ม่วงขำ
7/3 หมู่ 12
ตำบล
Tk0391-63 67/0000 2024-06-07 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
66 213000661 เพ็ญรุ่ง คุ้มพะเนียด
085-9752206
44/5 หมู่ 13
ตำบล
0-13745-63 67/0000 2024-06-07 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
67 215000235 ไลน์ แอนด์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง
62/34 หมู่ 15
ตำบล
105229-54 67/0000 2024-06-06 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
68 208000121
025295146
8/1 หมู่ 8
ตำบล
110837-59 67/0000 2024-06-06 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
69 215000935 อภิญญา แช่มช้อย
0626217545
36/33 หมู่ 15
ตำบล
483907-66 67/0000 2024-06-06 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
70 112000035 สมพงษ์ คำดี
4/2 หมู่ 12
ตำบล
257062-64 67/0000 2024-06-06 พิมพ์ชนก ม่วงขำ อนุมัติ
71 215000521 ทินกร อินต๊ะวัน
15/10 หมู่ 15
ตำบล
56272-62 67/0000 2024-06-06 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
72 211000310 สุภัสส์ฎา เอี่ยมสกุล
ชั่วคราว หมู่ 11
ตำบล
53279-65 67/0000 2024-06-06 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
73 215000694 ภัทราพร ทองใบ
0639413382
44/45 หมู่ 15
ตำบล
202266-66 67/0000 2024-06-05 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
74 213000641
29/13 หมู่ 13
ตำบล
270046-61 67/0000 2024-06-05 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
75 215000027 สนิม วิเชียรศรี
0995391794
51/1 หมู่ 15
ตำบล
Tk0198 67/0000 2024-06-05 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
76 215000401 วิวันทนา ขออินกลาง
0954925068
71/83 หมู่ 15
ตำบล
113828-59 67/0000 2024-06-05 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
77 215000342 จุลีพร เช้าวันดี
71/43 หมู่ 15
ตำบล
113945-59 67/0000 2024-06-05 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
78 208000051 จำลอง ม่วงขำ
25/4 หมู่ 8
ตำบล
Tk0231-63 67/0000 2024-06-05 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
79 207000032 สมนึก ปิ่นภู่
96/42 หมู่ 7
ตำบล
56539-36 67/0000 2024-06-05 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
80 214000065 บุญลือ รุ่งเจริญ
26/38 หมู่ 14
ตำบล
343696-56 67/0000 2024-06-05 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
81 215000181 ทองสุข ชานุชิต
37/67 หมู่ 15
ตำบล
73326-47 67/0000 2024-06-05 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
82 210000141 อุดม สิทธิรส
021574892
ชั่วคราว หมู่ 10
ตำบล
112417-66 67/0000 2024-06-05 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
83 215000018 สร้อยสุรินทร์ ยอดโมกข์
44/1 หมู่ 15
ตำบล
11516-51 67/0000 2024-06-05 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
84 215000156 จิระประภา โมจิตะ
43/5 หมู่ 15
ตำบล
186357-50 67/0000 2024-06-04 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
85 215000458 แหลมทอง วารี
5/14 หมู่ 15
ตำบล
116389-59 67/0000 2024-06-04 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
86 215000200 วิจิตร ชัยรังษีเลิศ
5/10 หมู่ 15
ตำบล
122624-50 67/0000 2024-06-04 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
87 214001454 สายฝน นุหัง
47/64 หมู่ 14
ตำบล
113770-59 67/0000 2024-06-04 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
88 215000987 ชัยรัตน์ พิมพ์เวิน
0623642792
ชั่วคราว หมู่ 15
ตำบล
26057-67 67/0000 2024-06-04 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
89 215000987 ชัยรัตน์ พิมพ์เวิน
0623642792
ชั่วคราว หมู่ 15
ตำบล
26057-67 67/0000 2024-06-04 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
90 215000987 ชัยรัตน์ พิมพ์เวิน
0623642792
ชั่วคราว หมู่ 15
ตำบล
26057-67 67/0000 2024-06-04 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
91 214002373 อาทิตยา ชอบสว่าง
0909908062
57/4 หมู่ 14
ตำบล
TK0328-63 67/0000 2024-06-04 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
92 110000093 ธรรมกิจนิเวศ จำกัด
99/35 หมู่ 10
ตำบล
15842-41 67/0000 2024-06-04 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
93 110000094 ธรรมกิจนิเวศ จำกัด
99/36 หมู่ 10
ตำบล
15845-41 67/0000 2024-06-04 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
94 210000003 หวั่น สาโสธร
5 หมู่ 10
ตำบล
108818-36 67/0000 2024-06-04 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
95 214001818 สุทธิรักษ์ เตาวะโต
55/147 หมู่ 14
ตำบล
257065-64 67/0000 2024-06-04 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
96 111000162 เปล่ง สุขสะอาด
2/1 หมู่ 11
ตำบล
221962-66 67/0000 2024-06-04 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
97 214000153 ประเทือง แซ่ลี้
21/4 หมู่ 14
ตำบล
20391-49 67/0000 2024-05-31 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
98 214001501 วรรณษา วรรณประดิษฐ
021574892
47/176 หมู่ 14
ตำบล
280537-59 67/0000 2024-05-31 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
99 214001507 วิภารัตน์ คงใย
18/14 หมู่ 14
ตำบล
270192-59 67/0000 2024-05-31 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
100 214001561 อนัญญา ยะรินทร์
47/6 หมู่ 14
ตำบล
53561-61 67/0000 2024-05-31 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
101 211000327 ธวัช อ่อนศรี
0621566153
ชั่วคราว หมู่ 11
ตำบล
112410-66 67/0000 2024-05-31 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
102 214002361 กนิษฐา สักพุ่ม
57/25 หมู่ 14
ตำบล
292783-65 67/0000 2024-05-31 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
103 214001750 ธวัลรัตน์ ชัยอำนวย
0922531209
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
307070-64 67/0000 2024-05-31 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
104 214000006 ประสิทธิ์ พวงธรรม
0961793363
25/3 หมู่ 14
ตำบล
110847-36 67/0000 2024-05-31 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
105 214001572 วรวัฒน์ รังคณารัตนกูล
47/11 หมู่ 14
ตำบล
126409-61 67/0000 2024-05-31 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
106 214001573 วรวัฒน์ รังคณารัตนกูล
47/10 หมู่ 14
ตำบล
126406-61 67/0000 2024-05-31 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
107 214001053 ณัฐริกา ปิยะสิงห์
45/28 หมู่ 14
ตำบล
48524-54 67/0000 2024-05-31 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
108 214002339 ธัญญาภรณ์ ขาวไม
0866665799
55/102 หมู่ 14
ตำบล
292752-65 67/0000 2024-05-30 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
109 213000636 ประสิทธิ์ สร้อยธรรมา
0825866584
11/5 หมู่ 13
ตำบล
522150-61 67/0000 2024-05-30 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
110 214001106 วันดี แซ่เฮ้ง
26/79 หมู่ 14
ตำบล
81811-55 67/0000 2024-05-30 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
111 215001054 โชติธนินท์ จิรศรัณเกียรติ
098-5419656
71/126 หมู่ 15
ตำบล
21437-67 67/0000 2024-05-30 พิมพ์ชนก ม่วงขำ อนุมัติ
112 213000011 สุนทรี แมงทอง
23/2 หมู่ 13
ตำบล
98466-34 67/0000 2024-05-30 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
113 211000144
33/24 หมู่ 11
ตำบล
142595-47 67/0000 2024-05-30 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
114 213000180 สมชาย เทศแก้ว
27 หมู่ 13
ตำบล
31012-43 67/0000 2024-05-30 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
115 214001750 ธวัลรัตน์ ชัยอำนวย
0922531209
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
307070-64 67/0000 2024-05-30 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
116 214001476 เจตบดินทร์ ช่างน้อย
47/54 หมู่ 14
ตำบล
TK0056 67/0000 2024-05-30 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
117 214001570 อำนวย ธรรมนาม
1/12 หมู่ 14
ตำบล
126322-61 67/0000 2024-05-30 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
118 214000839 สุชาติ จุลสำอางค์
26/63 หมู่ 14
ตำบล
149254-46 67/0000 2024-05-30 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
119 114000001 ชาญชัย ยินดี
8/104 หมู่ 14
ตำบล
37179-52 67/0000 2024-05-30 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
120 214000067 อุบลรัตน์ ขุนบุญจันทร์
26/11 หมู่ 14
ตำบล
167348-53 67/0000 2024-05-30 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
121 214001146 ทักษอร บุบผาแดง
47/279 หมู่ 14
ตำบล
127545-55 67/0000 2024-05-30 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
122 209000004 เปลื้อง มุขประดับ
6 หมู่ 9
ตำบล
55880 67/0000 2024-05-30 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
123 212000186 กัณวานพ ประดิษธรรมา
025295146
31/1 หมู่ 12
ตำบล
19663-52 67/0000 2024-05-29 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
124 214001379 พลลภัตย์ รัตนพยอมกุน
021574892
4/10 หมู่ 14
ตำบล
293207-58 67/0000 2024-05-29 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
125 214001403 กาญจนาพร เอี่ยมแปลง
0954925068
47/74 หมู่ 14
ตำบล
114264-59 67/0000 2024-05-29 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
126 214001515 สมหมาย ท้าวสาบุตร
4/12 หมู่ 14
ตำบล
116797-60 67/0000 2024-05-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
127 213000395 วีรฉัตร พิชนารี
3/12 หมู่ 13
ตำบล
10937-52 67/0000 2024-05-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
128 214000655 วิโรจน์ ก๋งเมือง
145/601 หมู่ 14
ตำบล
18491-49 67/0000 2024-05-29 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
129 214000832 ปวีณา สุดศรี
26/62 หมู่ 14
ตำบล
89706-49 67/0000 2024-05-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
130 214001472 สนิท กองแก้ว
26/93 หมู่ 14
ตำบล
130878-59 67/0000 2024-05-29 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
131 109000002 โนรี บุตรเสือ
6/6 หมู่ 9
ตำบล
86174-33 67/0000 2024-05-29 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
132 214001599 ยุทธศักดิ์ ก้อนแก้ว
082-0927549
29/19 หมู่ 14
ตำบล
0-206488-62 67/0000 2024-05-28 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
133 214002270 คนิตฐา สาคะเรศ
0874509282
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
288572-63 67/0000 2024-05-28 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
134 214000884 สำรวย ปั่นหอม
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
4717-52 67/0000 2024-05-28 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
135 210000004 ปัญญา สิริภทฺโท
5/5 หมู่ 10
ตำบล
75234-33 67/0000 2024-05-28 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
136 215000602 อาภรณ์ มานะพระ
0898025500
2/11 หมู่ 15
ตำบล
257192-64 67/0000 2024-05-28 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
137 214000842 พิมลพรรณ อินทร์พลับ
0961507312
25/15 หมู่ 14
ตำบล
123314-50 67/0000 2024-05-28 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
138 114000027 อารุณ หมานสกุล
7/11 หมู่ 14
ตำบล
58447-44 67/0000 2024-05-28 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
139 213000399 น้ำผึ้ง คล้ายสิทธิ์
29/16 หมู่ 13
ตำบล
1666-51 67/0000 2024-05-27 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
140 115000267 ณรงค์ชัย ปรีชาพลกุล
0957784949
1/64 หมู่ 15
ตำบล
105474-65 67/0000 2024-05-27 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
141 209000175 โกลบอล เทรด แอนด์ ดิสทริบิวขั่น จำกัด
47/20 หมู่ 9
ตำบล
108477-55 67/0000 2024-05-24 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
142 213000821 ธัญญารัตน์ พวงธรรม
0828894291
ชั่วคราว หมู่ 13
ตำบล
67/0000 2024-05-24 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
143 110000307 กัญญาณี จีนโก๊ว
0814829902
8/16 หมู่ 10
ตำบล
257489-58 67/0000 2024-05-24 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
144 214001355 ทรงเกียรติ ออนแสงยอน
45/141 หมู่ 14
ตำบล
191192-58 67/0000 2024-05-24 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
145 209000108 บัว เพ็งลี
50 หมู่ 9
ตำบล
5118 67/0000 2024-05-24 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
146 213000659 สุทัศน์ ใจปราณี
094-9217338
28/34 หมู่ 13
ตำบล
0-13744-63 67/0000 2024-05-23 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
147 120000163 อำไพ ธรรมบุญญา
29/17 หมู่ 20
ตำบล
139933-63 67/0000 2024-05-23 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
148 214001457 นาคิน นวลแก้ว
47/62 หมู่ 14
ตำบล
114354-59 67/0000 2024-05-23 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
149 212000264 อมรเทพ แซ่ต้วน
1/8 หมู่ 12
ตำบล
217316-58 67/0000 2024-05-23 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
150 212000114 ไพโรจน์ ลอยเกตุ
18/3 หมู่ 12
ตำบล
12945-40 67/0000 2024-05-21 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
151 212000114 ไพโรจน์ ลอยเกตุ
18/3 หมู่ 12
ตำบล
12945-40 67/0000 2024-05-21 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
152 213000201 สุกัญญา มณีวงษ์
16/26 หมู่ 13
ตำบล
127550-55 67/0000 2024-05-21 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
153 213000588 ฐานิต กุลธนาภรณ์
40/6 หมู่ 13
ตำบล
280536-59 67/0000 2024-05-21 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
154 212000372 แสงเดือน ปวิดาภา
12/9 หมู่ 12
ตำบล
522144-61 67/0000 2024-05-21 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
155 213000551 สมชาย สาธิตอเนกชัย
0870650884
1/99 หมู่ 13
ตำบล
258957-58 67/0000 2024-05-21 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
156 213000708 ธานี แมงทอง
0805841504
ชั่วคราว หมู่ 13
ตำบล
247245-64 67/0000 2024-05-21 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
157 214000126 วิภา ลี้พงษ์
25/11 หมู่ 14
ตำบล
19717-44 67/0000 2024-05-21 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
158 213000053 สำราญ ดอกยี่โถ
29/1 หมู่ 13
ตำบล
148419-48 67/0000 2024-05-21 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
159 213000182 สุภาพร จุมาสูง
16/16 หมู่ 13
ตำบล
33605-43 67/0000 2024-05-21 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
160 212000336 ณรงค์ศักดิ์ ฉายแม้น
025295146
36/52 หมู่ 12
ตำบล
122256-61 67/0000 2024-05-20 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
161 213000375 ปราณี แป้นทับ
38/7 หมู่ 13
ตำบล
50646-49 67/0000 2024-05-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
162 208000125 เฟิง หยวน หยวน
40/21 หมู่ 8
ตำบล
55316-60 67/0000 2024-05-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
163 208000088 วี เอ็น อลูมิเนียม จำกัด
40/20 หมู่ 8
ตำบล
111464-66 67/0000 2024-05-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
164 213000485 ประคอง แสนกุล
15/36 หมู่ 13
ตำบล
81335-56 67/0000 2024-05-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
165 215000511 นีรนุช ไทยวัฒน์
15/15 หมู่ 15
ตำบล
523616-61 67/0000 2024-05-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
166 213000451 กฤษณะ การประเสริฐ
28/30 หมู่ 13
ตำบล
159588-53 67/0000 2024-05-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
167 214000679 ขจร เปียจันทร์
145/625 หมู่ 14
ตำบล
18400-49 67/0000 2024-05-20 พิมพ์ชนก ม่วงขำ อนุมัติ
168 118000231 เด่น มีประวัติ
12/16 หมู่ 18
ตำบล
31383-43 67/0000 2024-05-17 พิมพ์ชนก ม่วงขำ อนุมัติ
169 211000212 พรวิภา คาร์สัน
021574891
3/2 หมู่ 11
ตำบล
186361-50 67/0000 2024-05-17 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
170 118000091 ณรงค์ มีประวัติ
34/2 หมู่ 18
ตำบล
102323-34 67/0000 2024-05-17 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
171 213000705 วิฑูรย์ ประยงค์แย้ม
0818380223
25/34 หมู่ 13
ตำบล
250300-64 67/0000 2024-05-17 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
172 212000153 แอล เอ็ม จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
87/3 หมู่ 12
ตำบล
155992-48 67/0000 2024-05-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
173 213000446 อภิสิทธิ์ ปั้นเกตุ
20/27 หมู่ 13
ตำบล
40509-54 67/0000 2024-05-17 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
174 213000228 มานะ แสงเปราะ
27/14 หมู่ 13
ตำบล
258851-56 67/0000 2024-05-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
175 213000273 สาคร ลาวัลย์
25/14 หมู่ 13
ตำบล
54599-47 67/0000 2024-05-17 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
176 213000331 สายทิพย์ สมเผดิม
0623279919
23/8 หมู่ 13
ตำบล
152589-48 67/0000 2024-05-16 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
177 214001617 วิโรจน์ พวงธรรม
091-8747326
25/31 หมู่ 14
ตำบล
113763-63 67/0000 2024-05-16 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
178 213000629
025295146
17/64 หมู่ 13
ตำบล
Tk 0192-63 67/0000 2024-05-16 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
179 112000616 ศุภวัฒน์ สุนทรวาณิชย์กิจ
0894411961
4/10 หมู่ 12
ตำบล
13746-63 67/0000 2024-05-16 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
180 112000617 ศุภวัฒน์ สุนทรวาณิชย์กิจ
0894411961
4/9 หมู่ 12
ตำบล
13749-63 67/0000 2024-05-16 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
181 213000469 ลิ้นจี่ ยวงเงิน
17/16 หมู่ 13
ตำบล
257104-64 67/0000 2024-05-16 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
182 214001078 กนก อมรปฏิพัทธ์
47/219 หมู่ 14
ตำบล
122754-55 67/0000 2024-05-16 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
183 215000998 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/275 หมู่ 15
ตำบล
26048-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
184 215000996 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/273 หมู่ 15
ตำบล
26050-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
185 215000995 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/272 หมู่ 15
ตำบล
26041-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
186 215000993 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/270 หมู่ 15
ตำบล
26043-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
187 215001022 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/27 หมู่ 15
ตำบล
26071-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
188 209000140 อธิราช พันธเสน
99 หมู่ 9
ตำบล
33026-49 67/0000 2024-05-16 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
189 215001017 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/22 หมู่ 15
ตำบล
26100-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
190 215001016 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/21 หมู่ 15
ตำบล
26099-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
191 215001015 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/20 หมู่ 15
ตำบล
26098-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
192 215001014 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/19 หมู่ 15
ตำบล
26097-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
193 215001013 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/18 หมู่ 15
ตำบล
26096-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
194 215001010 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/15 หมู่ 15
ตำบล
26093-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
195 215001008 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/13 หมู่ 15
ตำบล
26089-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
196 215001005 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/10 หมู่ 15
ตำบล
26087-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
197 215001011 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/16 หมู่ 15
ตำบล
26094-67 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
198 214002491
0869999555
55/64 หมู่ 14
ตำบล
201480-66 67/0000 2024-05-16 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
199 114000102 บุญเหลือ มากบัว
4/2 หมู่ 14
ตำบล
37173-52 67/0000 2024-05-15 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
200 118000091 ณรงค์ มีประวัติ
34/2 หมู่ 18
ตำบล
102323-34 67/0000 2024-05-15 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
201 212000281 อาทิตย์ ประตูมาต
025295146
36/16 หมู่ 12
ตำบล
114072-59 67/0000 2024-05-15 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
202 214000817 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
3 หมู่ 14
ตำบล
20393-49 67/0000 2024-05-15 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
203 214000349 ชัชนัยย์ บุญมี
025295146
145/402 หมู่ 14
ตำบล
18367-49 67/0000 2024-05-15 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
204 118000088 น้อย สุวรรณจินดา
0924869246
33/3 หมู่ 18
ตำบล
104042-34 67/0000 2024-05-15 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
205 118000189 นาริน มีประวัติ
34/5 หมู่ 18
ตำบล
86167-38 67/0000 2024-05-15 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
206 210000126 วีรศักดิ์ เทียนมหาสาทิศ
44/65 หมู่ 10
ตำบล
32513-56 67/0000 2024-05-14 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
207 111000086 สายต่อง หาญจะปก
50/12 หมู่ 11
ตำบล
12628-40 67/0000 2024-05-14 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
208 111000160 บังอร บางขันธ์
0894569839
39/2 หมู่ 11
ตำบล
44030-48 67/0000 2024-05-14 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
209 112000166 ทิติภา ไทยดีเลิศ
11/31 หมู่ 12
ตำบล
17149-47 67/0000 2024-05-14 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
210 208000029 เจริญสิงห์ ทองสมบุญ
0865650471
30/2 หมู่ 8
ตำบล
140087-63 67/0000 2024-05-14 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
211 113000585 อัครเดช ทันลา
0810019248
18/205 หมู่ 13
ตำบล
TK0374-63 67/0000 2024-05-14 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
212 214001645
021574892
99/178 หมู่ 14
ตำบล
191415-62 67/0000 2024-05-14 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
213 207000339 วิไลวัลย์ พาเสน่ห์
095-6621307
119/48 หมู่ 7
ตำบล
1515-62 67/0000 2024-05-14 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
214 118000419 วิจิตรา ปัถวีเสถียร
12/23 หมู่ 18
ตำบล
14126-51 67/0000 2024-05-13 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
215 215000457 วีระพล เจริญรูป
71/103 หมู่ 15
ตำบล
130867-59 67/0000 2024-05-13 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
216 208000029 เจริญสิงห์ ทองสมบุญ
0865650471
30/2 หมู่ 8
ตำบล
140087-63 67/0000 2024-05-13 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
217 214002157 กัญญานัฐ พวงธรรม
0961569928
25/34 หมู่ 14
ตำบล
100078-65 67/0000 2024-05-13 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
218 213000320 นวลจันทร์ จินดาน้อม
025295146
20/20 หมู่ 13
ตำบล
156205-48 67/0000 2024-05-13 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
219 111000230 รุจิโรจน์ คล้ายแก้ว
35/16 หมู่ 11
ตำบล
700482-54 67/0000 2024-05-09 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
220 109000176 บัญชา คงเจริญ
ชั่วคราว หมู่ 9
ตำบล
51496-60 67/0000 2024-05-09 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
221 111000397 สีนวล คำตุ้ย
0954925068
60 หมู่ 11
ตำบล
257482-58 67/0000 2024-05-08 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
222 214002489 บุญช่วย พุทธรักษา
0817318474
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
201457-66 67/0000 2024-05-08 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
223 112000682 กชวรรณ เทพพิทักษ์
0936974265
22/29 หมู่ 12
ตำบล
TK0023-63 67/0000 2024-05-08 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
224 113000123 คมสรรค์ เรืองลคร
27/1 หมู่ 13
ตำบล
97850-54 67/0000 2024-05-08 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
225 207000154 บุญส่ง สัมมากิจ
98/1 หมู่ 7
ตำบล
15826-43 67/0000 2024-05-08 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
226 111000030 หอม บุตรเสือ
37/1 หมู่ 11
ตำบล
25906-67 67/0000 2024-05-08 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
227 215001046 กันทิมา อัศวภากร
0612717302
ชั่วคราว หมู่ 15
ตำบล
27259-67 67/0000 2024-05-08 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
228 109000176 บัญชา คงเจริญ
ชั่วคราว หมู่ 9
ตำบล
51496-60 67/0000 2024-05-08 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
229 120000089 สนม ทองประเทือง
39 หมู่ 20
ตำบล
265672-58 67/0000 2024-05-08 พิมพ์ชนก ม่วงขำ อนุมัติ
230 215000997 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/274 หมู่ 15
ตำบล
26049-67 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
231 213000735
0818663681
17/74 หมู่ 13
ตำบล
52489-65 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
232 215000991 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/268 หมู่ 15
ตำบล
26045-67 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
233 215001004 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/9 หมู่ 15
ตำบล
26081-67 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
234 215001003 บัวทอง เอสเตท จำกัด
0959571950
55/8 หมู่ 15
ตำบล
26082-67 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
235 214002483
0869999555
55/61 หมู่ 14
ตำบล
201462-66 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
236 214002486
0869999555
55/88 หมู่ 14
ตำบล
201466-66 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
237 214000181 สุรศักดิ์ สามประดิษฐ์
25/12 หมู่ 14
ตำบล
2305-49 67/0000 2024-05-07 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
238 214002505
0869999555
55/79 หมู่ 14
ตำบล
201495-66 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
239 214002494
0869999555
55/83 หมู่ 14
ตำบล
201485-66 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
240 214002421
0869999555
55/93 หมู่ 14
ตำบล
Tk0265-63 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
241 214002490
0869999555
55/63 หมู่ 14
ตำบล
201481-66 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
242 212000473
021010640
2/24 หมู่ 12
ตำบล
202264-66 67/0000 2024-05-07 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
243 207000154 บุญส่ง สัมมากิจ
98/1 หมู่ 7
ตำบล
15826-43 67/0000 2024-05-07 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
244 113000360 สุวรรณา อังเศวตรุ่งเรือง
10/77 หมู่ 13
ตำบล
11353-51 67/0000 2024-05-07 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
245 111000082 เสนาะ บางขันธ์
2 หมู่ 11
ตำบล
Tk0173 67/0000 2024-05-03 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
246 108000183 นฤมล อุ่นเผื่อน
0859623340
61/6 หมู่ 8
ตำบล
201870-58 67/0000 2024-05-03 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
247 214002209 ศรีแพร มอบพะนา
61/7 หมู่ 14
ตำบล
170439-65 67/0000 2024-05-03 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
248 213000114 นรินทร ธูปประดิษฐ์ 1
15/1 หมู่ 13
ตำบล
167347-55 67/0000 2024-05-03 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
249 111000084 ทัศนีย์ พักสุขจิตต์
27/2 หมู่ 11
ตำบล
25421-41 67/0000 2024-05-03 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
250 109000028 ศิริลักษณ์ สุทธิฤทธิ์
22 หมู่ 9
ตำบล
8618-37 67/0000 2024-05-03 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
251 110000104 ทับทิม ทิพย์วรรณ์
2954925068
31/15 หมู่ 10
ตำบล
31580-43 67/0000 2024-05-03 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
252 212000018 มาลี ม่วงขำ
7/1 หมู่ 12
ตำบล
58523-36 67/0000 2024-05-03 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
253 109000024 สิริลักษณ์ สุทธิฤทธิ์
0868952970
22 หมู่ 9
ตำบล
81312-56 67/0000 2024-05-03 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
254 212000018 มาลี ม่วงขำ
7/1 หมู่ 12
ตำบล
58523-36 67/0000 2024-05-03 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
255 215000022 กัญญา มาลี
45 หมู่ 15
ตำบล
1492-37 67/0000 2024-05-02 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
256 111000032 เอมอร ประทุมทอง
48 หมู่ 11
ตำบล
133862-36 67/0000 2024-05-02 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
257 112000209 วิเชียร พักสุขจิตต์
22/6 หมู่ 12
ตำบล
0 67/0000 2024-05-02 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
258 112000212 วิเชียร พักสุขจิตต์
22/19 หมู่ 12
ตำบล
93063-46 67/0000 2024-05-02 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
259 207000285 นภัสนันท์ รักสุข
0809909213
119/57 หมู่ 7
ตำบล
0-56544-62 67/0000 2024-05-02 พิมพ์ชนก ม่วงขำ อนุมัติ
260 110000108 กัลยากร ญาติกลาง
31/7 หมู่ 10
ตำบล
105223-54 67/0000 2024-05-01 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
261 210000030 สำเนียง ฟักเกาะ
33/3 หมู่ 10
ตำบล
114531 67/0000 2024-05-01 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
262 210000039 หรั่ง ทองปราง
39/2 หมู่ 10
ตำบล
81818-55 67/0000 2024-05-01 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
263 110000193 คณันต์ แก้วสุวรรณ
091-217-9998
5/1 หมู่ 10
ตำบล
0-374182-64 67/0000 2024-05-01 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
264 110000367 เฉลิมภพ พิทักษ์เขตขัณฑ์
0802383665
19/3 หมู่ 10
ตำบล
67/0000 2024-04-30 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
265 110000085 ปิยะพันธ์ ชัยรัตน์อาภาพันธ์
99/27 หมู่ 10
ตำบล
26621-41 67/0000 2024-04-30 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
266 211000296 สุชีลา แซ่โอว
ชั่วคราว หมู่ 11
ตำบล
250280-64 67/0000 2024-04-30 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
267 110000043 ไพบูลย์ สุขขี
21/11 หมู่ 10
ตำบล
59445-36 67/0000 2024-04-30 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
268 211000299 พีรพัฒน์ เศวตดิภักดิ์ดี
0972827643,0955257410
33/31 หมู่ 11
ตำบล
247204-64 67/0000 2024-04-30 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
269 212000372 แสงเดือน ปวิดาภา
12/9 หมู่ 12
ตำบล
522144-61 67/0000 2024-04-30 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
270 214000643 กิตติศักดิ์ โชติพรม
0635964462
145/587 หมู่ 14
ตำบล
19293-49 67/0000 2024-04-30 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
271 110000212 เกศิณี ชื่นอารมย์
37/10 หมู่ 10
ตำบล
300347-50 67/0000 2024-04-30 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
272 214000126 วิภา ลี้พงษ์
25/11 หมู่ 14
ตำบล
19717-44 67/0000 2024-04-30 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
273 110000249 เมลดา ภัทรภาณุเมธี
91/30 หมู่ 10
ตำบล
206033-57 67/0000 2024-04-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
274 118000088 น้อย สุวรรณจินดา
33/3 หมู่ 18
ตำบล
104042-34 67/0000 2024-04-29 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
275 214000334 อิงอร ชูรอด
145/372 หมู่ 14
ตำบล
19232-49 67/0000 2024-04-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
276 214000887 เชาว์ ตุ๊เสงี่ยม
145/328 หมู่ 14
ตำบล
30306-51 67/0000 2024-04-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
277 214000306 อัมรินทร์ สินตา
063-596-4462
145/310 หมู่ 14
ตำบล
TK0059-36 67/0000 2024-04-26 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
278 214000422 สุภลักษณ์ สี่โท
145/453 หมู่ 14
ตำบล
18510-49 67/0000 2024-04-26 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
279 111000199 จินตนา จตุรวรรณ
0825554590
50/22 หมู่ 11
ตำบล
112429-66 67/0000 2024-04-26 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
280 214000121 ปริษา บุญศิริภากุล
0960496959
40/1 หมู่ 14
ตำบล
241291-53 67/0000 2024-04-26 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
281 111000215 สกุลไทย ขำเหนือแข
43/4 หมู่ 11
ตำบล
15511-52 67/0000 2024-04-26 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
282 214000532 ปรีชา ศาลาน้อย
021574892
145/207 หมู่ 14
ตำบล
19042-49 67/0000 2024-04-26 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
283 214000160 สำลี ศรีสวัสดิ์
34/10 หมู่ 14
ตำบล
58898-48 67/0000 2024-04-26 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
284 215000912 จักรกฤษ เกตุทอง
0929731858
36/184 หมู่ 15
ตำบล
221988-66 67/0000 2024-04-25 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
285 214000240 นงนุช เหมอินทร์
145/176 หมู่ 14
ตำบล
19085-49 67/0000 2024-04-25 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
286 110000129 ดวงใจ หวง
31/13 หมู่ 10
ตำบล
12919-40 67/0000 2024-04-25 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
287 211000328 เรซ พร็อพเพอร์ตี้ ตลาดไท จำกัด
0814143494
10/39 หมู่ 11
ตำบล
483954-66 67/0000 2024-04-25 พิมพ์ชนก ม่วงขำ อนุมัติ
288 115000153 วนิดา ถนอมพันธ์
2/5 หมู่ 15
ตำบล
173387-48 67/0000 2024-04-25 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
289 214000531 ปริศนา บุญซื่อ
145/209 หมู่ 14
ตำบล
18511-49 67/0000 2024-04-25 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
290 215000773 วีระพล เทพคำดี
0825837934
37/61 หมู่ 15
ตำบล
220102-66 67/0000 2024-04-25 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
291 214000303 วัชรินทร์ ปรีวัลย์
0929321035
145/304 หมู่ 14
ตำบล
18624-49 67/0000 2024-04-25 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
292 214000491
025295146
145/313 หมู่ 14
ตำบล
19065-49 67/0000 2024-04-25 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
293 214000826 สนิท เทศยงค์
145/227 หมู่ 14
ตำบล
174992-48 67/0000 2024-04-24 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
294 214001107 สุนิสา โลแมกซ์
47/281 หมู่ 14
ตำบล
128560-55 67/0000 2024-04-24 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
295 110000133 วาสนา ยูงศิริกาญจน์
0863285452
33/5 หมู่ 10
ตำบล
12896-40 67/0000 2024-04-24 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
296 214000497 สหรัฐ ทรัพย์เสน
0947903657
145/301 หมู่ 14
ตำบล
113609-59 67/0000 2024-04-24 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
297 214000393 นที คำแพงตา
0998044219
145/498 หมู่ 14
ตำบล
19075-49 67/0000 2024-04-24 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
298 214000426 ณมน ม่วงกลิ้ง
145/445 หมู่ 14
ตำบล
81261-56 67/0000 2024-04-24 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
299 214000628 ดารณี ศรีนอก
0954925068
145/572 หมู่ 14
ตำบล
53544-59 67/0000 2024-04-24 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
300 214000225 มานพ โลมา
145/142 หมู่ 14
ตำบล
18332-49 67/0000 2024-04-24 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
301 110000257 รุ่งรุจี พจนารถโกมล
91/40 หมู่ 10
ตำบล
331131-57 67/0000 2024-04-24 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
302 110000181 อดิศร อัศวปิติยาภรณ์
21/19 หมู่ 10
ตำบล
178038-50 67/0000 2024-04-24 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
303 110000133 สุริยา กุศลรัตน์
33/5 หมู่ 10
ตำบล
12896-40 67/0000 2024-04-23 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
304 111000063 สุข เรียงวงษ์
50/13 หมู่ 11
ตำบล
27404-67 67/0000 2024-04-23 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
305 111000199 จินตนา จตุรวรรณ
50/22 หมู่ 11
ตำบล
52265-49 67/0000 2024-04-23 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
306 214002492
0869999555
55/65 หมู่ 14
ตำบล
201479-66 67/0000 2024-04-22 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
307 214002493
0869999555
55/66 หมู่ 14
ตำบล
201478-66 67/0000 2024-04-22 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
308 214002504
0869999555
55/81 หมู่ 14
ตำบล
201494-66 67/0000 2024-04-22 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
309 111000110 อารี การะอนันต์
27/6 หมู่ 11
ตำบล
41965-44 67/0000 2024-04-22 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
310 111000058 กุหลาบ เรียงวงษ์
50/13 หมู่ 11
ตำบล
27407-67 67/0000 2024-04-22 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
311 208000140 ซีพีเอส แวร์เฮาส์ จำกัด
0832220671
8/11 หมู่ 8
ตำบล
172797-64 67/0000 2024-04-22 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
312 213000675
094-2924987
9/2 หมู่ 13
ตำบล
288115-63 67/0000 2024-04-19 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
313 215001040 กชกร คณะพล
0955983018
36/275 หมู่ 15
ตำบล
27226-67 67/0000 2024-04-18 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
314 113000570
0895645566
60 หมู่ 13
ตำบล
172379-64 67/0000 2024-04-18 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
315 212000453 ณัฏฐญา สืบจากลาถ
ชั่วคราว หมู่ 12
ตำบล
89642-65 67/0000 2024-04-18 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
316 215000693
0895185511
37/86 หมู่ 15
ตำบล
101200-65 67/0000 2024-04-18 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
317 215000227 ทองม้วน ปัญญา
25/6 หมู่ 15
ตำบล
40302-52 67/0000 2024-04-18 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
318 212000269 หวาน โกยสำราญ
025295146
36/38 หมู่ 12
ตำบล
293115-58 67/0000 2024-04-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
319 215000048 เสนาะจิตร คงเกษม
69/2 หมู่ 15
ตำบล
53766-37 67/0000 2024-04-17 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
320 213000021 วิไลวรรณ โพธิรักษ์
0969803305
32/2 หมู่ 13
ตำบล
58142-33 67/0000 2024-04-17 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
321 212000482 เตือนใจ ผลวารินทร์
0897429677
ชั่วคราว หมู่ 12
ตำบล
486895-66 67/0000 2024-04-17 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
322 213000797 อภิสิทธิ์ ปั้นเกตุ
0658370216
ชั่วคราว หมู่ 13
ตำบล
380414-66 67/0000 2024-04-11 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
323 211000283 ธนา สิพา
081-9196225
16/42 หมู่ 11
ตำบล
112425-66 67/0000 2024-04-11 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
324 211000090 พนา เกื้อสง
3/9 หมู่ 11
ตำบล
25577-41 67/0000 2024-04-11 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
325 111000169 ทวี วุทธิเดช
27/12 หมู่ 11
ตำบล
106199-48 67/0000 2024-04-10 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
326 211000283 ธนา สิพา
081-9196225
16/42 หมู่ 11
ตำบล
0-141982-63 67/0000 2024-04-10 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
327 214001191 สุภิญญา บุญช่วย
47/331 หมู่ 14
ตำบล
81251-56 67/0000 2024-04-10 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
328 215000245 สินีนาฎ ยวงเงิน
37/40 หมู่ 15
ตำบล
184549-50 67/0000 2024-04-10 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
329 111000197 เอี่ยม บางขันธ์
39/7 หมู่ 11
ตำบล
174995-48 67/0000 2024-04-10 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
330 215000157 วิศวัฒน์ ฐาน์กาญจน์
43/4 หมู่ 15
ตำบล
Tk0252-63 67/0000 2024-04-10 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
331 214000874 มลฤดี สุขขีวัฒน์
29/10 หมู่ 14
ตำบล
14128-51 67/0000 2024-04-10 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
332 110000069 จันทนา ตั้งธรรมกิติกุล
99/8 หมู่ 10
ตำบล
127477-55 67/0000 2024-04-09 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
333 110000070 อนุชิต บุตรเนียร
99/9 หมู่ 10
ตำบล
127242-55 67/0000 2024-04-09 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
334 215000709
0833322574
78/33 หมู่ 15
ตำบล
219080-66 67/0000 2024-04-09 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
335 215000700
0833322574
78/24 หมู่ 15
ตำบล
202311-66 67/0000 2024-04-09 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
336 212000087 สมปอง ทาเคน
4/4 หมู่ 12
ตำบล
48378-52 67/0000 2024-04-09 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
337 113000536 ศิริพิมพ์มา เหลืองอ่อน
0927453276
18/489 หมู่ 13
ตำบล
224373-63 67/0000 2024-04-05 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
338 115000776 พรณรงค์ ธรรมสิทธิรงค์
65/9 หมู่ 15
ตำบล
26056-67 67/0000 2024-04-05 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
339 214001377 แสนสิริ จำกัด
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
293152-58 67/0000 2024-04-05 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
340 214001424
0954925068
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
114267-59 67/0000 2024-04-05 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
341 214001031 แสนสิริ จำกัด มหาชน
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
33640-52 67/0000 2024-04-05 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
342 111000389 อำพล ศรีแสง
11/6 หมู่ 11
ตำบล
85044-57 67/0000 2024-04-04 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
343 112000057 ประดิษฐ์ แจ่มจันทร์
0929485513
2/3 หมู่ 12
ตำบล
14393-42 67/0000 2024-04-04 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
344 214002396
99/102 หมู่ 14
ตำบล
292690-65 67/0000 2024-04-04 พิมพ์ชนก ม่วงขำ อนุมัติ
345 213000406 สุทธิวรรณ โพธิ์เพ็ง
13/4 หมู่ 13
ตำบล
178168-50 67/0000 2024-04-03 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
346 212000253 ภควัต บุญสุขมาก
025295146
36/108 หมู่ 12
ตำบล
293040-58 67/0000 2024-04-03 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
347 112000057 ประดิษฐ์ แจ่มจันทร์
0929485513
2/3 หมู่ 12
ตำบล
14393-42 67/0000 2024-04-03 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
348 213000806 วรรณลี อาเฮ
0618407776
27/47 หมู่ 13
ตำบล
112422-66 67/0000 2024-04-02 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
349 214000019 เพลิน แสนสุข
025295146
13 หมู่ 14
ตำบล
0-247081-64 67/0000 2024-04-02 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
350 211000090 พนา เกื้อสง
3/9 หมู่ 11
ตำบล
25577-41 67/0000 2024-04-01 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
351 215000445 แสงอรุณ มีบ่อทรัพย์
57/8 หมู่ 15
ตำบล
206081-58 67/0000 2024-04-01 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
352 207000127 พรพรรณ ประเสริฐสุข
88/1 หมู่ 7
ตำบล
309817-53 67/0000 2024-04-01 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
353 214002496
0869999555
55/85 หมู่ 14
ตำบล
201486-66 67/0000 2024-03-29 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
354 214001115 สมยศ กาญจนาคมานันท์
26/75 หมู่ 14
ตำบล
110261-54 67/0000 2024-03-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
355 214001867 สมยศ กาญจนาคมานันท์
26/85 หมู่ 14
ตำบล
374110-64 67/0000 2024-03-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
356 118000239 วราวุธ สวาทสุข
94/5 หมู่ 18
ตำบล
31596-43 67/0000 2024-03-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
357 215000025 ฮูเซ็น หวังพิทักษ์
48 หมู่ 15
ตำบล
1118-37 67/0000 2024-03-29 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
358 211000222 พวงทอง แก่นประชา
ชั่วคราว หมู่ 11
ตำบล
48959-52 67/0000 2024-03-29 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
359 209000243
0658370216
95/1 หมู่ 9
ตำบล
219066-66 67/0000 2024-03-28 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
360 112000645 เสาวนิต เคลือบวิจิตร
139802-63
12/5 หมู่ 12
ตำบล
139802-63 67/0000 2024-03-27 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
361 214001505 บุญช่วย งามประดับ
4/40 หมู่ 14
ตำบล
0246-63 67/0000 2024-03-26 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
362 113000605 อุดร หนูแก้ว
0994155169
ชั่วคราว หมู่ 13
ตำบล
483891-66 67/0000 2024-03-26 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
363 213000623 กฤติเดช ธนโชตกุลภัทร์
23/26 หมู่ 13
ตำบล
32606-61 67/0000 2024-03-26 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
364 214000908 ไกรสร แสนปัดสี
4/55 หมู่ 14
ตำบล
201600-53 67/0000 2024-03-26 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
365 212000385
094-5093599
27/9 หมู่ 12
ตำบล
0-208428-61 67/0000 2024-03-26 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
366 213000752 อุบลวรรณ รุจิรวนิช
0814251749
ชั่วคราว หมู่ 13
ตำบล
Tk0386-63 67/0000 2024-03-26 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
367 213000752 อุบลวรรณ รุจิรวนิช
0814251749
ชั่วคราว หมู่ 13
ตำบล
Tk0386-63 67/0000 2024-03-26 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
368 110000314 สุรเกียรติ คตปัญญา
1/24 หมู่ 10
ตำบล
217440-58 67/0000 2024-03-26 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
369 112000595 สุกัญญา แซ่ฮั่น
11/85 หมู่ 12
ตำบล
126298-61 67/0000 2024-03-26 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
370 207000126 สมศิริ สุวรรณรัตน์
86 หมู่ 7
ตำบล
94762-65 67/0000 2024-03-25 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
371 214002527 เล็ก ผงทอง
0865047249
1/180 หมู่ 14
ตำบล
220929-66 67/0000 2024-03-25 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
372 214002527 เล็ก ผงทอง
0865047249
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
220929-66 67/0000 2024-03-25 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
373 214002527 เล็ก ผงทอง
0865047249
ชั่วคราว หมู่ 14
ตำบล
220929-66 67/0000 2024-03-25 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
374 113000369 เกษม อริยะวุฒิพันธ์
025295146
27/18 หมู่ 13
ตำบล
67/0000 2024-03-25 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
375 213000681 วิโรจน์ ปาณะลักษณ์
0868057028
16/98 หมู่ 13
ตำบล
288117-63 67/0000 2024-03-22 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
376 118000001 ทองคำ อยู่เกตุ
2 หมู่ 18
ตำบล
90138-35 67/0000 2024-03-22 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
377 118000197 ปัญญา คล้ายเชียงราก
0949933626
1 หมู่ 18
ตำบล
5305-39 67/0000 2024-03-22 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
378 118000076 ไสว อินธูป
25/1 หมู่ 18
ตำบล
201964-58 67/0000 2024-03-22 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
379 111000393 สันติ แซ่เล้า
16/6 หมู่ 11
ตำบล
331123-57 67/0000 2024-03-21 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
380 212000165 ขจรเกียรติ ทองพุ่ม
15/15 หมู่ 12
ตำบล
4703-52 67/0000 2024-03-21 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
381 211000326 เบญจวรรณ คชทองคำ
0855147026
6/20 หมู่ 11
ตำบล
87391-63 67/0000 2024-03-21 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
382 211000134 กมล ทรัพย์พล
6/9 หมู่ 11
ตำบล
43766-48 67/0000 2024-03-21 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
383 113000426 ประสิทธิ์ พิมทอง
28/26 หมู่ 13
ตำบล
127325-55 67/0000 2024-03-21 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
384 113000426 ประสิทธิ์ พิมทอง
28/26 หมู่ 13
ตำบล
127325-55 67/0000 2024-03-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
385 113000426 ประสิทธิ์ พิมทอง
28/26 หมู่ 13
ตำบล
127325-55 67/0000 2024-03-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
386 211000326 เบญจวรรณ คชทองคำ
0855147026
6/20 หมู่ 11
ตำบล
87391-63 67/0000 2024-03-20 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
387 211000134 กมล ทรัพย์พล
6/9 หมู่ 11
ตำบล
43766-48 67/0000 2024-03-20 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
388 214001564 มนรดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
47/16 หมู่ 14
ตำบล
126458-61 67/0000 2024-03-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
389 112000600 กัลยา หมวกเพ็ชร
2/99 หมู่ 12
ตำบล
133574-61-- 67/0000 2024-03-20 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
390 215000713
0833322574
78/35 หมู่ 15
ตำบล
219078-66 67/0000 2024-03-19 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
391 110000119 อัมพวรรณ สุกเจริญ
0818015431
8/26 หมู่ 10
ตำบล
58700-44 67/0000 2024-03-19 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
392 215000978 ศศิธร แซ่ลิ้ม
0836043727
ชั่วคราว หมู่ 15
ตำบล
483976-66 67/0000 2024-03-19 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
393 113000587 อมราวดี ลาดดอนเหนือ
0860884847
18/262 หมู่ 13
ตำบล
TK0289-63 67/0000 2024-03-19 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
394 214000162 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
0819273832
99/1 หมู่ 14
ตำบล
50647-49 67/0000 2024-03-19 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
395 112000705 ศรินญ์ฐิรา ภูผาเด็น
0638868811
21/48 หมู่ 12
ตำบล
87381-63 67/0000 2024-03-18 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
396 212000379
31/2 หมู่ 12
ตำบล
266311-64 67/0000 2024-03-18 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
397 113000570
0895645566
60 หมู่ 13
ตำบล
172379-64 67/0000 2024-03-18 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
398 214001655
99/180 หมู่ 14
ตำบล
146807-63 67/0000 2024-03-18 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
399 213000493
0922482797
17/45 หมู่ 13
ตำบล
100080-65 67/0000 2024-03-15 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
400 113000534 มานพ จำนงค์สังข์
0813096956
10/90 หมู่ 13
ตำบล
224346-63 67/0000 2024-03-15 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
401 208000150
88/18 หมู่ 8
ตำบล
97056-65 67/0000 2024-03-15 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
402 208000147 วิรัช แซ่ลิ้ม
41/101 หมู่ 8
ตำบล
161202-65 67/0000 2024-03-14 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
403 214001210 จันทร์จิรา คนเสงี่ยม
0935781155
29/15 หมู่ 14
ตำบล
33504-57 67/0000 2024-03-14 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
404 213000247 ชวลิต ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
16/41 หมู่ 13
ตำบล
21566-44 67/0000 2024-03-14 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
405 213000695 ศิริวรรณ เกษมศุภกร
0983737350
87/5 หมู่ 13
ตำบล
140008-63 67/0000 2024-03-14 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
406 214001758 จารุนันท์ ตันจรารักษ์
086-6609084
26/106 หมู่ 14
ตำบล
257106-64 67/0000 2024-03-13 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
407 113000147 จำลอง ชูกรณ์
12/16 หมู่ 13
ตำบล
67/0000 2024-03-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
408 113000144 ชญาดา ดวงวิเชียร
025295146
12/8 หมู่ 13
ตำบล
67/0000 2024-03-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
409 113000146 สุวิศิษฏ์ สุภนิพัทธ์
025295146
12/15 หมู่ 13
ตำบล
67/0000 2024-03-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
410 113000145 พีรณัฐ ทองมาก
025295146
12/14 หมู่ 13
ตำบล
67/0000 2024-03-13 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
411 213000434 วิรัตน์ ทองศรี
16/68 หมู่ 13
ตำบล
39998-52 67/0000 2024-03-13 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
412 213000243 มยุรี นิลงาน
29/4 หมู่ 13
ตำบล
21532-44 67/0000 2024-03-13 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
413 214000842 วันทะนา อินทร์พลับ
25/15 หมู่ 14
ตำบล
123314-50 67/0000 2024-03-13 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
414 212000351
36/73 หมู่ 12
ตำบล
270213-59 67/0000 2024-03-13 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
415 115000756 วิวัฒน์ จันทร์จรัสแสง
68/165 หมู่ 15
ตำบล
221946-66 67/0000 2024-03-13 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
416 118000377 ธัญญวรรณ สมานรักษ์
114/46 หมู่ 18
ตำบล
186351-50 67/0000 2024-03-12 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
417 213000238 สถิตพร ทองเขียว
16/22 หมู่ 13
ตำบล
13214-40 67/0000 2024-03-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
418 213000383 อำนวย ผ่องไสว
17/46 หมู่ 13
ตำบล
178426-50 67/0000 2024-03-12 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
419 215000455 วิรัตน์ วิทักษบุตร
35/12 หมู่ 15
ตำบล
130819 67/0000 2024-03-12 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
420 211000271 ทูล ศรีทน
063-7871440
37/7 หมู่ 11
ตำบล
0-207198-62 67/0000 2024-03-12 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
421 112000209 วิเชียร พักสุขจิตต์
22/6 หมู่ 12
ตำบล
0 67/0000 2024-03-12 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
422 118000188 มาลัย มีประวัติ
19/1 หมู่ 18
ตำบล
148414-48 67/0000 2024-03-12 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
423 112000212 วิเชียร พักสุขจิตต์
22/19 หมู่ 12
ตำบล
93063-46 67/0000 2024-03-11 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
424 115000157 พรณีย์ วรภักดิ์
9/2 หมู่ 15
ตำบล
173384-48 67/0000 2024-03-11 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
425 207000125 วีระ ทัณหะศีรี
99/1 หมู่ 7
ตำบล
32638 67/0000 2024-03-11 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
426 215000663
ชั่วคราว หมู่ 15
ตำบล
Tk0294-63 67/0000 2024-03-11 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
427 215000684 วราพร จาง
0895185511
38/88 หมู่ 15
ตำบล
Tk0285-63 67/0000 2024-03-11 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
428 214000082 สุวรรณ คงใย
17 หมู่ 14
ตำบล
11801-40 67/0000 2024-03-11 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
429 214002482
55/59 หมู่ 14
ตำบล
67/0000 2024-03-08 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
430 214002485
0869999555
55/87 หมู่ 14
ตำบล
201464-66 67/0000 2024-03-08 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
431 214002495
0869999555
55/84 หมู่ 14
ตำบล
201484-66 67/0000 2024-03-08 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ อนุมัติ
432 214002481
55/60 หมู่ 14
ตำบล
201459-66 67/0000 2024-03-08 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
433 214002488
0869999555
55/89 หมู่ 14
ตำบล
201465-66 67/0000 2024-03-08 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
434 212000453 ณัฏฐญา สืบจากลาถ
ชั่วคราว หมู่ 12
ตำบล
89642-65 67/0000 2024-03-08 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
435 215000669 สุระชัย หนันคำ
0981195406
71/124 หมู่ 15
ตำบล
87384-63 67/0000 2024-03-08 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
436 212000118 วิราณี สพานสูง
10/7 หมู่ 12
ตำบล
115394-47 67/0000 2024-03-08 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
437 113000475 ศุภชัย พรมบุตร
091-0156197
18/362 หมู่ 13
ตำบล
278681-59 67/0000 2024-03-08 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
438 112000043 ไชยา สถาพร
11/2 หมู่ 12
ตำบล
12502-40 67/0000 2024-03-08 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
439 111000393 สันติ แซ่เล้า
16/6 หมู่ 11
ตำบล
331123-57 67/0000 2024-03-07 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
440 214001266 สราวุฒิ กิตติมานนท์
45/132 หมู่ 14
ตำบล
164576-57 67/0000 2024-03-07 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
441 214001267 ปฏิภาค กิตติมานนท์
45/133 หมู่ 14
ตำบล
136938-57 67/0000 2024-03-07 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
442 213000093 อารีย์ พรหมยาทิพย์
31/4 หมู่ 13
ตำบล
88998-36 67/0000 2024-03-07 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
443 213000093 อารีย์ พรหมยาทิพย์
31/4 หมู่ 13
ตำบล
88998-36 67/0000 2024-03-07 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
444 112000705 ศรินญ์ฐิรา ภูผาเด็น
0638868811
ชั่วคราว หมู่ 12
ตำบล
87381-63 67/0000 2024-03-07 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
445 109000122 ปรีชา รอดเชียง
1/1 หมู่ 9
ตำบล
31006-43 67/0000 2024-03-07 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
446 214002526 ประภัสสร เครือม่วง
0946694597
15 หมู่ 14
ตำบล
111462-66 67/0000 2024-03-07 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
447 111000448 ศุภนันท์ ครุฑประเสริฐ
0814452449
ชั่วคราว หมู่ 11
ตำบล
TK0281-63 67/0000 2024-03-06 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
448 215000342 จุลีพร เช้าวันดี
71/43 หมู่ 15
ตำบล
113945-59 67/0000 2024-03-06 พิมพ์ชนก ม่วงขำ รออนุมัติ
449 215000441 จิราพร มงคลนาวิน
71/1 หมู่ 15
ตำบล
205825-58 67/0000 2024-03-06 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
450 213000525 วรรณิภภา ธูปประดิษฐ์
20/35 หมู่ 13
ตำบล
331265-57 67/0000 2024-03-05 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ
451 215000712
0833322574
78/30 หมู่ 15
ตำบล
219073-66 67/0000 2024-03-05 น้ำมนต์ บุตรเสือ อนุมัติ
452 114000122 สมคิด เผ่าเนตร
21/5 หมู่ 14
ตำบล
Tk172-63 67/0000 2024-03-05 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
453 114000056 ประวิทย์ เผ่าเนตร
21 หมู่ 14
ตำบล
67/0000 2024-03-05 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
454 213000423 อุดม แมงทอง
16/66 หมู่ 13
ตำบล
14146-51 67/0000 2024-03-05 เมธาวี ศรีสารคาม อนุมัติ
455 212000380 วลัยพร มณีพาทจรุงชัย
0847022969,0988304241
87/1 หมู่ 12
ตำบล
523444-61 67/0000 2024-03-04 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
456 112000708 ธีระ สุดเถียร
0851090773
18/22 หมู่ 12
ตำบล
Tk0014-63 67/0000 2024-03-04 พิชญ์สินี ประทุมรัตน์ รออนุมัติ
457 213000336 เอกลักษณ์ เต่าพาลี
20/9 หมู่ 13
ตำบล
177816-48 67/0000 2024-03-04 สุรีพร อุบลเฉลา รออนุมัติ
458 215000773 วีระพล เทพคำดี
0825837934
37/61 หมู่ 15
ตำบล
220102-66 67/0000 2024-03-04 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
459 215000774
0925837934
37/58 หมู่ 15
ตำบล
220090-66 67/0000 2024-03-04 เมธาวี ศรีสารคาม รออนุมัติ
460 215000936 อารีพร ทวีสิงห์
0834936546
36/74 หมู่ 15
ตำบล
483915-66 67/0000 2024-03-04 น้ำมนต์ บุตรเสือ รออนุมัติ