Logo

รายงานตรวจสอบการชำระ

รายงานตรวจสอบการชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด รายการชำระ
เดือน (จำนวน) จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000002 นางสุรีย์ ถนอมขำ 374183-64 1 90
2 108000005 นางสาวปัทมาพร เอมเขียน 630166-80 1 230
3 108000006 นางนงเยาว์ บุตรเสือ 44245-23 1 110
4 108000007 นายประสาร ทิพย์รัตน์ 102324-34 1 220
5 108000008 นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ 102326-34 1 290
6 108000009 นายพิชัย วีรอนันทมิตร 44243-36 1 100
7 108000011 นายอำพล มกรนันท์ 1 320
8 108000013 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 46587-27 1 1358
9 108000020 นางสาวยุพิน เลี้ยงบำรุง 33503-43 1 130
10 108000021 นางเพี้ยน เลี้ยงบำรุง 128545-55 1 750
11 108000024 นางสาวทัศนีย์ นิลสลับ Tk0036-63 1 630
12 108000025 นายประทุม นิลสลับ 106001-48 1 250
13 108000030 นางยุพิน นวลละออ 33504-43 1 280
14 108000033 นางสมบัติ ภู่กรรณ 97844-54 1 220
15 108000035 นางอุบลรัตน์ สาระกุล 14336-51 1 240
16 108000039 นายโสภณ ชอบทำเหมือน 24689-41 1 320
17 108000040 นางสมพร เลี้ยงบำรุง TK0074-63 1 550
18 108000041 นายไพโรจน์ โกสัยพันธ์ 33518-43 2 620
19 108000043 นางสาวชูจิตร ฮ้อรอด 33989-43 1 80
20 108000046 นางสาวมนภรณ์ คงอิ่ม 33987-43 1 600
21 108000048 นางสมทรง ใจถวิล 24688-41 1 976
22 108000049 นางกาบแก้ว ดวงแจ้ง 24684-41 1 30
23 108000050 นางสาวนวรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 11498-51 1 360
24 108000052 นางทองม้วน หอมจันทร์ Tk0077-63 1 60
25 108000053 นางลำดวน บัวคล้าย 33420-43 1 390
26 108000057 นางละออง จุลทุ่น 33401-43 1 130
27 108000061 นายวิเชียร จิตรบำรุง 33513-43 1 170
28 108000065 นายมนัส บู่บาง TK0076-63 1 40
29 108000068 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 7621-43 1 920
30 108000071 นางสุรินทร์ พิพัฒน์ผล 31020-43 1 380
31 108000072 นางสาวลัดดา คีพุ่ม 31536-43 2 1300
32 108000076 นางสาวทัศนีย์ แก้วสว่าง 31013-43 1 500
33 108000077 นางสาวชนันพัสน์ เถื่อนทองคำ 64720-56 1 450
34 108000083 นางสาวบุญเพ็ง กรวยสวัสดิ์ 26965-41 3 120
35 108000097 TK0149-63 1 11830
36 108000099 นางเชื้อ มันทสอน 23274-57 1 360
37 108000102 นายยงยุทธ นาคทัต 21887-44 1 160
38 108000107 นางอำพร บุญสร้อย 113165-46 1 140
39 108000109 นายศุภกิจ ชาญชัยพล 31986-49 2 4936
40 108000121 นายศุภกิจ ชาญชัยพล 149310-46 1 10370
41 108000122 นางสาวบุบผา ห่วงปรากฎ 19438-47 1 270
42 108000123 นางสาวนินา นิพัทธิ์ศานต์ 159404-53 1 752
43 108000127 นายประทีป เอมเขียน 83495-47 1 140
44 108000128 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 76224-45 1 3638
45 108000133 นายอาจิต นันท์วิทิตพงศ์ 127294-55 1 10
46 108000134 นายสมบัติ วงษ์ษา 11380-48 1 3310
47 108000135 นางสำรวย เรืองสุวรรณ 0-288577-63 1 420
48 108000136 นายพงษ์แสน ไชโยยอดยิ่ง 142594-47 1 9730
49 108000141 นายนพดล ชอบทำเหมือน 19106-49 1 120
50 108000145 นางสาวสายัณต์ เฉลิมวัฒน์ 300460-50 1 1020
51 108000154 นายอรรถกร สุวนันทวงศ์ 0-307090-64 1 280
52 108000158 นายสมศักดิ์ สุขศรีสว่างวงค์ 48749-54 1 1286
53 108000163 นางสาวเบญจพร พันธุวิทย์ 89757-55 2 200
54 108000164 นายพยุงศักดิ์ เต็งแย้ม 81318-56 1 610
55 108000167 นายชัยศักดิ์ พิสิษฐ์ไพบุลย์ 126595-56 1 30
56 108000168 นายอำพล แก้วกลม Tk0151-63 1 620
57 108000170 นางวันเพ็ญ เวโรจนนันท์ 108473-55 1 234
58 108000175 นายอุทัย วงศ์ฉายา 337888-57 1 160
59 108000176 นายอภิชาติ อภิวัฒโนดม 331129-57 2 4366
60 108000181 นายสมนึก เภ้าอาจ Tk0153-63 1 780
61 108000182 นางสาวณัฎฐ์ชยธร ภูชิตฐืติวัสส์ 46287-58 1 480
62 108000184 นายเดชธิพงษ์ อรรถกรวิกรัย 216051-58 1 220
63 108000185 นายอัครชัย ไชยศรี 259754-57 1 660
64 108000186 นายยงยุทธ วิรางกูล 1 10
65 108000187 นายพิชัย อิ่มสุขศรี 216031-58 1 330
66 108000189 นางเกศินี เกสูงเนิน 208762-58 1 300
67 108000190 นางสาวจันทร์ศรี ศรีจันทร์ 278756-59 1 280
68 108000191 นางสาวหิรัญนลิน นาคนิธิศสิทธิ์ 51500-60 1 1932
69 108000192 นางรวย ศรีบุญเรือง 115510-59 1 1200
70 108000194 บริษัทออลเวย์ เฟรช อินเตอร์เทรด จำกัด 278765-60 1 7516
71 108000195 นางเสาวรส ปอบุญทุม 126389-61 1 200
72 108000199 นายวทัญญู กิตติชัยณรงค์ 253366-61 1 140
73 108000202 นางสาวสุนันทา สวนด้วง 0-56274-62 1 660
74 108000203 นายสมศักดิ์ ศรีบันเทา 283535-60 2 2000
75 108000205 นายนุรุธ นัทธีเชาว์ 1 1440
76 108000206 นายสหทัศน์ เพชรดี 0-33382-63 1 220
77 108000208 นางสาวประณิตรา สิทธิโชคเจริญดี 14105-63 2 820
78 108000211 นายอภิสิทธิ์ พัวพิทักษ์สิริกุล 113745-63 1 520
79 108000214 นางสาวศศิพัชร์ มหาศิริชารัตน์ 140081-63 1 500
80 108000215 นางสาวอัญชัญ บ่อแก้ว 139995-63 1 220
81 108000216 นายวโรตม์ เนียมทรัพย์ 224348-63 1 110
82 108000217 นายศุริญา เรือนแก้ว 250293-64 1 30
83 108000218 นางเกสร พัวพิทักษ์สิริกุล 139905-63 1 234
84 108000219 นางสาวนิภัทรลดา ปานนิล 250315-64 1 1810
85 108000220 นายวสินธุ์ งามล้ำ 412582-64 1 300
86 108000221 นายพิชัย อิ่มสุขศรี 52321-65 1 540
87 108000222 นางสาวจรรยา ใจบูชาศักดิ์ 52402-65 1 110
88 108000223 นายภพชวัชร์ ภูชัยสุขวิรัชต์ 97059-65 1 110
89 108000225 นางโชติกา แซ่หว่าง TK0385-63 1 736
90 108000226 นายเสริมศักดิ์ จินดามณี 94768-65 2 1060
91 108000227 นางสาวกัลยา นามวงค์ 141938-63 1 328
92 108000228 นายวิชิต จำปาหอม TK0278-63 1 460
93 108000231 นายณัฐพงษ์ อาจหาญ 87383-63 1 230
94 108000234 นางสาวพัชรา ปิ่นเพชร TK0020-63 1 234
95 108000236 นางสาวอังคณา ลครไชย 51354-66 1 40
96 108000238 นางสาวศิริรัตน์ หุ่นวิจิตร 202302-66 1 362
97 108000239 นายชาญชัย สวนสิน 202303-66 1 40
98 108000242 นายธนากิจ มงคลชัยชนะ 87395-63 1 1758
99 108000243 นายเสริมศักดิ์ จินดามณี 87397-63 1 20
100 108000245 นายสุธี สุดาพรรัตน์ 27222-67 1 70
รวม 31948
คลอง 1 หมู่ที่ 9
1 109000001 นายณรงค์ ภู่สิทธิ์ 1924228-36 1 670
2 109000002 นายโนรี บุตรเสือ 86174-33 1 10
3 109000162 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ 159975-56 1 30010
รวม 670
คลอง 1 หมู่ที่ 10
1 110000002 นางสุนันทวรรณ วัดผ้าพับ 68227-36 1 410
2 110000005 นางสำอางค์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 68262-36 1 140
3 110000007 นางประภา ศรีแย้ม 67213-36 1 310
4 110000008 นายเรืองศักดิ์ พุ่มทิพย์ 26783-36 1 170
5 110000012 นายบวร ฟักสุขจิตค์ 86176-36 1 200
6 110000013 นายเอกไท นาคโต 63214-36 1 200
7 110000014 นางอัมพวรรณ สุกเจริญ 201907-58 1 790
8 110000017 นางวิภา เพชรน้อย 113639-59 1 3488
9 110000018 นางวาริน สุวรรณทัศน์ 173219-48 1 440
10 110000020 นายมะลิ ฟักสุขจิตร 68230-3 1 730
11 110000021 นางวาสนา เครือหงษ์ 45172-40 1 1070
12 110000022 นายอภิชาติ รอดพฤกษ์ภูมิ TK0249-63 1 660
13 110000026 นางมณฑา เจริญวงศ์ 202239-66 1 730
14 110000032 นายอนุรักษ์ ฉายะยันต์ 68223-36 1 250
15 110000035 นายแฉล้ม ภาณุภาส 0-247259-64 1 1200
16 110000036 นางพัทธนันท์ พงศ์พันธ์จิรายุ 5191-37 1 140
17 110000037 นายโชคชัย บุตรเสือ 57709-36 1 220
18 110000039 นายสามารถ ศรีสมบูรณ์เวช 5193-37 1 260
19 110000040 นายจรัล แก้วกระจ่าง 151540-48 1 290
20 110000041 นางปานทิพย์ ธรรมสกุล 89548-49 1 130
21 110000042 นางประเทือง แพจันทร์ 0-247258-64 1 440
22 110000043 นางไพบูลย์ สุขขี 59445-36 1 10
23 110000047 นางบังอร ดิษวงศ์ 29873-36 2 1100
24 110000052 นางประไพ รื่นทิพย์ 9490-38 1 180
25 110000053 นางสาวสมลักษณ์ สมเกิด 7254-37 1 200
26 110000055 นายรุ่งโรจน์ ชื่นอารมณ์ 13206-40 1 80
27 110000057 นางสมพร สุกเจริญ 241070-57 1 1298
28 110000061 นายสกล ลับไพรี 26601-41 1 210
29 110000062 นายจงกล สาลีเรือง 26618-41 2 380
30 110000065 นางสาวศิริพรรณ มนต์ณัฐศิริ 80877-55 1 248
31 110000068 นางสาวทรรศนวรรณ บุญมาวิจิตร Tk0042-63 1 10
32 110000069 นางสาวเนาวรัตน์ จิตไธสง 127477-55 1 10
33 110000070 นางสาวเนาวรัตน์ จิตไธสง 127242-55 1 150
34 110000074 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 3649-41 1 360
35 110000077 นางวิไลวรรณ ไลไธสง 8646-52 1 1116
36 110000079 นางวิไววรรณ ไลไธสง 20388-41 1 94
37 110000083 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 26634-41 3 418
38 110000084 นายวรรณชัย พรมจุ้ย 175000-48 1 330
39 110000086 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 26625-41 1 430
40 110000087 บริษัทธรรมกิจนิเวศ จำกัด 26622-41 1 380
41 110000091 นายทวีศักดิ์ สุจริตธัญตระกูล 247368-64 2 1150
42 110000092 บริษัทธรรมกิจนิเวศ จำกัด TK0019-63 1 66
43 110000095 นางสาววิภาวี ทองคำภา 26623-41 2 260
44 110000101 นางเพ็ญทิสา เต่งภาวดี 36948-43 1 400
45 110000102 นางแดง ชาติของตน 33608-43 1 270
46 110000104 นายทับทิม ทิพย์วรรณ์ 31580-43 1 390
47 110000105 นายสงคราม บุญยเกียรติ 127583-55 2 30
48 110000106 นางละมัย พิลึก 31579-43 1 10
49 110000107 นางจำลอง แป้งหอม 33399-43 1 1586
50 110000108 นางกัลยากร ญาติกลาง 105223-54 1 190
51 110000109 นางเฉลิม พิมพ์ดี 33392-43 1 10
52 110000110 นางละเอียด เอี่ยมสะอาด 33396-43 1 820
53 110000111 นายทวีป ภาณุภาส 219057-66 1 2962
54 110000114 นายณัฎฐชัย แป้งหอม 130812-59 1 290
55 110000115 นางสุรีย์ อินทรบุตร 33619-43 2 570
56 110000117 นางสาวสุจิตรา ปกับพล 31591-43 1 70
57 110000119 นางอัมพวรรณ สุกเจริญ 58700-44 1 3870
58 110000122 บริษัทอโกรไทย ยูเนียน จำกัด 0-46592-63 1 4324
59 110000123 นายสนิท จิตไธสง 89511-49 1 3450
60 110000124 นายสุชาติ บรัดไพบูลย์ 298885-57 1 60
61 110000125 นางสาวอุบล บุญนารอด 0-266388-64 1 1200
62 110000130 นางสาวอุไร วงยาฤทธิ์ 21345-44 1 250
63 110000131 นางสาวสุมาลัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์ 19729-44 1 220
64 110000132 นายประเสริฐ ภู่ประดิษ 21533-44 1 430
65 110000133 นายณัฐนันท์ ชื่นชูผล 12896-40 1 2572
66 110000134 นายไพโรจน์ ภู่ประดิษ 12909-40 1 1920
67 110000135 นายพลชัย เพ็ชรน้อย 35089-45 1 17750
68 110000139 นางกัลยา ชุมอุปการ 33038-49 1 11238
69 110000140 นายสุนทร เทียมสุข 51532-54 1 1060
70 110000141 นายกิตติ สกุลรุจา 32001-49 1 3478
71 110000143 นางภรกานต์ ภานุสรณ์สกุล 177820-48 1 1474
72 110000145 นายพรพรต เหมมนทิราทลัย 54604-47 1 10
73 110000147 นางสมปอง ม่วงพันธ์ 44139-48 1 320
74 110000148 นางสาวธาราณีย์ โพธิ์มั่น 44140-48 1 1562
75 110000149 นางสาวขวัญเรือน โพธิ์มั่น 105562-48 1 200
76 110000150 นางมาลี อิงสุข 68635-46 1 40
77 110000153 นางสาวชลธิชา เยียละนุท 44137-48 1 60
78 110000154 นายสุนทร เทพนวล 153927-47 1 270
79 110000156 นางธนัชพร วิรางกูล 54730-47 1 10
80 110000157 นางธนัชพร วิรางกูล 54637-47 1 210
81 110000158 นางธนัชพร วิรางกูล 54729-47 1 140
82 110000161 นางธนัชพร วิรางกูล 54608-47 1 90
83 110000164 นายแมน ขลิบทอง 2198-49 1 970
84 110000169 นางสาวโฉมยา รอดแจ่ม 33037-49 1 570
85 110000170 นายดนัย แซ่อึ้ง 152665-48 1 6360
86 110000173 นายจรัล แก้วกระจ่าง 32008-49 1 160
87 110000175 นางโชย สีทา 19136-47 1 270
88 110000177 นางนุกูล ทองสาร 89556-49 1 1922
89 110000179 บริษัทซันสมายโฮม จำกัด 71108-49 1 9210
90 110000181 นายอดิศร อัศวปิติยาภรณ์ 178038-50 1 130
91 110000182 นายธงชัย เชื้อเพชร์ 0-101505-65 1 3838
92 110000184 นายประพันธ์ โคมศรีสวัสดิ์ 164605-50 1 1320
93 110000185 นายวีระชัย จิตไธสง 110680-54 1 11086
94 110000187 นายชวลิต กลิ่นจันทร์ 11360-51 1 130
95 110000189 นางเปรมจิตร์ สง่าเนตร์ 14122-51 1 340
96 110000190 นายอดิศร อัศวปิติยาภรณ์ 33605-52 1 2808
97 110000191 นายอโนทัย มุขแจ้ง 33648-52 1 510
98 110000195 นางสาววิไล อิงสุข 201245-53 1 3484
99 110000196 นางธนัชพร วิรางกูล 48743-54 1 200
100 110000205 นายบุญส่ง แก้วกระจ่าง 107798-54 1 1010
101 110000206 นางสาวอัญชลี นาคโต 127547-55 1 560
102 110000209 นางอุไรพร สอดศรี 34530-54 1 80
103 110000218 นายกิจพงศ์ชัย วงศ์เดชสกุล 58880-57 1 10
104 110000219 นางสาวอรอุสา อุ่นเสนา 32517-56 1 110
105 110000222 นายคมศิษฎ์ ธนินรัฎฐภัทร์ 211522-57 1 290
106 110000225 นางสาวสุมลฑา บุตรเสือ 337889-57 1 30
107 110000226 นางสาวธันย์ชนก กือเย็น 222010-66 1 2138
108 110000231 นางชญากุล ภัทรภาณุเมธี 331138-57 1 480
109 110000232 นางสาวไอรินทร์ พัฒนาพงศ์สิน 206059-57 1 40
110 110000235 นางสาว ไอรินทร์ พัฒนาพงศ์สิน 206038-57 1 30
111 110000236 นางสาวไอรินทร์ พัฒนาพงศ์สิน 331130-57 1 40
112 110000237 นางสาวปัทมาภรณ์ วรรักษ์ธนานันท์ 331135-57 1 90
113 110000240 นายปรัชญา บุญรัตน์ 331166-57 1 290
114 110000241 นางสาววศินี งามรัตนกาญจน์ 331167-57 1 480
115 110000243 นางสาวนิภาพรรณ วรรณรังษี 331168-57 1 258
116 110000244 นายปิยะวัฒน์ ไชยบูรณ์ภัทรกุล 331169-57 1 290
117 110000245 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 331165-57 1 20
118 110000246 331160-57 1 1116
119 110000247 331161-57 1 206
120 110000248 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 211523-57 1 700
121 110000249 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 206033-57 1 10
122 110000251 นางเมลดา ภัทรภาณุเมธี 331162-57 1 110
123 110000252 นางสุภาวณี ขันใจ 331324-57 1 300
124 110000253 นางสุภาวดี ขันใจ 331329-57 1 262
125 110000254 นางสาวมิ่งขวัญ เฮงบุญสุขกุล 331163-57 1 20
126 110000255 นายธนวัฒน์ วสุนธรบดี 211524-57 1 20
127 110000257 นางรุ่งรุจี พจนารถโกมล 331131-57 1 552
128 110000263 นางสาวมิ่งขวัญ เฮงบุญสุขกุล 331148-57 1 132
129 110000264 นางศรีสุภา เจริญวงศ์วิวัฒน์ 331144-57 1 20
130 110000265 นางศรีสุภา เจริญวงศ์วิวัฒน์ 331147-57 1 20
131 110000266 นางสาวมิ่งขวัญ เฮงบุญสุขกุล 331143-57 1 20
132 110000267 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 331145-57 1 20
133 110000268 ฐภณ ภัทรภาณุเมธี 331146-57 1 20
134 110000269 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 331149-57 1 20
135 110000271 นายธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี 331151-57 1 160
136 110000274 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 331155-57 1 20
137 110000275 นายธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี 331156-57 1 460
138 110000276 นางนฤมล วัชรัมพร 331150-57 1 210
139 110000278 นางณพรรณ สัมรวลสุขสะอาด 331157-57 2 1178
140 110000282 นายฐภณ ภัทรภาณุเมธี 257486-58 1 20
141 110000286 นางเบญญาภา บุณฑริกบุตร 206035-57 1 486
142 110000287 นางสาวไอรินทร์ พัฒนาพงศ์สิน 331321-57 1 20
143 110000289 นายสมชัย การรัตนจินดา 208898-58 2 5240
144 110000290 นางเกศกัญญา ภานุภาส 337896-57 1 910
145 110000292 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 46375-58 1 416
146 110000294 นายพลังวัชร หิรัญมงคลระวี 208770-58 1 250
147 110000297 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266697-58 1 262
148 110000298 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266695-58 1 108
149 110000305 นางวิไล หิรัญอัศว์ 266738-58 11 2586
150 110000306 นางวิไล หิรัญอัศว์ 265833-58 11 696
151 110000310 นายไพโรจน์ ภู่ประดิษ 114015-58 1 12862
152 110000312 นางสมรวย ชื่นอารมย์ 293956-58 1 170
153 110000314 นายสุรเกียรติ คตปัญญา 140324-66 1 11055
154 110000316 นายวัชรพงศ์ ภู่ประดิษ 280283-59 1 100
155 110000317 นางสาวเพชรรัตน์ พิทักษ์เขตขัณฑ์ 278653-59 1 370
156 110000318 นางกัลยา ชุมอุปการ 0-101507-65 2 8092
157 110000320 นายสรรเพชญ โทวิชา 278724-60 1 220
158 110000321 278660-60 1 3320
159 110000323 นายสุธี สุดาพรรัตน์ 217150-58 1 2694
160 110000328 นายศุภลักษณ์ ภู่ประดิษ 0-523369-6 1 430
161 110000330 11047-63 1 20
162 110000337 นางสมคิด เฉยสุวรรณ์ 232953-62 1 248
163 110000338 นางสมคิด เฉยสุวรรณ์ 232954-62 1 94
164 110000340 นางสาวสุทธิฉันท์ เดชชูติมันต์วงษ์ 140353-63 2 1710
165 110000344 นางสาวสุชีลา แซ่โอว 307062-64 1 360
166 110000345 นายสมปอง สร้อยจิตร 111664-66 1 286
167 110000350 นางสาววัชนันท์ สุกเจริญ 266392-64 1 1230
168 110000354 นางสาวรัชนู ผลทิพย์ 46593-63 1 3452
169 110000355 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89664-65 1 190
170 110000356 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89662-65 1 200
171 110000357 นางปุณณภา บูรณวิเศษกุล 89665-65 1 120
172 110000358 161204-65 1 3164
173 110000366 นางสาวปาลิตา ภู่ประดิษ 201471-66 1 710
174 110000368 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374180-64 1 10
175 110000369 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374178-64 1 10
176 110000370 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374179-64 1 10
177 110000371 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 374177-64 1 10
178 110000372 นางสุพิชฌาย์ วิรางกูล 11241-65 1 10
179 110000373 นางสาวทรรศนวรรณ บุญมาวิจิตร 111463-66 1 11016
180 110000376 นางกมลวรรณ ไทยเจริญ 26010-67 1 250
181 110000377 นางสาวฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อย 97060-65 1 825
182 110000378 นางสาวอาภรณ์ เสียงเพราะ 27253-67 1 428
183 110000379 นางกิมไล้ แสงสมัย 112438-66 1 460
รวม 70968
คลอง 1 หมู่ที่ 11
1 111000005 นายดอน คงฮวด 68231-36 1 180
2 111000006 นายตี๋ บุตรเสือ 25907-67 1 660
3 111000007 นายสำรวย อุบลเฉลา 25905-67 1 860
4 111000008 นายสวัสดิ์ คงฮวด 149292-53 1 260
5 111000012 นายประโยชน์ ถ้วยทอง 25919-67 1 50
6 111000014 นางฉลวย สุขเนตร 25920-67 1 230
7 111000016 นางสาวกาญจนา อุบลเฉลา 0-246431-64 1 250
8 111000018 นางสาวมยุรี ทองพุ่ม Tk0181-63 1 830
9 111000019 นางเพ็ญนภา ห่มเช้า 133861-36 1 160
10 111000020 นางสาวขนิษฐา อุบลเฉลา 144438-44 1 3280
11 111000021 นางสาวสำราญ อุบลเฉลา 25904-67 1 1140
12 111000024 นางสำรวย ไม้อุ้ม 122753-55 2 1080
13 111000026 นายกฤษณะ อุบลเฉลา 25901-67 1 950
14 111000027 นายวัลลภ ทั่วทางสกุล 25915-67 1 260
15 111000029 นายรังสรรค์ ขำเหนือแข 219067-66 1 3270
16 111000031 นางมะลิวัลย์ ทองพุ่ม Tk0180-63 1 52
17 111000036 นางทองสุข รอดรัศมี 25917-67 1 1500
18 111000043 นางสายใจ มั่นคง 33027-49 1 66
19 111000045 นายศักดิ์ธนธัช ทองพุ่ม 202246-66 1 580
20 111000046 นายเริงศักดิ์ ขำเหนือแข 219069-66 1 3460
21 111000048 นายอุดม เรืองภู 13157-40 2 1540
22 111000057 นายบุญช่วย กลับสกุล 27415-67 1 260
23 111000058 นายจำเนียร เรียงวงษ์ 1 270
24 111000059 นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์เวช 27409-67 1 180
25 111000060 นางบุญมี ศรีสมบูรณ์เวช 27410-67 1 390
26 111000061 นางทัศทรียา ประดับมุข 27408-67 1 380
27 111000062 นายเสนาะ บางขันธ์ 27559-67 1 530
28 111000063 นายนัฐพล เรียงวงษ์ 27407-67 1 330
29 111000064 นางชนิดา บู่บาง 5075-49 1 120
30 111000066 นางลำเจียก หอกลอง 27558-67 1 10
31 111000067 นางสมัย ชูอารมย์ 1178844-48 1 2418
32 111000070 นายเอกนุพล ไทยคำ 25426-41 1 320
33 111000076 นางเอื้อมพร หลอดอ่อน 187664-56 1 570
34 111000080 นายละออ อยู่กลิ่น 27557-67 2 350
35 111000083 นายน้อย เรียงวงษ์ 27405-67 1 400
36 111000084 นางทัศนีย์ พักสุขจิตต์ 27268-67 1 190
37 111000085 นางสาวศศิธร ทองพุ่ม 4765-52 1 200
38 111000087 นายขวัญ พักสุจิตร์ 25436-41 1 150
39 111000089 นางสาวรวงทอง พักสุขจิตต์ 128620-55 1 180
40 111000097 นางสมใจ บู่บาง 27408-67 1 130
41 111000098 นางจุฑาทิพย์ คุ้มประดิษฐ์ 27402-67 1 280
42 111000100 นางนฤมล จารุวิมลกุล 201842-58 1 80
43 111000101 นายชาญวิทย์ ไม้อุ้ม 25912 1 4252
44 111000104 นางหนูจี ทนงค์ 25921-67 1 640
45 111000115 นางน้ำมนต์ บุญงาม 111465-66 1 2444
46 111000117 นายนิรันดร์ กาญจนามัย 43091-45 1 2370
47 111000118 นาย สันติ อุบลเฉลา 25909-67 1 2756
48 111000124 นางบังอร อยู่ยืน 21348-44 1 300
49 111000131 นางสาววิมล ห้อยดี 48907-47 1 550
50 111000136 นายไกรสร พรกระจ่าง 54715-47 1 12910
51 111000137 นางปทุม วิเชียรสวรรค์ 412543-64 1 10
52 111000138 นายเชิญ สุดสระ 153941-47 1 340
53 111000139 นายนิกร ศิริเกษม 153939-47 1 490
54 111000140 นายน้อย สุกสะอาด 153940-47 1 520
55 111000141 นางสำราญ ยิ้มแฉ่ง 142591-47 1 3610
56 111000142 นายประทวน พักสุจิตร์ 148451-48 1 280
57 111000146 นางสาวนิด รุจิเชาว์ 153612-47 1 140
58 111000148 นายสังข์ ทับทิมสี 153552-47 1 510
59 111000149 นายธีรวัฒน์ รัตนธารากุล 153929-47 1 280
60 111000153 นางคันธารัตน์ บางขันธ์ 148460-48 7 525
61 111000155 นายจำลอง พุ่มชื่น 27230-67 1 850
62 111000156 นายสมหมาย ทองพุ่ม 58894-48 1 160
63 111000159 นางสาวมาลี พันธ์ดี 58896-48 1 300
64 111000160 นางบังอร บางขันธ์ 44030-48 1 790
65 111000162 นางสาวเปล่ง สุขสะอาด 221962-66 1 220
66 111000167 นางวิจิตรตรี แก้วนาพันธ์ 11482-51 9 1050
67 111000175 นางสาววีณา คงฮวด 149290-48 1 340
68 111000177 นายมานพ ธูปทอง 98696-47 1 1298
69 111000178 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 412543-64 1 2050
70 111000183 นางจารุวรรณ ปัญญาสกุลชัย 112409-66 1 9900
71 111000184 นายอำนาจ ไทยคำ 2195-49 1 460
72 111000187 นายวิเชษฐ ประนมยงค์ 18662-49 1 270
73 111000191 นางรวงทอง ฟักสุจิตร์ 33024-49 1 2786
74 111000193 นางโญธกา อินทร์สร้อย Tk0178-64 1 140
75 111000195 บริษัทยาคูลท์ เซลล์(กรุงเทพฯ) จำกัด 86107-49 1 510
76 111000197 นายเอี่ยม บางขันธ์ 174995-48 2 10002
77 111000200 นางสาวกิ่งแก้ว ศอกจะบก 45813-49 1 490
78 111000205 นายเชาวลิต ไม้แก้ว 186377-50 1 250
79 111000213 นางบุญสม ญวนเพ็ง 48375-52 1 10
80 111000217 นางปราณี คงฮวด 207176-53 1 530
81 111000219 นายวันชัย พรกระจ่าง 207676-53 1 510
82 111000220 นางสาววิมลพร ทองประสิทธิ์ 243427-53 1 80
83 111000221 นางสมใจ พักตร์วิไล 201466-53 1 100
84 111000222 นายดนัย คงฮวด 40675-54 1 120
85 111000224 นางสาวปวีณา คงฮวด 238075-53 1 530
86 111000225 นางสาวกฤษณา อุบลเฉลา 40673-54 2 1500
87 111000226 สิบตรีดอน คงฮวด 238040-53 1 250
88 111000228 บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 108476-55 1 670
89 111000231 นายดิเรก ผ่องจำปา 1102241-54 1 3666
90 111000235 นายวัชระ พ้นภัยพาล 97985-54 1 740
91 111000241 นายเชิดศักดิ์ พันธ์จิตต์ 127289-55 1 210
92 111000340 นางสาวศศิธร ทองพุ่ม 33553-57 1 590
93 111000391 นางสาววิมณฑา ห่วงไม้ 32038-57 1 530
94 111000393 นายสันติ แซ่เล้า 26012-67 1 610
95 111000396 บริษัทตา ตัวร์ ซัพพลาย ซิสเท็ม จำกัด 208894-58 1 2962
96 111000398 นางรุ่งฟ้า เชียงรุ้ง 208764-58 1 590
97 111000399 นางสาวสุนีย์ บุตรเสือ 113748-59 1 260
98 111000400 นายรุ่งโรจน์ สุขเเนตร 113660-59 1 80
99 111000401 นายประหยัด สุดใจ 113637-59 1 260
100 111000405 นางสาวณัฐสินี ดีนิสัย 137538-59 1 260
101 111000406 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 270179-59 1 160
102 111000415 นายสันติ แซ่เล้า 278740-60 1 4370
103 111000421 นางสาวสายสมอน อินทร์ไทย 524286-61 1 390
104 111000424 นางสาวจิราภรณ์ คชทองคำ 0-522186-61 2 30
105 111000425 นายเสรีชัย ทรัพย์อัมพร 32791-61 1 180
106 111000427 เอ็น.เอ.ที แอสเล็ท จำกัด 264741-61 1 6158
107 111000428 นางสาวนุชนารถ นิ่มละมูล 0-232960-63 1 350
108 111000429 นางรัตนาภา เทวกุล ณ อยุธยา 111659-66 1 370
109 111000430 นางสาวกัญญาณัฐ โฆษิตขวัญ 0-232958-62 4 1385
110 111000432 นายธวัช ไม้อุ้ม 288180-63 1 150
111 111000438 นางนฤมล จารุวิมลกุล 247122-64 1 100
112 111000442 นายพัชร อมรมณีกุล 266391-64 1 5360
113 111000445 นางสาวสุปราณี ศรีสมบูรณ์เวช 292769-65 1 10
114 111000448 นางสาวศุภนันท์ ครุฑประเสริฐ TK0281-63 1 170
115 111000454 นายสมพงษ์ เศรษฐเรืองสิน 221986-66 2 1570
116 111000457 นางสาวสุดารัตน์ พรหมมาศ 1 40
117 111000458 นางสาวศรัณย์ภัทฑร ไม้อุ้ม 26059-67 1 130
รวม 25972
คลอง 1 หมู่ที่ 12
1 112000002 นางสุภาพ ยิ้มแฉ่ง 27418-67 1 470
2 112000003 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 266393-64 1 1060
3 112000005 นายจีระวง งามแก้ม 27422-67 1 460
4 112000006 นางทวาย สมบุญยิ่ง 14934-48 1 310
5 112000012 นางสาวสมบุญ ปรีกราน 15536-41 1 210
6 112000017 นายศรีจันทร์ สาดบางเคียน 12002-40 1 930
7 112000018 นางสาวสมจิตร ทิมเชียงราก 127058-55 1 390
8 112000020 นางสาวสุกัญญา สาโสธร 14940-42 1 790
9 112000021 นางสาวอัษฎางค์ ปรีกราน 14931-42 3 3274
10 112000025 นางสมศรี อินทะวงศ์ 33063-52 1 630
11 112000028 นายประดิษย์ เนียมทอง 25967-67 1 420
12 112000030 นายสงบ ทับทิมสี 14392-42 1 2674
13 112000031 นายสงบ ทับทิมสี 11989-40 1 2066
14 112000032 นางลำดวน บุตรเสือ Tk0227-63 1 480
15 112000035 นายสมพงษ์ คำดี 257062-64 1 2914
16 112000037 นายสนั่น ปรีกราน 12508-40 1 30
17 112000040 นางบุญเรือน แจ้งนคร 1 190
18 112000041 นางสาววิไลลักษณ์ แจ้งนคร 14400-42 1 2594
19 112000045 นายสมชาย มั่นใจดี 14467-42 1 270
20 112000046 นายเลื่อม พักสุขจิตร 25999-67 1 460
21 112000047 นายวิโรจน์ ปรีกราน 14464-42 1 290
22 112000048 นายบุญเลิศ ประเสริฐกุล 11198-40 2 690
23 112000053 นางลำพึง ยางไชย 156006-48 1 120
24 112000054 นางบุญหลาย ปักษิณ 51354-52 1 640
25 112000058 นางวิเชียร งามเขียว 14394-42 1 1144
26 112000059 นายชัยพร ทองโต 11975-40 1 540
27 112000061 นายเอี่ยม สระสังข์ 25979-67 1 80
28 112000064 นายประนอม หมวกเพ็ชร 25531-41 1 560
29 112000067 นายสุรเชษฐ์ ไกรทอง 0-224343-63 1 9238
30 112000069 นายบำรุง ประสาทสิน 25975-67 1 600
31 112000072 นายพัน ชนะสงคราม 28299-46 2 720
32 112000073 นางถาวร ครองทรัพย์ดี 25964-67 1 150
33 112000076 นายสมนึก บัวเทศ 0-247003-64 1 70
34 112000078 นายคึกฤทธิ์ ยานะ 11194-40 1 250
35 112000079 นายชัยยันต์ บัวเทศ 0-246481-64 1 840
36 112000082 นางบุญเรือน แจ้งนคร 12506-40 1 1334
37 112000084 นายจ้อย ปรีกราน 164543-57 1 250
38 112000087 นางสมทรง ไชโยยอดยิ่ง 14462-42 1 450
39 112000092 นายเสวก รุจิธิ 136924-57 1 780
40 112000098 นางยุวดี เย็นทรวง 14431-42 1 724
41 112000099 ร้อยตรีบุญยิ่ง มหายศนันท์ 14436-42 2 30
42 112000100 นายณรงค์ ทรัพย์ทึก 300226-50 1 480
43 112000107 นางสุภัชชา พักสุขจิตต์ 23671-42 1 20
44 112000109 นายสุชาติ ชัยฤทธิ์ 25429-41 2 710
45 112000114 นางจวน ปรีกราน 23678-42 1 60
46 112000115 นางสนอง อินทรอยู่ 65999-54 1 2914
47 112000117 นางวรรณภา ฟองเพ็ชร 25571-41 2 1110
48 112000118 นายพนัส เรืองนิล Tk0274-63 1 1080
49 112000123 นายขีด เจริญสุข 27412-67 2 210
50 112000124 นางสาวลัดเกล้า ลำกูล 8800-38 1 380
51 112000129 นางรุ่งทิวา บุตรเสือ 27417-67 1 290
52 112000130 นางจงจิตร์ รุ่งศรี 25542-41 1 260
53 112000135 นายสมพร พวงจักษ์ 25978-67 1 210
54 112000149 นางแสงระวี สุพรศรี 30666-36 1 160
55 112000153 นางกลิ่น กระทุ่ม 27419-67 3 1400
56 112000160 นายสมศักดิ์ แย้มใย 13011-40 1 190
57 112000162 นายจรัญ มาสัมฤทธิ์ 13029-44 1 1610
58 112000165 นางสาวพาสุข เลี้ยงบำรุง 34529-54 1 9080
59 112000168 นางราตรี นามเต 27421-67 1 490
60 112000176 นายประหยัด ฉายฉลาด 19745-44 2 2340
61 112000178 นางสาวปราณี ทองจันทร์ 19524-44 1 130
62 112000182 นางยุพา พุ่มพวง 19536-44 1 430
63 112000187 นางบุญส่ง เปลี่ยนแก้ว 27411-67 1 230
64 112000194 นายมะลิ พักสุขจิตร 208900-58 1 1094
65 112000197 นายอำนวย พลอยระย้า 21518-44 1 110
66 112000199 นางพัทธนี นวลแก้ว 310721-53 1 140
67 112000200 นางทองรวย หมวกเพ็ชร 33034-49 1 1116
68 112000202 นายสมพงษ์ หอกลอง 25998-67 1 60
69 112000205 นางสาวทองปลิว หมวกเพ็ชร 21531-44 1 620
70 112000207 นายนัฐวุฒิ จันทสุวรรณโณ 80075-45 1 1478
71 112000208 นางสาวใกล้รุ่ง หมวกเพ็ชร 12901-40 1 1370
72 112000209 นายวิเชียร พักสุขจิตต์ 112433 1 3254
73 112000211 นางสาวธีรดา สุปัญบุตร 93067-46 1 3028
74 112000212 นายวิเชียร พักสุขจิตต์ 93063-46 1 2672
75 112000213 นางวรรณา สีเสนา 27429-67 1 400
76 112000214 นางสาวนฤชล มหายศนันท์ 27416-67 2 2512
77 112000215 พลอากาศเอกวราเทพ สว่างกุล 25980-67 1 120
78 112000216 นางรุ่งฤดี งามเลิศ 21314-44 1 710
79 112000217 นายปราโมทย์ แข็งเจริญกสิกร 92824-46 3 340
80 112000218 นางมาริสา พงษ์ธนยนตกิจ 33643-53 1 8730
81 112000219 นายประเสริฐ หมวกเพ็ชร 93534-46 1 1000
82 112000221 นายวีระณัฏฐ์ บุญนวน 52789-52 1 3676
83 112000223 นางสุภาพ สุทธารมย์ 149305-46 1 4394
84 112000226 นางนิกษา เพชรสีสุข 19137-47 1 70
85 112000228 นางสาววัชรีย์ บุญพวน 35098-45 1 1426
86 112000230 นางบุญเรือน โหมดเทศ 48794-47 1 870
87 112000235 นายอำนวย ไวยจินดา 115330-47 1 2018
88 112000237 นางสมปอง พูลประสาท 82447-47 2 740
89 112000238 นางสาวพรทิพย์ ปทุมรัตนธาร 54718-47 1 220
90 112000239 พลตรีอดุลย์ อาชีวะ 73026-47 1 100
91 112000240 นายสุวรรณ บุญตัว 89545-49 1 248
92 112000244 นายสัมฤทธิ์ กระสา 7186-49 1 420
93 112000249 นายเย็น ยิ้มแฉ่ง 41024-48 1 450
94 112000250 นางสาวบุศรา สาระกุล 43762-48 1 150
95 112000253 นายสังวาลย์ หอกลอง 101402-48 1 540
96 112000254 นายบุญล้อม บุตรเสือ 101420-48 3 1980
97 112000257 นางวาสนา ใจมั่น 101409-48 1 140
98 112000266 นายชุมพล ขาวศาลา 11558-48 1 1172
99 112000267 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 142618-47 1 3820
100 112000268 นายเหวียง พรรณนิมิต 156236-48 1 580
101 112000269 นายปัญญา มีสมบัติ 12383-48 1 630
102 112000274 นางสาวบังอร อ่อนศรี 170428-48 1 560
103 112000276 นางสาวปัทมาพร คัมภีระ 89649-49 1 1370
104 112000277 นางสาวนฤชล มหายศนันต์ 155468-48 2 10496
105 112000278 นางทองดี คุ้มวงษ์ 176809-48 1 4790
106 112000281 นายสมชาติ โพธิ์น้อย 32006-49 1 2978
107 112000282 นายสันติ เนตรสว่าง 18669-49 1 300
108 112000284 นางสาวบุญตา เนียมทอง 18535-49 1 420
109 112000285 นายสมศักดิ์ ปักษิณ 27320-46 1 340
110 112000288 นางมาลี กองพิลา 18617-49 1 130
111 112000289 นางณัฎฐา แซ่ซื้อ 202307-66 1 520
112 112000290 นางสาวสกุลณา ไกรทอง 174860-48 1 2560
113 112000291 นายภูมินทร์ วัฒนถือทำ 18529-49 1 450
114 112000293 นางขวัญดาว ทรัพย์ศิริ 86110-49 1 190
115 112000294 นางอำนวย ไวยจินดา 86105-49 1 2850
116 112000296 นายจิระชัย คุ้มวงษ์ 71109-49 1 2866
117 112000297 นายสมโชค ทองโต 208896-58 1 948
118 112000298 นางสุภาภรณ์ มหายศนันท์ 176670-48 1 3556
119 112000302 นายไกรศักดิ์ จิตระวงศ์ 45824-49 1 3218
120 112000311 นางกรณิศ เกษกุล 12098-50 1 340
121 112000312 นางสาวพจนีย์ พันธุ์วิทยากูล 20452-49 1 250
122 112000314 นายมนัส แสงพล 10299-50 1 1058
123 112000315 นายประสิทธิ์ พินสุวรรณ 20481-49 1 210
124 112000316 นางสาวนิโรบล กัลยา 111431-66 1 836
125 112000318 นางสาวภาวิณี ตรีหิรัญ 122567-48 1 70
126 112000319 นางสาวภาวิณี ตรีหิรัญ 82648-65 1 1610
127 112000320 นายฉัตรชัย ปานธรรม 42988-45 2 6682
128 112000322 นางมุกดา เธียรหิรัญ 45036-49 1 780
129 112000323 นายวัฒนา สำราญสุข 20499-49 2 1040
130 112000326 นางสราญจิตร เดชทะศร 19018-49 1 120
131 112000327 นายนิพน งามดี 250550-66 1 580
132 112000335 นางชลิดา ชีวะพฤกษ์ 331134-57 1 3316
133 112000337 นางอังคณา แสงแจ่ม 50429-49 1 5470
134 112000338 นางสาวฐิตาภา หมั่นคำ 37982-49 1 3100
135 112000339 นางสาวมาลี รัศมีเรืองชัย 6356-49 1 160
136 112000343 นายกานต์พงศ์ ชูพันธ์ 45934-49 1 5878
137 112000344 นายกานต์พงศ์ ชูพันธ์ 45817-49 1 370
138 112000345 นายกานต์พงศ์ ชูพันธ์ 149252-46 1 4470
139 112000346 นายกานต์พงศ์ ชูพันธ์ 45816-49 1 1200
140 112000347 นายกนก โพธิ์นิล 123994-50 1 230
141 112000349 นายสมชาย ทองกร 123993-50 1 570
142 112000350 นายกานต์พงศ์ ชูพันธ์ 45818-49 1 640
143 112000351 นายกานต์พงศ์ ชูพันธ์ 45827-49 1 2498
144 112000352 นายกานต์พงศ์ ชูพันธ์ 45933-49 1 1694
145 112000353 นางสาวภาวิณี ตรีหิรัญ 45939-49 1 3250
146 112000354 นางสาวภาวิณี ตรีหิรัญ 45940-49 1 10
147 112000355 นางสาวภาวิณี ตรีหิรัญ 45935-49 1 400
148 112000356 นางสาวภาวิณี ตรีหิรัญ 45937-49 1 10
149 112000359 นางถิรนันท์ หิรัญวงษ์ 123883-50 1 260
150 112000362 นายดวง ภูมิภัคเมธากุล 123886-50 1 20
151 112000363 นางสาวประยงค์ พาน 123885-50 1 440
152 112000364 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกสุนทร เพาเวอร์เพรส 123890-50 1 20
153 112000370 นายประทีป สมสุข 123305-50 1 70
154 112000378 บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 123319-50 1 178
155 112000382 นางมาลี กองพิลา 86934-47 2 740
156 112000383 นายประจักษ์ ทองติด 21576-45 1 230
157 112000384 นายสมหมาย จันทร์ใหม่ 134770-47 1 200
158 112000386 นายนิวัต รอดปรีชา 5787-47 1 160
159 112000389 นางคนึงนิด ถุงเงิน 6453-47 2 640
160 112000397 นางสาวศรัญญา ดีเกาะ 58154-49 1 2402
161 112000399 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 51368-66 1 390
162 112000404 นายไพยูร สุขเทศ 300508-50 1 440
163 112000405 นางสาวอรวรรณ คชบาง 186363-50 1 670
164 112000409 นายสุรชัย เตชวุฒิวัฒน์ 178222-50 1 24
165 112000410 ดาบตำรวจนิติพล ตุ่ยสิมา 186374-50 1 180
166 112000415 นายสายันต์ สุวรรณพันธ์ 1710-51 1 450
167 112000416 นางสาวณิชากร สุขสันต์รุ่งเรือง 1685-51 1 460
168 112000419 นางสาวณัฐภรณ์ บุตรแก้ว 14149-51 1 150
169 112000421 นายสุวรรณ ครองทรัพย์ดี 33607-52 1 1810
170 112000428 นายพยุง ภู่ทอง 40064-52 1 270
171 112000434 นางสุนันท์ บัวยัง 135412-53 1 40
172 112000440 นายมหินทร์ คุณเจริญจิต 106970-53 1 3280
173 112000441 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 201462-53 1 120
174 112000446 นางสาววราภรณ์ มาสัมฤทธิ์ 89646-49 5 1775
175 112000449 นางกชพร เมธีศุภภัค 89709-49 1 810
176 112000450 นางสาวนฤชล มหายศนันท์ 105472-65 1 8126
177 112000453 นายไพฑูรย์ ลืมอินทร์ 40671-54 1 160
178 112000455 238033-53 1 136
179 112000457 นางสาววาสนา เกษมาลี 238085-53 2 490
180 112000459 นายคำบุ ศรีปัญญา 51360-52 1 380
181 112000461 นางจันทร์เชิง เทพศิริ 65984-54 1 3190
182 112000463 นางสาวศรีสุนันท์ เพิ่มทรัพย์ 105327-54 4 990
183 112000469 นางสาวสานิตย์ แสงพล 97845-54 1 180
184 112000470 นายกฤษณะ มหาคุณอมร 122752-55 1 724
185 112000472 บริษัทเอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด Tk0046-63 1 6070
186 112000476 นายเผ่าพงศ์ ธนเสฎฐบุตต 127505-55 1 230
187 112000477 นางนฤมล วัชรัมพร 128555-55 1 860
188 112000478 นางรุ่งนภา หะรัญราช 128557-55 1 470
189 112000479 นางกชพร เมธีศุภภัค 82643-65 1 920
190 112000481 นางสาวพิศมัย บัวเมือง 122695-55 1 650
191 112000482 นายธีรศักดิ์ ดวงสว่าง 48954-52 1 260
192 112000483 นายไวย ธีระกำแหง 0-224337-63 1 280
193 112000487 นายธงชัย คงชู 184544-50 1 40
194 112000488 นางชนากานต์ เพ็ชรสุข 11500-51 4 1670
195 112000491 ร้อยตรีอำนาจ คำสกุล 34069-54 1 220
196 112000494 นายจรูญ อยู่รักษา 127542-55 1 280
197 112000495 นายสนธยา แจ่มใส 127284-55 2 720
198 112000497 นายไพโรจน์ ภักดิ์ศิลป์ 80822-55 1 740
199 112000498 นางจำเรียง สวนสิน 1317-56 1 350
200 112000501 นายศรศักดิ์ โสภาพิทักษ์ 130679-64 4 23604
201 112000502 นางบุญชู ปราณีดุดสี 32372-57 1 220
202 112000504 นางสาวใยฟ้า คลังสมบูรณ์ 64710-56 1 370
203 112000507 นางสาวนงค์เยาว์ สำรวยรื่น 68204-45 1 1130
204 112000508 นางสำราญ ยิ้มแฉ่ง 187661-56 1 110
205 112000511 นางสาวกฤษณี ธีระกำแหง 33557-57 1 230
206 112000512 นายศักดิ์ศิริ โรจนประดิษฐ 126600-56 2 80
207 112000514 นายนิตินัย ตรีหิรัญ 127055-56 1 590
208 112000515 นางสกุลณา ไกรทอง 68719-56 1 10
209 112000516 นางสาวศรัญญา ดีเกาะ 32344-57 1 190
210 112000517 นายสมศักดิ์ สุพรรณตรี 58936-57 1 458
211 112000518 นายวิทยา นิลนาก 202242-66 1 750
212 112000520 นางสาวสุภาพร ไตรพัฒน์ 32518-56 1 190
213 112000523 นางวิมลพรรณ ตั้งปัญจศิล 307092-64 2 790
214 112000526 นายมนตรี คุ้มวงษ์ 206037-57 1 1000
215 112000529 นางสาวณิชากร แซ่จิว 206057-57 1 2146
216 112000530 นางมุกดา เธียรหิรัญ 86765-56 1 374
217 112000531 นายพลอยกาญจน์ เฉลิมลักษณ์ 217357-58 3 13942
218 112000532 นายวิทยา นิลนาก 131969-58 1 1274
219 112000535 ว่าที่ ร้อยตรีกฤษณะณัฏฐ์ วัฒธนพัศวราภา 82647-65 1 2082
220 112000538 นางสาวศศิประภา คำนับพา 257424-58 1 80
221 112000539 นางสาวกัญญาพัชร ชื่นชม 201903-58 1 560
222 112000541 นางสาวมลวิภา เพ็ญนาคี 258956-58 1 130
223 112000542 นางสาวมณวิภา ซ้อนทรัพย์ 221999-66 1 60
224 112000546 นางเกศินี อิทธิชัยวัฒนา 216037-58 1 3614
225 112000548 นายพลศักดิ์ กุลโพนเมือง 113746-59 1 50
226 112000550 นายวัลลภ ยิ้มแฉ่ง 53545-59 1 340
227 112000552 นางรุ่งฤดี งามเลิศ 293960-58 1 850
228 112000553 นางสาวอาริยา เป็นสุขเหลือ 113762-59 1 1058
229 112000555 นางสาวอุไรวรรณ คุ้มวงษ์ 217147-58 1 730
230 112000557 นางสาวศรัญญา ดีเกาะ 130803-59 1 130
231 112000558 นางช่อทิพย์ บุญเรืองรัตน์ 130868-59 1 20
232 112000560 นายณรงค์ รื่นอารมณ์ 278688-59 1 210
233 112000562 นายนพรัตน์ วงษ์ปู่ 278753-59 1 690
234 112000563 นางสาวอรวรรณ ฟ้ากระจ่าง 280751-59 1 190
235 112000565 นางสาวนุชจนาฏ พันศรี 51498-60 1 950
236 112000567 นางสาวศรัญญา ดีเกาะ 281993-59 1 390
237 112000569 นางสาววันดี ทรัพย์พล 216042-58 1 970
238 112000571 นางสาวซานีดา เจะโวะ 270153-59 1 440
239 112000574 นางสาวสุนันทา ทับแสง 278729-60 1 1932
240 112000575 นางสาวสังเวียน ทรัพย์ผล 182487-60 2 2230
241 112000577 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 55320-60 1 2812
242 112000578 นายทูล ศรีทน 55319-60 1 600
243 112000580 นางสาวพรกนก ธีระกำแหง 314085-60 1 100
244 112000583 นายภพชวัชร์ ภูชัยสุขวิรัชต์ 132003-59 1 1764
245 112000587 นายสมัย สุ่มมาตย์ 121730-61 1 130
246 112000589 นางสาวสิรินธาร กิจกุลกาญจน์ 126381-61 1 290
247 112000593 นายประกอบ ทองย้อย 126386-61 1 50
248 112000594 นายกิจชนะชัย ภู่ทอง 126468-61 1 1274
249 112000596 นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ไพรจิตต์ 82649-65 1 200
250 112000597 นายมงคล สุวรรณสูตร 129970-61 1 280
251 112000598 นางสุณีย์ เพชรแก้ว 312813-61 1 690
252 112000599 129997-61 1 990
253 112000600 นางสาวกัลยา หมวกเพ็ชร 133574-61-- 2 2584
254 112000602 นางสุพรรณ อโนดาษ 522148-61 1 500
255 112000604 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ 258677-61 1 90
256 112000605 นางลัดดาวัลย์ สุมาลี 258653-61 1 190
257 112000606 นางสาววรินยุพา ปานธรรม 258657-61 1 340
258 112000608 นายไพโรจน์ ภักดิ์ศิลป์ 53641-62 1 100
259 112000613 นางสาวทัศนีย์ พูนทอง 151513-62 1 820
260 112000614 นางสาวสุมณฑา อรุณรัศมีเรือง 59458-62 2 790
261 112000618 นางสาวสุพัตรา ทองสมบัติ 14037-63 1 280
262 112000620 นายประสิทธิ์ ศรีบุญเรือง 0-33387-63 6 1584
263 112000623 นางสาวรัญจนารี ทิพย์เนตร์ 191359-62 1 200
264 112000624 นางสาวฤทัยรัตน์ พริมสุวรรณ์ 0-13753-63 1 270
265 112000631 นายอรรถสิทธิ์ ปรีกราน 0-113707-63 1 440
266 112000632 นายถวิล ผลจันทร์ 14101-63 1 438
267 112000634 นางสาวสุรัณญา แป้นโพธิ์ 0-141990-63 1 130
268 112000638 นางสาวอัญกรณ์ณัฐ เมฆสุทัศน์ 288176-63 1 70
269 112000641 นางสาวรุ่งฤดี งามเลิศ 288156-63 1 230
270 112000643 นางเสาวนิต เคลือบวิจิตร 139810-63 4 890
271 112000645 นางเสาวนิต เคลือบวิจิตร 139802-63 1 450
272 112000647 นางเสาวนิต เคลือบวิจิตร 139803-63 2 490
273 112000649 นายศฏพร งามเลิศ 224371-63 1 380
274 112000653 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 247140-64 1 310
275 112000657 นายพงศ์ศักดิ์ เหมือนโพธิ์ทอง 307088-64 1 460
276 112000658 นายพิเชษฐ ปัญญาสกุลชัย 250183-64 2 3950
277 112000660 นายนภัทร เมธีศุภภัค 307109-64 1 30
278 112000663 นางสาวเบญจวรรณ จุฑามณี 266315-64 1 29980
279 112000664 นายโฆษิต ไกรทอง 307136-64 1 1326
280 112000666 นางสาวกุสุมา คชทองคำ 412564-64 3 2806
281 112000668 นางสาว ดวงพร สิริช่วยชู 412569-64 1 2132
282 112000681 นายอัศวิน ปินตา 97057-65 1 5075
283 112000682 นางสาวกชวรรณ เทพพิทักษ์ TK0023-63 1 240
284 112000684 นายธีระรัตน์ นาคนนท์ 413509-64 1 64
285 112000687 นายณัฐฎานัย เทียนมหาสาทิศ 89667-65 1 342
286 112000688 นายณัฐฎานัย เทียนมหาสาทิศ 89666-65 1 174
287 112000691 นางสาวอารีรัตน์ หรั่งไพศาล 413397-64 1 66
288 112000692 นางพวงทอง แก่นประชา 413400-64 1 552
289 112000694 นางสาวกมลชนก อาษา Tk0334-63 3 1510
290 112000695 นางสาวกรรณิกา ประดิษฐจา Tk0382-63 1 1200
291 112000697 นางธนวรรณ เจตนะเสน Tk0345-63 1 140
292 112000699 นายวิมล โพคสังข์ 292805-65 1 280
293 112000706 นาย บุญชิต ถีระพันธ์ 1 1932
294 112000713 นายกอบชัย ไกรทอง 101782-65 1 600
295 112000714 นางวรรณกร จันทโรจน์ 51359-66 2 2450
296 112000715 นายสมโชค ทองโต 202304-66 1 60
297 112000717 นางพรพรม ชูเชิด 202308-66 2 1482
298 112000718 นางสำเนียง สุขเทศ 219053-66 1 406
299 112000719 นางสาววัชรีย์ บุญนวน 140277-66 1 923
300 112000720 นายธนกร แอนิหน 220835-66 1 178
301 112000723 นางสาวเรณู ลือลาภ 101783-65 1 380
302 112000726 นายวิเชียร ฟักสุขจิตต์ 483966-66 1 80
303 112000727 นายวิเชียร ฟักสุขจิตต์ 483962-66 1 1874
304 112000728 นางบุญราศรี บุรพธานินทร์ 26005-67 1 140
305 112000730 นายธนชัย ใจเกลี้ยง 27228-67 1 30
รวม 149325
คลอง 1 หมู่ที่ 13
1 113000002 นางสาวละออง รุจิธิ 84854-33 1 690
2 113000004 นางวรรณา นิ่มนวล 220165-66 1 1186
3 113000005 นายวิโรจน์ เกษรบัว 44134-44 1 3444
4 113000007 นายวิง ทรัพย์ผ้าพับ 41961-44 1 1046
5 113000008 นางลิ้นจี่ ดอนไพรเพ็ชร 23836-47 1 1922
6 113000010 นายสมศักดิ์ โพธิ์เตี้ย 44139-44 1 1240
7 113000014 นายประสิทธ์ พิณสุวรรณ 13018-40 3 190
8 113000017 นางสาวอารีรัตน์ จันทร์นิภา 58451-44 1 3568
9 113000018 นางสาวปิ่น วิมาโน 8741-38 1 192
10 113000020 นายบุญสี อัมญรัตน์ 257454-58 1 2114
11 113000026 นายประภาส วันมี 42542-44 1 38
12 113000027 นางสมนึก ว่องเจริญ 8742-38 1 280
13 113000028 นางสุนันท์ บัวยัง 31517-43 2 700
14 113000030 นางบุญนาค พันธ์จำปี 44133-44 1 180
15 113000032 นายนิพนธ์ พวงทอง 8745-38 1 150
16 113000033 นายสมใจ พวงทอง 84860-33 1 690
17 113000034 นายขน เพ็งแจ่ม 8747-38 1 730
18 113000035 นายถาวร ใบบุตร 84855-33 1 864
19 113000036 นายอุดม เพ็งแจ่ม 300192-50 1 1158
20 113000037 นางพิกุล ร่มใหญ่ 178040-50 1 948
21 113000038 นางอารีย์ ภาพเจริญ 1 140
22 113000039 นายสุชิน พุทธพาท 8748-38 1 1430
23 113000044 นางนงลักษณ์ เหมรักษ์ 31520-43 1 320
24 113000048 นายพงศกร ครแก้วบัว Tk132-63 1 280
25 113000050 นายทองอินทร์ จารัตน์ 22084-44 1 230
26 113000051 นายประเทือง บุตรสอน 22088-44 1 864
27 113000053 นางเจียม รอดศิริ 257138-64 1 50
28 113000054 นางสาวประเชิญ ประสะสมมูล 21761-44 1 160
29 113000055 นางสุจิตรา ป้องสีดา 58495-44 1 654
30 113000056 นายสมเกียรติ บุตรเสือ 31514-43 1 800
31 113000057 นางสาวไพรัตน์ ปิดประทุม 247181-64 1 220
32 113000058 นายบัญชา บุตรเสือ 31510-40 1 240
33 113000060 นายสุพรรณศักดิ์ จำปา 58460-44 1 836
34 113000062 นางราตรี มาสัมฤทธิ์ 9052-49 1 210
35 113000063 นางพะเยาว์ จุฬาวงษ์ 127582-55 1 70
36 113000064 นางสาวพูนศรี วรรณประพัฒน์ 13963-40 1 310
37 113000067 นางสอาด ชนสุภาพ 13951-40 1 320
38 113000069 นางสายหยุด ทรัพย์พล 164544-57 1 150
39 113000070 นายจรัล พฤกษ์ตระการ 8753-38 1 410
40 113000071 นางสมบูรณ์ วุฒิสนิท 58681-44 1 2322
41 113000074 นายชรินทร์ เทียนบูชา 21774-44 1 690
42 113000075 นางสมคิด แก้วภักดี 13020-40 1 380
43 113000076 นายสายัณห์ ไตรเวช 8752-38 1 180
44 113000077 นายปิยะพงษ์ ทิมพลู 201858-58 1 190
45 113000080 นางสาวนํ้าค้าง เพชรรัตน์ 13013-40 1 440
46 113000082 นายสม พันธ์ทวี 8755-38 3 1270
47 113000086 นางสาวพรรณี ขัดเพ็ชร 58682-44 1 1088
48 113000089 นางสาวปราณี แป้นนาค 412547-64 1 120
49 113000090 นางสมพร วงษ์ปิ่น Tk0133-63 1 360
50 113000091 นายทองสุข ขุนพินิจ 58683-44 1 550
51 113000093 นางสาวทวน บุตรสอน 27009-67 1 210
52 113000094 นางละอองดาว วาสิงหน 58685-44 1 80
53 113000095 นายวิเชียร ผลลำใย 374029-64 1 150
54 113000096 นายวิระ พุทธรักษา 58688-44 1 192
55 113000097 นางพรรณี พุทธพาท 27005-67 1 402
56 113000098 นางรัตนา วันมี 58684-44 1 10
57 113000099 นางสมบุญ ไทยปรีชา 1 52
58 113000100 นายสมชาย ภิญญาหาร 257134-64 1 10
59 113000104 สิบตรีสนั่น ไวยรัตน์ 58687-44 1 160
60 113000105 นายทศพร สิงหชัย 25947-67 1 100
61 113000106 นางจิรัญญา เรืองประดิษฐ์ 27551-67 1 140
62 113000107 นายโปร่ง ทองสมบุญ 27008-67 1 450
63 113000108 นางสีนวน ชูดวง 27006-67 1 100
64 113000109 นางพวง ทาทอง 257061-64 1 510
65 113000110 นายธีระยุทธ จำเริญสุข 1 500
66 113000111 นางจำเนียร อินด้วง 42544-44 1 300
67 113000112 นางสาวพรศิริ นวลสาย 300465-50 2 1000
68 113000119 บริษัทณัฐกรเฟอร์นิชิ่ง จำกัด 176669-48 1 10
69 113000124 นายสุรินทร์ ช้างโรจน์ 12975-40 1 260
70 113000129 นางสาวกุหลาบ ความคุ้นเคย 13153-40 1 200
71 113000131 นางสุภาภรณ์ นุชนารถ 58699-44 1 766
72 113000132 นายรักษ์ รัศมีวงษ์ 58694-44 1 76
73 113000133 นางสาวจำรัส ท้วมตะเคียน 202243-66 1 350
74 113000134 นายวินัย นครเกตุ 58697-44 1 1938
75 113000136 นางสาวเตือนใจ รุจิธิ 130641-59 1 130
76 113000138 นางชนาพร รุ่งเรือง 27003-64 1 180
77 113000145 นายณัชพล กลิ่นวงศ์ 1 120
78 113000146 นายสิทธิโชค มณีวงษ์ 1 20
79 113000148 นางวรรณฉวี มีมุข 1 600
80 113000149 นางกนกวรรณ กลีบขยาย 1 120
81 113000150 นายดี คำสังมะดัน 1 10
82 113000151 นายปรีชา ปาลี 12885-40 1 100
83 113000154 บริษัทรีสเพค วัน เบฟเวอเรจ จำกัด Tk0141-63 1 10
84 113000155 บริษัทรีสเพค วัน เบฟเวอเรจ จำกัด Tk0142-63 1 10
85 113000156 บริษัทรีสเพค วัน เบฟเวอเรจ จำกัด Tk0143-63 1 10
86 113000157 บริษัทขนส่ง จำกัด - 1 80
87 113000163 นายปุ๋ย ไกรทอง 19514-44 1 60
88 113000164 นายสิน พิมเสน 51728-45 1 262
89 113000165 นายไพยุทธ วิมลรัตน์ 25993-67 2 500
90 113000166 นางคำ มาลี 77515-45 1 1826
91 113000168 นายนี้ เพิ่มทรัพย์ 77508-45 1 10
92 113000170 นางถ่าย ภูผาพันธ์ 19596-44 1 750
93 113000172 นายสวัสดิ์ รอดพูล 21564-44 1 160
94 113000174 นางทวี สีหาวงษ์ Tk0048-63 1 220
95 113000178 นางแก้ววรรณา แสงอรุณ Tk0051-63 1 10
96 113000179 นายกฤตพล ใจสว่าง 19591-44 1 520
97 113000181 นายอรุณ ภูผาพันธ์ Tk378-63 1 3668
98 113000184 นางสาวเพ็น อุปแก้ว 13037-46 1 30
99 113000188 นางสุภาพ แก้วท่าไม้ 12928-40 1 550
100 113000191 นางบัญญา ผลลำใย 374214-64 1 100
101 113000192 นางสาวสุชานาฎ เพ็ชรสีช่วง 66389-54 1 310
102 113000193 นางแจ่มจันทร์ มาประสพ 25957-67 1 60
103 113000194 นายบรรเจิด ดีเลิศ 25958-67 1 60
104 113000195 นางสาวอาริยาพร เสนายอด 25956-67 1 90
105 113000196 นางณิชนันท์ ศรีนาค 27001-67 1 90
106 113000200 นางดวงสุดา อดิษะ 27554-67 1 60
107 113000201 นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์ศวร 21354-44 2 30
108 113000202 นายลือ นามทะปัด 89327-57 1 270
109 113000205 นางสุมาลี พันธ์จำปี 12900-40 1 120
110 113000207 นางอรอนงค์ เอกทัศน์ 18670-49 1 220
111 113000208 นางสาวทองศรี ศีรแก้ว 25994-67 1 60
112 113000209 นายประพัฒน์ ดอนไพรเพ็ชร 93069-46 1 410
113 113000211 นายประเสริฐ ฉายอรุณ 173200-48 1 150
114 113000213 นายนิวัฒน์ เกตุขวง 13055-40 1 450
115 113000217 นายเกรียงไกร ปิดตาทานัง 151513-46 1 200
116 113000219 นางไพเราะ อินทรสุวรรณ์ 151551-46 1 230
117 113000220 นางสาวเพ็ญประภา นามลาย 113192-46 1 70
118 113000225 นางสำรวม กันเพ็ชร 300531-50 1 350
119 113000227 นางสาวชิดขวัญ ลำเจียก 5079-49 1 540
120 113000228 นายอนุสาร ลือพันธุ์ 151521-46 1 1876
121 113000232 นางสาวราตรี ช่างภักดี 37247-47 1 140
122 113000234 นายสุระชาติ วิชิต 89541-49 1 440
123 113000235 นายอารักษ์ ชวาลศิลป์ 54685-47 1 4652
124 113000239 นายบรรจง แย้มศิริ 202251-66 1 450
125 113000243 นางสาวอรนุช ทรัพย์พล 83380-47 1 140
126 113000244 นางมนต์ภักดี ฉัตรสุวรรณ 155469-48 1 390
127 113000249 นายบัญญัติ จันทร์ดี 95004-47 1 30
128 113000251 นางลำพึง ดีพร้อม 47209-47 1 260
129 113000253 นางสาวถาวร เทียบเพชร 247106-64 1 10
130 113000256 นายสมศักดิ์ บุญมี 81824-47 1 20
131 113000257 นางเกศนี ขาวเอี่ยม 155467-48 1 2690
132 113000261 นางสาวสุกัญญา กองช่าง 54602-47 1 70
133 113000262 นางสาววรรณา จันทร์กระจ่าง 44120-48 1 80
134 113000264 นางจันทา แซ่ฝ่าน 142616-47 1 3910
135 113000265 นายวิรัตน์ แฟงผลน้อย 13588-47 1 20
136 113000266 นางอารยา แซมกระโทก 135880-47 1 90
137 113000269 นางกาญจนา ศิริ 44112-48 1 200
138 113000270 นายเกริ้ม สุขดี 44121-48 1 230
139 113000273 นายสมศักดิ์ หงษ์ทอง 153610-47 1 40
140 113000274 นางสุวรรณา อังเศวตรุ่งเรือง 182672-52 1 260
141 113000275 นางสุวรรณา อังเศวตรุ่งเรือง 44113-47 1 180
142 113000278 นายสุทธิพร จันทวาด 43787-48 1 120
143 113000281 นางสุพิศ เรืองแจ่ม 106195-48 1 90
144 113000286 นายสวัสดิ์ เจียรนันท์ 73332-47 1 170
145 113000287 นางสาวพูนศรี วรรณประพัฒน์ 122544-48 1 4738
146 113000288 นายสมพงษ์ พิมพ์สอน 156201-48 1 100
147 113000289 นางสาวบุหงา ทองคล้าย 12388-48 1 350
148 113000290 นางสาวนิอร อัตชู 54592-47 2 1470
149 113000291 นายสุทธิศักดิ์ ฉ่ำเพ็ชร์ 142627-47 1 310
150 113000296 นายโกมล เอี่ยมสอาด 149289-48 1 320
151 113000297 นายสมบัติ ความคุ้นเคย 177813-48 1 906
152 113000299 นางจิราภา พรผุดผ่อง 122568-48 2 7524
153 113000301 นายสุวิทย์ จันทร์ธำรงกุล 45830-49 1 1490
154 113000303 นายสมนึก ไม้แดง 2200-49 1 890
155 113000307 นายวิบูลย์ วิไลศรี 27315-46 1 180
156 113000315 นายคมสรรค์ เรืองลคร 132007-58 1 1396
157 113000322 นายประเสริฐ จันทร์คีรี 52270-49 1 2194
158 113000324 นายพงศ์สำราญ เพชรพงศ์ 52268-49 1 7330
159 113000328 นายรันจวน อัปมาโน 19013-49 1 4904
160 113000329 นางธนิษฐา กำเนิดเหมาะ 45955-49 1 490
161 113000330 นางสาวสมดี เจริญรุ่งรัตน์ 20328-49 2 50
162 113000331 นายพิชิต ปัตถา 100867-48 1 110
163 113000332 นายสุรพล อินทรสุวรรณ์ 257139-64 1 160
164 113000333 นางสาวแหนง แก้วสีงาม 123589-50 1 1386
165 113000334 นางอำไพ พลไชย 18481-47 1 120
166 113000335 นางสาวเมย์นรี พรดีศรีอุดม 123993-50 1 240
167 113000340 นายหรดี เสนาะเสียง 123882-50 1 180
168 113000342 นางสาวเมย์นรี พรดีศรีอุดม 123301-50 2 30
169 113000343 นางสาวกุลปริยา ดวงบรรเทา 123303-50 1 470
170 113000345 นายยุทธนา กรินชัย 186358-50 1 230
171 113000348 นางบานเย็น กฤษดี 300196-50 1 50
172 113000349 นางสาวละเอียด ป้อมงาม 122681-50 1 130
173 113000350 นายนฤนาท วงค์สุธา 122684-50 1 170
174 113000358 นางอุบล วิภาสวัสดิ์ 300509-50 1 60
175 113000359 นายสมใจ คงสวนพริก 11356-51 2 530
176 113000362 นายวิรัช มาสัมฤทธิ์ 178226-50 1 1970
177 113000364 นายกิตติภณ มีกลิ่น 186389-50 2 650
178 113000365 นางประภา เปลี่ยนธรรม 186384-50 1 220
179 113000366 นายอดิเรก ปิ่นแก้ว 279852-50 1 1030
180 113000372 นายนิติวัฒน์ ริเริ่มกุล 10943-52 1 3424
181 113000374 นางสำลี ทองสมบุญ 201458-66 1 300
182 113000376 นายสมบัติ ศรีปทุม 65885-54 1 4198
183 113000377 นางฤดีมาส เครือวัลย์ 14335-51 1 80
184 113000378 นายอนุชา อบรมชอบ 14331-51 1 240
185 113000383 นายณรงค์ ภู่ประพันธ์ 4716-52 1 780
186 113000384 นางสาวเตือนใจ เชื้อชาติ 4764-52 1 110
187 113000385 นายผดุงศักดิ์ นามทะปัด 4763-52 1 380
188 113000391 นายประยุทธ มีอยู่ 40680-54 1 750
189 113000392 นางกัลยา พุทธปอง 45747-52 1 280
190 113000393 นางสาวสายพิณ วัฒนานนท์ 37176-52 1 3514
191 113000396 นายมงคลทอง ปานนุ่ม 0-266306-64 1 4810
192 113000398 นางสาวสมาน เหลืองอร่าม 65963-54 1 4116
193 113000400 นายสมยงค์ บุญพิมพ์ Tk130-63 1 440
194 113000403 นายพัว บุตรเสือ 110248-54 1 280
195 113000406 นางถ่าย ภูผาพันธ์ 343697-56 1 500
196 113000408 นางสาวมาลา ชุมพร 97849-52 1 20
197 113000409 นายเชาวฤทธิ์ ปิดประทุม 309820-53 1 710
198 113000410 นางพรภัธนันท์ ษาสายจันอ่อน 127053-55 1 380
199 113000414 นายณรงค์ ภู่ประพันธ์ 309819-53 1 460
200 113000417 นายกฤษณะ ประเสริฐลาภ 127182-55 2 850
201 113000424 นายเฉย ยังสันเทียะ Tk0131-63 1 140
202 113000431 นางบุญทัน ชัยศรี 82666-56 1 110
203 113000433 นางจิรภัทร เครือกนก 54053-56 2 490
204 113000441 นายไกรวุฒิ ญาติคำ 32034-57 1 290
205 113000442 นายสุพัฒสันต์ บุญครัน 32349-57 1 140
206 113000443 นางสาววันเพ็ญ โสภาพรม 32345-57 1 360
207 113000445 นายเฉลิมศักดิ์ จิรสิทธิ์ 32363-57 1 110
208 113000447 นางบุญเรือง สาตร์สมบูรณ์ 85692-57 1 410
209 113000451 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 337895-57 1 332
210 113000454 นายสิทธิชัย แจ้งลุสุข 208897-58 1 4044
211 113000455 นายเฉลิมศักดิ์ จิรสิทธิ์ 201841-58 1 280
212 113000457 นางสาวแก่นจันทร์ คำสำลี 201846-58 1 50
213 113000460 นายเฉลิมศักดิ์ จิรสิทธิ์ 201848-58 1 100
214 113000461 นายธเนศร์ เนียมสำราญ Tk0129-63 1 230
215 113000462 นางประไพรัตน์ ทรัพย์พล 265674 1 260
216 113000464 110701-59 1 356
217 113000465 นางกชพร เมธีศุภภัค 217438-58 1 18480
218 113000467 นายสถาพร สุนทรวิวัฒนาการ 116385-59 1 1930
219 113000468 นางชนัญชิดา หนูสวัสดิ์ 278641-59 1 580
220 113000469 นางสาวนพรัตน์ กลัดหุ่น Tk136-63 1 10
221 113000471 นางสาวหนูเปรี้ยว จรัญกลาง Tk0054-63 1 580
222 113000474 นายเฉลิมศักดิ์ จิรสิทธิ์ 263453-59 1 290
223 113000477 นายวัชรากร แม้นเมฆ 263452-59 1 180
224 113000481 นายกษิดิศ อาชวเมธีกุล 51495-60 2 19526
225 113000482 นางสาวทัศนีย์ นิ่มนวล 281995-59 1 140
226 113000485 นางส้มลิ้ม จำรัสสิริภัค 278768-60 1 980
227 113000486 นายทวีศักดิ์ ศิริอดุลย์ 187240-60 1 140
228 113000489 นายสุทธิเดช ปฏิภานธาดา 137484-59 1 90
229 113000492 นายศิริมงคล ชูทอง 164520-59 1 120
230 113000494 นายเฉลิมศักดิ์ จิรสิทธิ์ 164517-59 1 10
231 113000495 นางวราพร ผิวละออง 126385-61 1 140
232 113000496 นางดาราพร พิมพ์สิริพานิชย์ 32661-61 1 13380
233 113000498 นายพงศา ภิญญาหาร 126382-61 1 190
234 113000499 นายบัญญัติ จันทร์ดี 32725-61 1 750
235 113000500 นางสาวภาณุมาส แจ้งลุสุข 33662-61 1 580
236 113000501 นางสุมาลี บัวโพมล 126294-61 1 1090
237 113000502 นางกชพร เมธีศุภภัค 33665-61 1 34480
238 113000504 นายจิรวัฒน์ ทวีโชคธนทิพย์ 126300-61 1 240
239 113000505 นางสาวบงกช โยเหลา 126297-61 2 1260
240 113000506 นางสาวกัลยารัตน์ พนารินทร์ 126476-61 1 940
241 113000509 นายอรุณ นาคำ 133574-61 1 40
242 113000511 นางสาวสนอง ทัศนะ Tk0050-63 2 30
243 113000512 นายณัฐพล ไม้แดง 32792-61 1 670
244 113000517 นางสาวเนตรนภา ผกากาญจน์ 151541-62 1 90
245 113000518 นายสุรเชษฐ์ โพธิ์เตี้ย 32798-61 1 1310
246 113000521 นางทัศนีย์ พวงทอง 13750-63 1 20
247 113000524 นางดาราพร พิมพ์สิริพานิชย์ 0-232955-62 1 20
248 113000525 นางสาวพัชริน ขัดเพ็ชร 0-113766-63 1 160
249 113000526 นายจิรภัทร ทองใส 0-13760-63 1 100
250 113000527 นายวันชัย พรกระจ่าง 14103-63 1 40
251 113000533 นายสมพวน ว่องไว 139927-63 3 1320
252 113000538 นางสังวาลย์ นวลสาย 250297-64 1 490
253 113000541 บริษัทเดอะพาร์ค 35 จำกัด 128701-66 2 16816
254 113000542 นางสาวเบญจมาศ คำทาศรี 307093-64 1 810
255 113000543 นางสาว สุทธิสา จำรัสสิริภัค 412568-64 1 3120
256 113000547 นางสาวนริศรา พงษ์จินดา 247190-64 1 50
257 113000548 นายชยุตม์ เงินพา 412547-64 1 90
258 113000549 นาย ประจักษ์ อาจชมภู 247103-64 1 220
259 113000551 นางสาวอมลณัฐ อินทร์สมบุญ 247107-64 2 590
260 113000554 นายทวี โอคง 374025-64 1 130
261 113000555 นางสาวธิดา แสนคำ 53272-65 1 440
262 113000557 นายจรัญ ดอนไพรเพ็ชร์ 67621-56 1 180
263 113000562 นางสาวสุชานาฏ เพ็ชรสีช่วง 382146-64 1 2780
264 113000563 นายสมเกียรติ ปรีกราน Tk0237-63 1 120
265 113000566 นางจรัสพิมพ์ เทียนบูชา Tk0397-63 1 230
266 113000567 นายเด่นเดช ท่วมไทย 382148-64 1 130
267 113000568 170354-65 2 1094
268 113000569 นางสาวเทียมจันทร์ ไกยวงค์ TK0023-63 1 90
269 113000571 นายอาคม สุ่มสา 170448-65 2 270
270 113000573 นางสุนันท์ กันฑพงษ์ Tk0387-63 1 60
271 113000578 นางสาวกนกวรรณ สมบัติพาณิชย์ 292755-65 2 700
272 113000585 นายอัครเดช ทันลา TK0374-63 1 80
273 113000594 นายยุทธพงศ์ พุทธิโสธร 101785-65 1 2330
274 113000596 นายบัญญัติ จันทร์ดี 374174-64 1 190
275 113000598 นายสุชีพ นิ่มนวล 374171-64 1 240
276 113000599 นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ 219125-66 2 430
277 113000601 นางสาวเกศรี อักษรทอง 220825-66 1 160
278 113000603 นายสิงห์โต สังข์เจริญ 220918-66 1 340
279 113000604 นางสาวสุชานาฏ เพ็ชรสีช่วง 87394-66 1 384
280 113000607 บริษัททองชั่ง แมนชั่น จำกัด 26008-67 1 4970
281 113000610 นางสาวหนูเพลิน ผู้แสนสอาด 27252-67 1 70
282 113000611 นายนนท์ จันทะ 27257-67 1 180
รวม 182106
คลอง 1 หมู่ที่ 14
1 114000002 นางผกามาศ ความดี 33400-43 1 1300
2 114000005 นางอำพร เสนสมญาติ 123811-48 1 304
3 114000007 นางสุภาพิศ โลหะทัด 13952-40 1 570
4 114000008 นางสาวเพ็ญวิสา ป่าสิงห์ 42577-44 1 374
5 114000010 นายปวีณ ฆ้องนอก 13956-40 1 180
6 114000011 นางทวน เรืองผึ้ง 152587-48 1 1858
7 114000012 นางสาวิตรี ความดี 37174-52 3 3560
8 114000013 นางอังสนา ภากะษัย 8020-52 1 40
9 114000015 นางประคอง มาสัมฤทธิ์ 41966-44 1 130
10 114000018 นายบุญมี ความดี Tk030206-63 1 210
11 114000020 นางสาวตุ๋ย พุ่มพวง 42575-44 1 780
12 114000022 นายถาวร วุฒิเทียน 12580-44 1 650
13 114000023 นางรุจี เพ่งพิศ 12983-40 1 10
14 114000025 นางน้ำค้าง ผึ่งผาย 58642-44 1 790
15 114000028 นางโฉมยง พิกุลขาว TK0040-63 1 520
16 114000029 นางอนงค์ พันธ์ไพโรจน์ 146473-44 1 94
17 114000030 นางสาวพรรณา จุลศรี 45749-52 1 140
18 114000031 นายสมพันธ์ สมิตเวช 51721-45 1 3622
19 114000034 นายสุเมศ ใจเพ็ง 77341-45 1 1144
20 114000036 นางสาวนภัสวรรณ กอนไธสง TK0038-63 1 10
21 114000038 นางสาวสุพรรณี ชอบสุจริตสกุล 80073-45 1 990
22 114000040 นางปัญญา โสมาบุตร 127056-55 1 160
23 114000041 นางบุญนาค ฉายประชิต TK0035-63 1 10876
24 114000043 นายภารวิ สมิตเวช 149309-46 1 2274
25 114000045 นางสาวสมคิด แก้วมณี 48896-47 1 330
26 114000048 จ่าสิบเอกสมพงษ์ พันธ์ไพโรจน์ 0427-66 1 9470
27 114000049 นายเอกฉัตร หอมชาลี 17110-47 1 110
28 114000050 นายสุรศักดิ์ ต้นแทน 64763-56 1 1742
29 114000051 นางสาวปราณี วุฒิเทียน 202259-66 1 3460
30 114000057 นางสิริกัญญา งามบุญวงษ์ 50372-47 2 86
31 114000058 นางฉนัย ยินดี 50277-47 1 220
32 114000059 นางฉลวย จุ้ยอ่างทอง 50371-47 2 44
33 114000061 นายสมพร พิมพ์ไทย 97233-47 1 240
34 114000063 นางสาวสุรางค์ทิพย์ วุฒิกิจ 50278-47 1 10
35 114000073 นายรุ่งเรือง อานน้อย 50273-47 1 30
36 114000074 นายจรัญ บุศราคำ Tk003-63 3 40
37 114000078 นายมิตร ศรีประทุม 5038-47 1 290
38 114000079 นางสาวปราณี ชูหนู 50374-47 1 10
39 114000080 นายอารีย์ ยินดี Tk00056 1 10
40 114000082 นายสาย เสนสมญาติ Tk000463 1 20
41 114000086 นางสาวชุติมา สร้อยทอง 127183-55 1 180
42 114000090 นางสาววิจาริณี จิตไธสง 142625-47 1 850
43 114000091 นางนันทวัน สุวรรณา 97238-47 1 100
44 114000093 นายจรินทร์ พระจรสมบัติ 142599-47 1 10
45 114000096 นายทรงพล จันอะคะ 105556-48 1 150
46 114000097 นางจารุวรรณ์ สว่างเมฆ 156204-48 1 800
47 114000098 นางปาริฉัตร พรหมประสิทธิ์ 122547-48 3 290
48 114000101 นางสาวภัทรา แก้วตา 170263-48 1 160
49 114000103 นายถวิล ดีจุ้ย 148141-48 1 290
50 114000104 นายอาคม พรหมประสิทธิ์ 148142-48 2 1020
51 114000106 นายกฤษฎา จรเสถียร 148420-48 1 890
52 114000107 นายวิสูตร มีขวัญ 148431-48 1 440
53 114000108 นางสาวณัฐยา วงศ์ถามาตย์ 148435-48 1 180
54 114000109 นายพิชัย บุรัสการ 148433-48 2 360
55 114000110 นายวิโรจน์ พรรณสาร 148415-48 1 860
56 114000114 นายสมบุญ เมตตา 148438-48 1 400
57 114000115 นายสวัสดิ์ ทิทา 148439-48 1 310
58 114000116 นางสาวชิน พลอยบ้านแพ้ว 148440-48 1 110
59 114000117 นางกมลสร พรามจร 148437-48 1 370
60 114000118 นางพจนา สนธิเพ็ชร Tk0034-63 1 2308
61 114000119 นางสาวนฤภัค สุทธิบาก 27313-46 1 130
62 114000120 นางสาวประวัติ เสนารักษ์ 2193-49 1 200
63 114000121 นางปาริฉัตร พรหมประสิทธิ์ 48458-48 2 970
64 114000124 นางกิตติยา พลสุทธิ 300322-50 1 490
65 114000127 นายพุฒิพร วิชัยประภา 201591-53 2 420
66 114000129 นางน้ำค้าง ผึ่งผาย 33639-52 1 600
67 114000130 นายสมจิตร มากบัว 90347-54 1 2138
68 114000131 นายสมจิตร มากบัว 90344-54 2 30
69 114000132 นายสมจิตร มากบัว 90346-54 1 210
70 114000134 นายสมจิตร มากบัว 90349-54 1 20
71 114000135 นายสมจิตร มากบัว 90350-54 1 140
72 114000138 นางพรสุดา คุ้มวงษ์ 412563-64 1 6010
73 114000139 นางลัดดา ปรีกราน 33608-54 1 1934
74 114000140 นางสาวบรรจง ภู่ด้าย 34527-54 1 388
75 114000142 นางพรสุดา คุ้มวงษ์ 58970-56 1 4870
76 114000143 นายจาตุรงค์ ลาไม้ 32512-56 1 1140
77 114000144 ว่าที่ ร้อยตรีสมศักดิ์ ลาไม้ 52285-56 1 7810
78 114000146 บริษัทใดมอนด์รัชดาเฮ้าซิ่ง จำกัด 206055-57 1 6950
79 114000153 นางอำนวย ผลสิน 216055-58 1 2668
80 114000154 นายสมพงษ์ ลาไม้ 216054-58 1 1200
81 114000156 นางสุรีย์ ลาไม้ 30385-60 1 2486
82 114000157 นางสาวณัฐพร ลาไม้ 51519-60 1 2040
83 114000159 นายสมจิตร ลาไม้ Tk008-63 1 1212
84 114000162 นางสาววิจาริณี จิตไธสง 278827-60 1 8786
85 114000163 นายวิสาท ผลสิน 278736-60 1 40
86 114000164 นายสุเทพ ลาไม้ 278737-60 1 330
87 114000165 นายวินัย โฉมปราชญ์ 278659-60 1 610
88 114000168 นายจิรศักดิ์ เพ่งพิศ 522145-61 1 200
89 114000171 นางทัศวรรณ งามภูพันธ์ 32167-63 1 410
90 114000172 นางรุจี เพ่งพิศ 151511-62 1 1502
91 114000176 นายสมบัติ วุฒิเทียน 168325-63 1 210
92 114000178 นางพัจฉริยา ลาไม้ 364001-62 1 374
93 114000179 นายสุเทพ สุดาพรรัตน์ 412584-64 1 558
94 114000180 นายสมพร สนธิเพ็ชร 247116-64 1 10
95 114000181 นายอนิรุทธิ์ มกรนันทน์ 10007-65 1 986
96 114000182 202265-66 1 1110
97 114000183 111423-66 1 2396
98 114000184 นายพิบูลย์ จิตไธสง 105800-65 1 1804
99 114000185 นางสาวชะเอม วุฒิเทียน 250546-66 1 290
100 114000186 นางสาวศจิกา สินธพานินท์ 26002-67 2 210
101 114000188 นางพรสุดา คุ้มวงษ์ 140219-66 1 223
102 114000190 นายสมจิตร มากบัว 25990-67 1 20
103 114000191 นายสมจิตร มากบัว 25987-67 1 20
104 114000192 นายสมจิตร มากบัว 25989-67 1 20
105 114000193 นายสมจิตร มากบัว 25988-67 1 70
รวม 17098
คลอง 1 หมู่ที่ 15
1 115000003 นายนิพนธ์ ขันทอง 9859-37 1 110
2 115000004 นายสมคิด แซ่เตี่ย 90345-54 1 230
3 115000006 นายศรีไทย แถววงษ์ 9852-37 1 530
4 115000007 นางนันทา แถววงษ์ Tk128-63 1 330
5 115000009 นายอุดม วิบูลย์ศิริกุล 5028-39 1 380
6 115000012 นางสาวศรีนวล แสงเปล่ง 5038-39 1 20
7 115000014 นายประทีป เสวตสมบูรณ์ 28801-40 1 310
8 115000015 นางอรุณ เสวตสมบูรณ์ 17980-36 1 940
9 115000017 นายประภาส พูนทอง 5032-39 1 70
10 115000019 นายสายันต์ ทองนิ่ม 1 190
11 115000022 นางนาก ความดี 5325-39 1 150
12 115000023 นางมาลี กระแสสืบ 5340-39 1 640
13 115000024 นางอุไรวรรณ ไกรสงเคราะห์ 247186-64 1 300
14 115000025 นางอำไพ ถนอมพันธ์ 5339-39 1 40
15 115000026 นางสาวมณี แสนแสงทอง 0-250295-64 1 260
16 115000028 นายเชย พุทชัง 5034-39 1 950
17 115000030 นางเพ็กเฮง แซ่เตียว 5021-39 1 10
18 115000031 นางนฤมล อินทร์เล็ก 64761-56 2 2004
19 115000036 นายตือ เสวตอิทธิกุล 8961-40 1 890
20 115000037 นางประหยัด ประทุมแก้ว 5323-39 1 660
21 115000040 นายณรงค์ ความดี 5330-39 1 840
22 115000044 นางธนลักษณ์ เนื้ออ่อน 5331-39 1 160
23 115000050 นางสาวกฤษณา ผึ่งถนอม 20382-49 1 200
24 115000052 นางสาวจารุศรี เชษฐ์ธนชัย 5036-39 1 70
25 115000054 นางสาวคนึงนิตย์ พงษ์อุดม TK0224-63 1 80
26 115000055 นางสาวมาลี จันทร์รัตน์กุล 5031-39 1 570
27 115000056 นางสุวรรณ แถววงษ์ 11788-40 1 10
28 115000065 นายวัน เกิดสุวรรณ 12522-40 1 150
29 115000067 นางพวงแก้ว ไกรสมัคร 28935-40 1 190
30 115000068 นายเฉลียว เติมเพ็ชร 64886-56 1 180
31 115000073 นายทวีทรัพย์ คำฟู 9841-37 1 340
32 115000075 นายสัญญา แสงจีน 28940-40 1 170
33 115000078 นางหทัยรัตน์ อินละมุ 149287-48 1 1140
34 115000079 นางสาวพเยาว์ อำพร 12517-40 1 530
35 115000081 นางฉวีวรรณ ยุทธนาพงศ์ 12515-40 3 440
36 115000084 นายวีรพล โหยหวล 28806-40 1 280
37 115000087 นายประภาส พูนทอง 12529-40 1 290
38 115000097 นางรัตนา เลไธสง 247102-64 1 388
39 115000102 นางพิศมัย เรืองวาจา 31397-43 1 310
40 115000103 นางจงรักษ์ นิจอนันตชัย 36567-43 1 3736
41 115000107 นางโสภี เติมเพ็ชร 64886-56 1 180
42 115000109 นายประธาน คำเบ้า 54600-47 1 654
43 115000115 นายยศศักดิ์ เหลาแตว 21499-44 1 160
44 115000126 นายบุญยืน อัตเจตนา 153820-46 1 2042
45 115000127 นางพรรณี กุลธารี 113200-46 1 770
46 115000128 นายองอาจ ยอดมะลิ 149259-46 1 556
47 115000129 นางสุจิตรา ดวงแก้ว 37429-47 1 490
48 115000132 นายประเสริฐ ครจงโก 2 1690
49 115000134 นายสมศักดิ์ พันธ์จำปี 54719-47 1 470
50 115000135 นางวรินทร์ิทิพย์ ลองจำนงค์ 247183-64 2 570
51 115000137 นางสาวนงค์นุช รู้อยู่ 2374-49 1 520
52 115000138 นายปรีชา ต้นจรารักษ์ 19105-49 1 570
53 115000140 นายบัญชา สุขสุสันต์ 153614-47 1 200
54 115000145 นายวินัย พันธ์จำปี 11551-48 1 390
55 115000146 นายสมนึก พุทชัง 105524-48 1 240
56 115000149 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม 139434-48 1 2722
57 115000151 นางสาวธวัลรัตน์ อัตเจตนะ 136919-57 1 110
58 115000156 นางสาวสมควร ถนอมพันธ์ 173388-48 1 280
59 115000158 นางโสภา พยอมหอม 155843-48 1 920
60 115000161 นางแววตา อำพร 173216-48 4 560
61 115000168 นางสาววลัยพรรณ ตันจรารักษ์ 2194-41 1 90
62 115000169 นางสาววันทนา มีผล 19133-49 1 100
63 115000175 นางจำปี สงค์จันทร์ 19015-49 4 560
64 115000181 นายสมปอง ห้วยหงษ์ทอง 300225-50 1 260
65 115000182 นายวิชัย พิบูลย์ 58156-49 1 80
66 115000184 นางประนอม แก้วเชือกหนัง 300500-50 1 710
67 115000190 นายจิระโชติ จันทร์จิระ 14135-51 1 110
68 115000192 นางสาวดารารัตน์ แสงจีน 15515-52 1 160
69 115000193 นางจงรักษ์ นิจอนันต์ชัย 4712-52 1 4198
70 115000196 นายตั้ง จิตติพลังศรี 106969-53 1 1074
71 115000197 นายสุเทพ พูนทอง 201599-53 1 580
72 115000198 นางบุญปลูก จันยกาย 310727-53 1 500
73 115000202 นางบุญปลูก จันยกาย Tk0030-63 1 360
74 115000203 นายสมชาย กองชัยเสรีภาพ 1 890
75 115000205 นายสมหมาย หอกลอง 48741-54 1 260
76 115000207 นางวันทนีย์ ม่วงงาม 51538-54 1 320
77 115000212 นางสาวชอบ ธรรมทันตา 127587-55 1 60
78 115000215 นางบุญมี ปัญจะตัง 64767-56 1 180
79 115000219 นายนนท์ปวิธ คาอำกวย 337898-57 1 360
80 115000220 นางมาลินี เสวตสมบูรณ์ 87392-63 1 6614
81 115000228 นางกาญจนา ชินสมัย 55317-60 1 170
82 115000229 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม 32761-61 1 2140
83 115000230 นางสาวชนกภณ แป๊ะสมบูรณ์ 32766-61 1 990
84 115000234 0-207191-62 1 7200
85 115000235 นางสาวสุวิมล เอกธรรม 206438-62 1 910
86 115000236 นางสาวเขมจิรา เงินงาม 151542-62 1 70
87 115000237 นางสาวสุกัญมาศ ศรีเจริญ 13741-63 1 320
88 115000238 นางสาวสิรภัทร ตุลยนิษก์ 0-150740-62 1 110
89 115000239 นางสาวจารุณี สินชัยโรจน์กุล 0-33961-63 1 240
90 115000242 นายอำนาจ อยู่เย็น 0-75778-59 1 1886
91 115000244 นายสุริยา ศรีรัตน์ 288644-63 1 2172
92 115000248 นางสาวจินดา จะมอ 288171-63 1 16248
93 115000249 นางสาวชลิดา เพิ่มผล 288098-63 1 520
94 115000250 นางเสาวลักษณ์ ตรีวิโรจน์ 224341-63 1 630
95 115000253 นางใจสวรรค์ บูรณสรรค์ 32164-63 1 2896
96 115000256 266389-64 1 1350
97 115000258 นายสุเมธ ชาติสุวรรณ 52490-65 1 7480
98 115000259 นางสาวปริศนา ทองแย้ม 247113-64 2 710
99 115000260 46599-63 1 1042
100 115000261 89661-65 1 390
101 115000262 89670-65 3 3750
102 115000264 นายวีระยุทธ ยอดมะลิ 87410-63 1 496
103 115000266 นางสาวประภาศรี มุ่งดี 111442-66 1 20
104 115000271 นางสาวเบญญาภา มีกิริยา 219084-66 1 70
105 115000273 นางประนอม บุษราคำ 219087-66 1 270
106 115000274 นายทวีผล แก้วรัตน์ 219081-66 1 220
107 115000275 นายชัยชนะ ผาคำ 219088-66 1 210
108 115000280 นายธนบดี ทวีเดชกรรกุล 219094-66 1 280
109 115000281 นางสาวแก้วใจ ธนวิไลพัฒน์ 219098-66 1 90
110 115000283 นายธเนศ สุขสว่าง 219099-66 1 190
111 115000285 นายอนันต์ รอดย้อย 219108-66 1 390
112 115000286 นางสุดาพร จักรพัด 219115 1 60
113 115000287 นายชานน พุ่มใจ 219113-66 1 4216
114 115000288 นายภาสกร ศิริไทย 219112-66 1 180
115 115000289 นายไชยา เกียรติศิริ 219111-66 1 350
116 115000291 นายเขมรัฐ ประดิษฐธรรมา 219131-66 1 430
117 115000293 นายกฤตยา โสสุทธิ์ 219133-66 1 130
118 115000294 นายพิทักษ์ หอมสุคนธ์ 219134-66 1 80
119 115000295 นายอัมรอน บือซา 219137-66 1 160
120 115000297 นางรจรินทร์ ยังรักษา 219143-66 1 150
121 115000298 นางวิไลวรรณ พึ่งเป็นสุข 219145-66 1 460
122 115000299 นางวิไลวรรณ พึ่งเป็นสุข 219140-66 1 130
123 115000300 นางระวีวรรณ ปั้นสวาท 219142-66 1 160
124 115000302 นายเดี่ยว ไชยมงคล 219146-66 1 130
125 115000304 นางสาวจริญญา จันลาวงศ์ 219109-66 1 130
126 115000305 นางสาวกาญจนา แก้วบวร 219971-66 1 190
127 115000307 นางสาวมะลิ พิไลกุล 219974-66 1 120
128 115000308 นายสุชิน เฮ็งเจริญวุฒิวงศ์ 219975-66 4 1740
129 115000309 นายอำพันธ์ พรหมศร 219977-66 1 270
130 115000311 นางสาวสุคนธา นิลจุลกะ 219979-66 1 150
131 115000312 นายพัฒนา ภิรมย์กิจ 219980-66 1 230
132 115000313 นายวิจารย์ ดวงจันทร์ 219985-66 1 260
133 115000315 นางสาววิไลลักษณ์ คำพราว 219983-66 1 80
134 115000318 นางสาวเพ็ญนภา สีไพร 219989-66 1 430
135 115000319 นางสาวมนัสชนก ศิริพันธ์ 219988-66 1 350
136 115000320 นางสาววิลาสิณี โพธิ์ในสัตย์ 219986-66 1 620
137 115000321 นางสาวปราณี ทรัพย์บริบูรณ์ 219987-66 1 50
138 115000322 นางสาวอาทิตยา นาคพินิจ 219991-66 1 60
139 115000323 นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์ 219992-66 1 90
140 115000324 นายปัญญา ทัพไทย 219993-66 1 320
141 115000327 นางสาวอภิชญา บัวทอง 219999-66 1 160
142 115000328 นางสาวมะลิ รักษาสกุล 220000-66 1 40
143 115000329 นายรณกร สรีสุบรรณ์ 219998-66 1 230
144 115000331 นางวิรัช สวยสินธุ์ 219996-66 1 130
145 115000333 นางสาวอโนทัย ร่มโพธิ์ไทร 220004-66 1 100
146 115000335 นายสุรเชษฐ สอนมั่งมี 220002-66 1 540
147 115000336 นายวรพล ศักดี 220010-66 1 200
148 115000337 นายสุนทร จำปาแท้ 220009-66 1 780
149 115000339 นางชนาพร ชำนิกลาง 220008-66 1 140
150 115000340 นางจำเรียง ศรีประยูร 220012-66 1 180
151 115000343 นายมนูญ แสงสว่าง 220016-66 1 190
152 115000344 นายอาทิตย์ ประทีปชัยเกษม 220017-66 1 140
153 115000346 นายบัญชา สุขสุสันต์ 220019-66 1 120
154 115000350 นางปรารถนา อันบำรุง 220023-66 1 210
155 115000351 นางสาววัชรีบุตร สงวน 220024-66 1 90
156 115000352 นางบุญทิ้ง สุดใจ 220025-66 1 130
157 115000353 นางสุขสันต์ จูมั่น 220027-66 1 170
158 115000354 นางสาวศรัญญา รอดคง 220028-66 1 50
159 115000355 นายสมเกียรติ สุขเกษม 220029--66 1 230
160 115000357 นายประสาน พ่วงอ่างทอง 220033-66 1 140
161 115000358 นายสุพจน์ วงศ์คำลือ 220035-66 1 690
162 115000360 นางทองวัน คงดี 220034-66 1 150
163 115000362 นายณัฐพล ใจจิต 220038-66 1 10
164 115000363 นางสาวละเมียด ลอยถาวร 220040-66 1 60
165 115000364 นางสมจิต ชนะศรี 220039-66 1 100
166 115000366 นางนภาพรรณ จันปุ่ม 220045-66 1 190
167 115000373 นางกรรณิการ์ คำชุ่ม 220046-66 1 240
168 115000374 นายนิคม คณะมะ 220055-66 1 160
169 115000375 นายกรณัท กุลธัญวรากร 220054-66 1 140
170 115000378 นายฐาปกรณ์ จรัสวิบูลย์กุล 220056-66 1 60
171 115000382 นายพันเอ็ด เทพคำ 220071-66 1 110
172 115000383 นางสาววิไลวรรณ แท่นสำโรง 220072-66 1 440
173 115000384 นายนรินทร์ อินทรี 220073-66 1 280
174 115000387 นายยอดธง จันทะรักษ์ 220063-66 1 260
175 115000388 นางศศิวรรณ ภู่นาค 220075-66 1 280
176 115000389 นายสมศักดิ์ แน่นอุดร 220076-66 1 160
177 115000390 นายประเวศ สุภาวิมล 220077-66 1 1040
178 115000391 นายธนาวุฒิ แสงสิงห์ 220078-66 1 140
179 115000392 นางปวัณรัตน์ วงค์พิมโย 220069-66 1 220
180 115000394 นางทองขาว พันธ์ศรี 220084-66 1 410
181 115000395 นางดาราณีย์ บัวระภา 220068-66 1 280
182 115000396 นางสมใจ กองโชค 220091-66 1 40
183 115000398 นางสาวอรุณ สังศิริ 220067-66 1 340
184 115000400 นายพิเชฐ ฤทธิ์กลาง 220066-66 1 190
185 115000401 นายสมยศ คงคาหลวง 220092-66 1 70
186 115000403 นายสราวุธ รังสินธุ์ 220094 1 290
187 115000404 นายสุริยน ปุณญะโกมล 220095 1 170
188 115000405 นายภิรมย์ ฟักสุข 220098-66 1 270
189 115000406 นายนิรันดร ไชยพรมมา 220086-66 1 230
190 115000407 นางสาวพัชรี พรหมงาม 220099-66 1 40
191 115000408 นายเรืองชัย นาคภิบาล 220087-66 1 90
192 115000410 นายรัชเศรษฐ์ อัครทวีวรรัฐ 220088-66 1 190
193 115000412 นายรัชเศรษฐ์ อัครทวีวรรัฐ 220089-66 1 140
194 115000413 นางสาวธาศิรัตน์ ระวิวรรณ 220096-66 1 320
195 115000415 นางสคราญ คงทอง 220101-66 1 200
196 115000416 นางสาวสมคิด แจ่มเงิน 220104-66 1 90
197 115000417 นางกาญจนา แจ่มเงิน 220105-66 1 100
198 115000418 นางวราพร เขียวสอาด 220114 1 20
199 115000419 นางภาลิณีย์ พิพ์ภักดิ์ 220121-66 1 180
200 115000421 นางสคราญ คงทอง 220113-66 1 120
201 115000422 นางสาวเรวดี แก้วใหญ่ 220122-66 1 90
202 115000424 นายประทวน หมื่นรักษ์ 220112-66 1 370
203 115000426 นางสาวนุษรา หลำเจริญ 220111-66 1 410
204 115000427 นางสาวมัญฑิตกานต์ เจริญรุ่งรัตน์ 220123-66 1 210
205 115000428 นายวิชัย โพธิ์พระ 220115-66 1 60
206 115000430 นายผล รุ่งเรือง 220132-66 1 210
207 115000435 นายเสน่ห์ เกิดวงศ์อุไร 220126-66 1 190
208 115000438 นางสาวพยุง มีชัย 220127-66 1 360
209 115000439 นางสาววรรรวิษา สีชมภู 220128-66 1 260
210 115000442 นายนพพร บุญทอง 220139-66 1 180
211 115000443 นางสาวประภาภร หลังสันเทียะ 220130-66 1 140
212 115000445 นายชาตรี บูรพิณ 220136-66 1 190
213 115000451 นายรัตนา สมัครนิล 220149-66 1 180
214 115000455 นางสาวศรีนวล แสงเปล่ง 220154-66 1 90
215 115000456 นายสุริยะ เอมโอชา 220153-66 1 140
216 115000457 นางสาวสุธิดาพร เพียงโคกกรวด 220152-66 1 130
217 115000459 นางสาวภัสฑิรา เสือเกิด 220158-66 1 40
218 115000460 นางสุรางค์ สมอยู่ 220156-66 1 820
219 115000461 นายณัฐพัฒน์ แก้วประดับ 220157-66 1 100
220 115000462 นายนัฐพงษ์ นึกกระโทก 220174-66 1 270
221 115000463 นายณรงค์ นิยมพงษ์ 220172-66 1 240
222 115000464 นายสมชาย เขียวอ่อน 220173-66 1 250
223 115000466 นางนิยม สมสวย 220178-66 1 50
224 115000467 นายธนะสิทธิ์ ชัยพรธนะกิตติ์ 220177-66 1 110
225 115000468 นางสาวยุพา ประสงค์สุข 220180-66 1 110
226 115000469 นายสุกฤษฏฺิ์ ปัญญาหล้า 220161-66 1 250
227 115000470 นางสุภิญญารัตน์ หินดง 220163-66 1 220
228 115000471 นายอนพัทย์ ชุ่มเสน่ห์ 220164-66 1 180
229 115000472 นางสาวกัลยาณี หินดง 220162-66 1 260
230 115000473 นางสาวพิมพ์ธิดา พิมพ์ทอง 220179-63 1 100
231 115000474 นางพเนตร์ วอนเจียม 220166-66 1 270
232 115000475 นางสาวพณิชา วอนเจียม 220167-66 1 100
233 115000476 นายพีรวัฒน์ วอนเจียม 220168-66 1 100
234 115000477 นางธนพร แก่นเพ็ชร 220169 1 190
235 115000481 นางสาวสุภาวิดา เกิดสมบุญ 220181-66 1 200
236 115000483 พระโกศิล ทวยเจริญ 220187-66 1 2018
237 115000485 นายวัชรินทร์ เทียนหนู 220189-66 1 170
238 115000486 นายวระวุธ ไล้เลิศ 220190-66 1 230
239 115000487 นายธานินทร์ คำภีร์ทอง 220195-66 1 980
240 115000488 นางจินตนา รักษาผล 220193-66 1 20
241 115000489 นางสุณีย นวลประเสริฐ 220194-66 1 70
242 115000493 นายประพัฒน์ สังข์อ่ำ 220196-66 1 60
243 115000494 นางสาวอภิญญา ชาดี 220201-66 1 20
244 115000495 นางสาวนันธิดา พิมพ์ทอง 220202-66 1 130
245 115000496 นายศรีนาถ รัตนลัย 220203-66 1 300
246 115000497 นางสาวกมลวรรณ กิ่มนางรอง 220205-66 1 130
247 115000498 นางสมหญิง ช้างทองคำ 220206-66 1 280
248 115000499 นางกาญจนา นวลจันทร์ 220204-66 1 220
249 115000500 นายเอกสิทธิ์ เฟื่องสังข์ 220209-66 1 240
250 115000502 นายสุนัน สกุลทอง 220210-66 1 240
251 115000503 นางสาวนฤมล วิบูลย์ศิริกุล 2 1130
252 115000504 นางสาวชนาภา ช้างวงษ์ 220208-66 1 230
253 115000508 นางสาวสุภาวดี ภูฆัง 220216-66 1 130
254 115000511 นางสาวอุทุมพร ศรีสุนาครัว 220220-66 1 90
255 115000514 นายธีรยุทธ รักษาสกุล 220223-66 1 260
256 115000515 นางบุปผา ครสุวรรณ 220227-66 2 500
257 115000516 นางประมวล แก้วเทศ 220228-66 1 250
258 115000517 นายบุญเทิง ปานเพ็ชร 220230-66 1 70
259 115000521 นายวารินทร์ สุขกาย 220235-66 1 110
260 115000522 นายอัศวิน อภิชัยวัฒนไพศาล 220236-66 1 210
261 115000526 นายฐิตินันท์ โกวิทยากร 220242-66 1 130
262 115000532 นายสามารถ โอสถ 220246 1 280
263 115000533 นางสาวธนภัทร ยอดยง 220255-66 1 150
264 115000534 นายจตุพล วสันต์ทอง 220254-66 1 200
265 115000536 นางสาวประภาสิริ พวงโฉม 220252-66 1 370
266 115000537 นายวชิราวุฒิ เพียรักษา 220260-66 1 110
267 115000538 นายบรรจบ นพตะนา 220259-66 1 160
268 115000540 นายเทิดศักดิ์ สุทะ 220261-66 1 230
269 115000542 นางสาวนนธกานต์ กลิ่นประยงค์ 220269-66 1 240
270 115000543 นางสาววีณา เกตุสวัสดิ์ 220268-66 1 60
271 115000544 นายไพรัตน์ ชาติงูเหลือม 220267-66 1 280
272 115000550 นางสาวปัญญา ชุดไธสง 220809-66 1 60
273 115000551 นายจิรายุทธ เกิดวงศ์อุไร 220814-66 1 10
274 115000552 นายรัฐ ทรัพยานนท์ 220813-66 1 200
275 115000553 นางศิริพร ยังประเสริฐ 220817-66 1 80
276 115000556 นางสาววิไลรัตน์ นวลเส้ง 220820-66 1 240
277 115000558 นายวัชรินทร์ บัวผัน 220823-66 1 170
278 115000562 นายคมแขม อุปสีดา 220829-66 1 120
279 115000563 นายคมกริซ ศรีมา 220835-66 1 70
280 115000564 นางลัดดา ฤกษ์ดี 220830-66 1 1514
281 115000566 นางสาวสมจิตร แพวขุดทด 220834-66 1 20
282 115000569 นายเริงชัย ศรีอุทัย 220840-66 1 170
283 115000570 นายสุภักดิ์ รัตนลัย 220837-66 1 450
284 115000571 นางวัลลภา จันทร์รัศมี 220841-66 1 100
285 115000572 นางพิชญวดี ใจชื้น 220845-66 1 70
286 115000573 นางสาวนงนุช นิทิเดช 220850-66 1 80
287 115000574 นางอุบล ต.สุวรรณ 220849-66 1 90
288 115000575 นางสาวอาภรณ์ มีนมณี 220847-66 1 560
289 115000577 นางธัญธิดา นามบุญ 220852-66 1 250
290 115000578 นายถนอม นามบุญ 220860-66 1 140
291 115000579 นายถนอม นามบุญ 220859-66 1 40
292 115000582 นางสาวลักขณา บุญสาร 220857-66 1 410
293 115000583 นายสัมพันธ์ กองทอง 220861-66 5 1305
294 115000584 นางไกรษร ลิงลม 220856-66 1 100
295 115000587 นางสาวสุปรางค์ทอง ธรรมสิทธิรงค์ 220862-66 1 50
296 115000588 นางสาวนริศรา บุญพวง 220863-66 1 380
297 115000589 นางพรรณษา ฉิมฉวี 220869-66 1 200
298 115000590 นายระพิน นาระหัด 220868-66 1 140
299 115000595 นางสาวดุสิตา นาระหัด 220874-66 1 90
300 115000599 นางสาวมลสิยา ยินดีทรัพย์ 220876-66 1 370
301 115000600 นางสุขศรี คินิมาน 220881-66 1 170
302 115000601 นายเจน ช้อยผดุงศักดิ์ 220880-66 1 60
303 115000605 นางธนภรณ์ ดามุกข์ 220888-66 1 300
304 115000606 นางจิตรา ปิ่นทอง 220889-66 1 410
305 115000611 นายสุเทพ แถววงษ์ 220891-66 1 100
306 115000612 นางสาวเรวดี จันทะยานี 220899-66 1 60
307 115000613 นางสาวรภีภรณ์ คงโภคา 220898-66 1 300
308 115000615 นายพิสิฐ สกุลพินทุสร 220901-66 1 150
309 115000616 นายสุรศักดิ์ สมบัติมั่น 220902-66 1 10
310 115000619 นางสาวปรียาภา แจ่มใส 202907-66 1 550
311 115000621 นางสาวพรกมล กองเกิด 220908-66 1 290
312 115000623 นายพันมหา พรมจันทร์ 220910-66 1 170
313 115000624 นายสำเนียง ดีวงศ์ 220912-66 1 770
314 115000625 นายคำพา ผิวแดง 220914-66 1 150
315 115000627 นางนฤมล โกวิทยากร 220911-66 1 180
316 115000629 นายธีระ แตงอ่อน 220919-66 1 120
317 115000630 นายอำนวย เกิดบึงพร้าว 220917-66 1 220
318 115000633 นางสาววราพร กันตศรี 220922-66 1 130
319 115000634 นางสาวสุดใจ วิลัยพงษ์ 220923-66 1 160
320 115000641 นายวีระชัย วิพลชัย 220938-66 1 1010
321 115000642 นายนัธธวัฒน์ องอาจ 220937-66 1 260
322 115000644 นางฐิติรัตน์ เวียงลอ 220967-66 1 350
323 115000645 นางสาวสุนิสา สุขยิ่ง 220968-66 1 340
324 115000647 นายนพพร ฤทธิเดช 220971-66 1 100
325 115000648 นายชรินทร์ ฉายาพัฒน์ 220973-66 1 120
326 115000650 นางสาวสมฤดี เอี่ยมวิสูตร์ 220972-66 1 70
327 115000652 นางสาวนิลาวัลย์ ชะนะดี 220980-66 2 470
328 115000654 นายอนุศักดิ์ มงคลสินธุ์ 220988-66 1 170
329 115000656 นายสุเทพ โพธิทัย 220995-66 1 190
330 115000658 นายจักรพันธ์ ฝั้นเต็ม 220991-66 1 110
331 115000660 นายธนธรณ์ ปรัชญาโยธิน 220997-66 1 120
332 115000667 นางสาวกัลยณัฎฐ์ ลาภประเสริฐ 221816-66 3 310
333 115000668 นายมงคล พูลสวัสดิ์ 221819-66 1 640
334 115000672 นางสาวธิติมา เสาทอง 221824-66 1 70
335 115000674 นายจีรพงษ์ ร่องจิก 221827-66 1 110
336 115000675 นางเพียรวิทย์ ทิพทัย 221832-66 1 90
337 115000676 นางสาวจิราวรรณ ภักดีบัณฑิต 221841-66 1 140
338 115000677 นายจำนงค์ ตามัย 221843-66 1 100
339 115000679 นางสาวเปรมยุดา สิงห์ลอ 221849-66 1 110
340 115000682 นางนารี อุตตะ 221851-66 1 330
341 115000683 นายวินัย แก้วพวง 221854-66 1 120
342 115000684 นางสาวขวัญจิรา คำตาสุข 221855-66 1 270
343 115000688 นายณรงศักดิ์ มาพึ่ง 221859-66 1 20
344 115000689 นางสาวสิวินีย์ ยางศิลา 1 130
345 115000690 นางสาวปิยะภร ดิษฐ์คล้าย 221862-66 1 150
346 115000697 นายสราาวุธ อุดอ้าย 221869-66 1 80
347 115000698 นางปรารถนา อันบำรุง 221871-66 1 150
348 115000699 นางสาวจิฏรัตน์ชฎาพร ภู้สำราญ 221877-66 1 50
349 115000704 นางสาวสมคิด ทรัพย์พล 221881-66 1 50
350 115000708 นางสาวจันฑริฎา ก้อนแก้ว 221891-66 4 360
351 115000710 221894-66 1 962
352 115000711 นางสาวเกตุนรินทร์ แก้วยงกฏ 221895-66 1 70
353 115000715 นางสาวสุพัตรา อุทัยบรมย์ 221892-66 1 320
354 115000717 นายพิพัฒน์พล ตาทิพย์ธำรง 221901-66 2 320
355 115000731 นางสาวพิมพ์พิดา ไชยชนะ 221917-66 1 284
356 115000732 นายอินทศักดิ์ คำไทย 221981-66 1 20
357 115000733 นางสาววชิรญาณ์ บุดดาคำ 221919-66 1 250
358 115000735 นายพิเชษฐ์ กิ่งบัวหลวง 221921-66 1 30
359 115000737 นางสาวสรัญญา อินทชัย 221923-66 1 60
360 115000746 นายสาโรจน์ สุขหนุน 2219934-66 1 240
361 115000749 นางสาวจินดารัตน์ ไกรวิบูลสิทธิ์ 221940-66 1 340
362 115000751 นายวิจิตร ใจทาน 221937-66 2 180
363 115000756 นายกิติพงษ์ เพ็งศรี 221946-66 1 310
364 115000757 นางสาวนลิตา เวชวิชาการโลหะ 221958-66 1 110
365 115000758 นางทองวัน คงดี 221959-66 1 142
366 115000763 นางอรัญ สโปนห์ 221982-66 1 160
367 115000764 นางสาวนิตยา แถวพันธ์ 221983-66 1 50
368 115000766 นางอารี บัวแพร 222008-66 1 10
369 115000769 นางสาวธัญยธรณ์ รอดฤทธิ์ 483881-66 3 2484
370 115000773 นายกฤษฎา วารี 483885-66 1 110
371 115000778 นางจงรักษ์ นิจอนันต์ชัย 220013-66 1 410
รวม 43701
คลอง 1 หมู่ที่ 18
1 118000002 นายผาด อยู่เปรม 19706-44 1 1230
2 118000004 นายบุญเตือน อยู่เปรม 173195-48 1 330
3 118000007 นายแจ่ม อยู่เปรม 73392-35 1 80
4 118000008 นายจรัญ แจ่มสี 170268-48 1 230
5 118000009 นายทวี อยู่เปรม 170247-48 1 300
6 118000012 นางจ้อย หอกลอง Tk0088-63 5 135
7 118000013 นายจำเริญ สุดสละ 104059-36 1 10
8 118000014 นายฉลอง สุดสละ 26025-67 1 270
9 118000017 นางบรรจง ปทุมมา 48905-47 1 150
10 118000020 นายวิจัต ประทุมมา 24727-41 1 110
11 118000022 นายบุญจอง ประทุมมา 30455058-36 2 190
12 118000024 นางมะลิ มั่นรัตน์ 105224-54 1 270
13 118000025 นางสำราญ อินธูป 173194-48 1 440
14 118000028 นายขำ ขวัญบาง 104595-34 1 370
15 118000029 นายทองพัว ใจแคล้ว 104582-34 1 620
16 118000031 นายสายหยุด อินทร์วงษ์ 68024-36 1 160
17 118000032 นางอัมพร หนูสาท 51358-66 1 200
18 118000033 นายอำนาจ คงมูล 26615-41 1 460
19 118000034 นางจำรัส อินธูป 104047-37 1 30
20 118000048 นายบูรพัฒน์ ดวงคำ 337887-57 1 220
21 118000049 นายถนอม ราชแสง 76344-36 1 510
22 118000050 นางผล สอนศรีดา TK0087-63 1 170
23 118000051 นางลำพอง สอนศรีดา 27697-36 1 160
24 118000052 นางทองพัว ใจแคล้ว 104582-34 1 1116
25 118000054 นางสาวล้อมดาว ทองสวย 331137-57 1 410
26 118000055 นางสาวเหรียญ อยู่เกตุ 27510-67 1 170
27 118000057 นายสมใจ แก้วทอง 27501-67 1 220
28 118000058 นางชิด อยู่เกตุ 27498-67 2 330
29 118000060 นางสาวศศิวิมล ศรีสวัสดิ์ 153931-47 1 170
30 118000062 นางสมพร อยู่เกตุ 27502 1 410
31 118000063 นายถาวร ม่วงทอง 27504-67 2 610
32 118000064 นายเข็ม ทองพุ่ม 27503-67 1 170
33 118000065 นายสุรินทร์ วงหุ่น 89644-65 1 540
34 118000067 นางปิ่น วันชะเอม 221969-66 1 400
35 118000072 นายผง ธรรมทันตา 148492-48 1 1094
36 118000077 นางเจริญ เทียนเทศ 27485-67 1 380
37 118000081 นายโสภณ แป้งหอม 27479-67 1 1250
38 118000085 นางทองใบ พงษ์นิยม 33602-52 1 2290
39 118000087 นายผล นานิล 104048-34 1 440
40 118000097 นายอำนาจ ดาวสุข 167345-53 1 650
41 118000103 นางสำราญ แจ่มสว่าง 24776-67 1 230
42 118000106 นางสมหมาย สวนสิน 17485-48 1 2138
43 118000108 นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูศรีฤทธิ์ 86114-49 1 160
44 118000112 นางสาวรัชดา เทียนคำ 127283-55 1 300
45 118000113 นายโอภาส ธรรมทันตา 113168-46 1 180
46 118000114 นายอำนวย เทียนเทศ 27474-67 1 682
47 118000116 นายเยื้อน ธรรมทันตา 27472 1 20
48 118000118 นางจำเนียร บุญมา 50473-47 1 400
49 118000120 นางพา อสุนีย์ 300328-50 1 590
50 118000122 นายมณี ภาคีสันต์ 65363-36 1 340
51 118000123 นางสาวบุษรา แก้วเชียงราก 149263-48 3 1350
52 118000124 นางชะบา พวงชะเอม 76352-36 1 300
53 118000125 นายสุนันท์ พวงชะเอม 81266-56 1 250
54 118000126 นายมนัส พวงชะเอม 76358-36 1 380
55 118000127 นายเสน่ห์ พวงชะเอม 76353-36 3 940
56 118000128 นางสาววรรณิษา อยู่เกตุ Tk0109-63 2 690
57 118000130 นายอำนาจ แก้วทองคำ 65018-36 1 30
58 118000132 นางประยูร แสงกระสินธุ์ 65004-36 1 170
59 118000133 นางบุญช่วย แก้วทองคำ 247251 1 340
60 118000163 นายไพฑูรย์ แย้มเจริญ 57791-36 1 260
61 118000165 นายสำเภา ขวัญบาง 19705-44 1 1060
62 118000166 นายประกอบ อินธูป 21780-44 1 300
63 118000167 นายชำนาญ เมืองแมน 1 130
64 118000171 นางสุทิน ดอกแดง 53491-38 1 180
65 118000174 นายประเสริฐ เกิดแก่น 65366-36 1 230
66 118000179 นางยุพิน ธรรมทันตา 27484-67 1 60
67 118000180 นายบุญช่วย ดาวสุข 148497-48 1 450
68 118000188 นางมาลัย มีประวัติ 148414-48 1 200
69 118000189 นางสาวนาริน มีประวัติ 25984-67 2 180
70 118000190 นายนัฐพงษ์ กันวิเศษ 1 170
71 118000194 นายปัญญา เจริญราษฎร์ 5308-39 1 320
72 118000197 นายปัญญา คล้ายเชียงราก 26014-67 1 500
73 118000202 นายปรีชา จันทร์เจิมผล 12010-40 1 320
74 118000207 นางสาวกัญญา เหมสุลักษณ์ 27480-67 1 350
75 118000209 นายวิชาญ ธรรมทันตา 27478-67 1 140
76 118000211 นางลำยอง นาคแก้ว 27508-67 6 320
77 118000212 นายสมาน พรมมี 24735-41 2 870
78 118000214 นางจงรักษ์ โคชะกลิ่น 24627-41 1 20
79 118000215 นายประโมทย์ สวนสมุทร 24626-41 1 70
80 118000222 นายสืบพงษ์ สืบสายพรหม 224377-63 1 5290
81 118000224 นางแฉล้ม แก้วทองคำ TK0107-63 1 290
82 118000225 นางสมนึก บัวเขียวอ่อน 27471-67 1 140
83 118000226 นายประวิทย์ พวงปทุม 9629-47 1 1620
84 118000230 นายสมบัติ บุญมารอด 31384-43 2 1510
85 118000232 นางมณีพร ดวงคำ Tk 0104-63 1 2706
86 118000233 นางสาวณัฎฐา อินทรลักษณ์ 26213-41 1 1810
87 118000235 นายยุทธศักดิ์ กำลังเหลือ 27473-67 1 160
88 118000236 นายพิฑูร ถาชี Tk0098-63 1 260
89 118000237 นายแดง อยู่เปรม 42576-44 1 4530
90 118000242 นายชัยพร วานิชโชว์กิจ Tk0105-63 1 1838
91 118000244 นางรุ่งนภา สุดสระ 146463-44 1 1032
92 118000245 นางสาวรำพึง ธรรมทันตา 26023-67 1 40
93 118000247 นายบรรจง แจ่มสว่าง 142621-47 1 962
94 118000248 นายสังคม จอมทอง 132008-58 2 700
95 118000250 นางสาวยุพิน หนูสาท 43094-45 1 800
96 118000251 นายวิลาศ กองทิพย์ 51356-52 1 1032
97 118000254 พันจ่าเอกดิษพันธ์ จันทร์เจริญ 42955-45 1 248
98 118000255 นายประหยัด เพ็งลี่ 0223-63 1 640
99 118000256 นางนัฐภา อนุภาพ Tk0081-63 1 520
100 118000257 นายสมชาย เจริญศักดิ์ 82670-56 3 1000
101 118000258 นางจำเนียน ด้วงสโมสร 21521-44 1 70
102 118000260 นางรัศมีกัลย์ สวนสิน 113634-59 1 160
103 118000261 นางสุธีรา ลิมมิพิชัย 13067-40 1 720
104 118000265 นางสาววารุณี แป้งหอม 149439-46 1 790
105 118000270 นายสมศักดิ์ สร้อยสว่าง 46741-47 1 170
106 118000271 นางสาวลำเพย ธรรมทันตา 27483-67 1 210
107 118000278 นางสุธาทิพย์ แดงสังวาลย์ 73031-47 1 310
108 118000283 นายสุวัฒน์ รอดริน 135816-47 1 440
109 118000286 นายสยาม ชื่นอารมณ์ TK0083-63 1 1170
110 118000288 นางสาวธนวรรณ เจริญศักดิ์ 106197-48 2 540
111 118000290 นายอิทธิพล ศรีเนียงจันทร์ 95005-47 1 70
112 118000292 นางวน ศรีเนียงจันทร์ 101415-48 1 480
113 118000294 นายสมชาย น้อยราษฎร์ 17101-47 1 430
114 118000297 นางสุภัสสร พวงปทุม 11498-48 1 290
115 118000298 นางสาวฉลอง เภาพันธ์ 100870-48 1 660
116 118000299 นายสถิตย์ เหล็กสูงเนิน 11555-48 1 3406
117 118000302 นางธัญวรรณ สมานรักษ์ 1 430
118 118000303 นางทองย้อย ใจแคล้ว 122565-48 1 1442
119 118000306 นายปองพล กอโชคชัย 11556-48 1 1922
120 118000308 นายภูชนะ แก้วทองคำ TK0106-63 1 410
121 118000311 นางยุพา นิตยะจัง 148150-48 1 190
122 118000313 นายทวี หนูสาท 152728-48 1 2018
123 118000314 นางสาวนาตยา อุรบุญนวลชาติ 7152-49 1 500
124 118000316 นายเตชัส วรเวช TK1110-63 1 3190
125 118000319 สิบตรีสมพร ตองอ่อน 18672-49 1 270
126 118000321 นางอุมาสวรรค์ แจ่มสี 18677-49 1 240
127 118000327 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ 174838-48 1 740
128 118000328 นางสาวขนิษฐา จันทร์มณีเลิศ 174845-48 1 10
129 118000332 นางบุญช่วย สีใส 174952-48 1 600
130 118000334 นายสมนึก เภาพันธ์ 147873-48 1 350
131 118000335 นายคมเพชร แก้วทองคำ 148453-48 1 310
132 118000336 นางสาวผกามาศ แซ่หว่อง 176666-48 1 590
133 118000338 นางปิยะมาศ ดวงตาวงษ์ TK0095-63 1 400
134 118000339 นางสาววิไลลักษณ์ ปานมา 19281-49 1 10
135 118000340 นางทองย้อย ใจแคล้ว 20398-49 1 8270
136 118000342 นางศศิวิมล หุนตระกูล 45987-49 1 3208
137 118000343 นายพีรภัฎ บุญชู 174878-48 1 120
138 118000344 นายสมาน พรมเสมา 20395-49 1 520
139 118000345 นายวิทยา จิรัฐิติเจริญ 66520-54 1 40
140 118000346 นายมงคล ชลาสินธ์ 174997-48 4 310
141 118000349 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ Tk0118-63 1 580
142 118000350 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ Tk0117-63 1 710
143 118000352 นายอนันต์ สุวชาติ Tk0123-63 2 770
144 118000353 นางมาลี แก้วกลิ่น 27494 1 350
145 118000355 นายวิชัย สุทธิธรรม 50430-49 1 210
146 118000357 นางระเบียบ ผดุงขันธุ์ 123581-50 1 670
147 118000359 นางสาวจันทร์เพ็ญ อังกุลดี 123302-50 1 180
148 118000361 นายสมนึก ดาวสุข 122685-50 1 250
149 118000364 นางสาวบุญญิสา แจ่มสว่าง 307101-64 1 738
150 118000368 นายพีรภัฏ บุญชู 20375-49 1 130
151 118000369 นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ 20372-49 1 100
152 118000370 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ 20379-49 1 110
153 118000372 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ 186329-50 1 130
154 118000377 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ 186351-50 1 160
155 118000378 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ 186354-50 1 120
156 118000379 นางหิรัณยา หนูสาท 154093-53 1 420
157 118000381 นางสาววันเพ็ญ แก้วทองคำ 300501-50 1 230
158 118000382 นางแพรว พุ่มแพร TK0115-63 1 500
159 118000384 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ 184616-50 1 1310
160 118000386 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ 184611-50 1 150
161 118000388 นางศุภมาส ด่านวิทยากุล 184618-50 1 520
162 118000389 นายมนตรี สะสมทรัพย์ 184613-50 1 280
163 118000391 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ Tk0116-63 1 50
164 118000392 บริษัทเค.วี.อินเตอร์เนชั่นแนลดีวิล็อปเม้นท์ จำกัด 312943-50 1 234
165 118000393 บริษัทเค.วี.อินเตอร์เนชั่นแนลดีวิล็อปเม้นท์ จำกัด Tk0091-63 1 10
166 118000394 บริษัทเค.วี.อินเตอร์เนชั่นแนลดีวิล็อปเม้นท์ จำกัด 1 10
167 118000397 นายจักรกฤษณ์ วงศ์สุนทร 184634-50 2 770
168 118000399 นางชนาภา นวมสำลี 178043-50 1 2258
169 118000403 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ 186383-50 1 20
170 118000405 นางธัญญวรรณ สมานรักษ์ 82579-56 1 60
171 118000408 บริษัทมูไก อินดัสทรี จำกัด 0-178229-5 2 8618
172 118000409 นายวิชาญ แตงอ่อน 1637-51 1 280
173 118000412 นางณัฐพร คำวัน TK0082-63 1 450
174 118000416 นายสืบพงษ์ สืบสายพรหม 178166-50 1 4486
175 118000419 นางนงค์นุช คล้ายสิน 14126-51 1 70
176 118000422 นางสาวขนิษฐา แป้งหอม 14133-51 1 1116
177 118000427 นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ 4733-52 1 50
178 118000428 นางสาวศุภลักษณ์ พีเค 4731-52 2 540
179 118000430 นางนพพร ราชแสง 12169-52 1 250
180 118000431 นางอมรพรรณ สารเกลี้ยง 4714-52 1 160
181 118000432 นางสาวศิริรัตน์ บือทอง 4715-52 2 1560
182 118000433 นางพัตราภรณ์ สุระเสียง 247362-64 1 230
183 118000434 นายชาตรี นาคสินธุ์ 15516-52 1 2022
184 118000435 นายทวี หนูสาท 51379-52 1 1682
185 118000436 นางอัมพร หนูสาท 106964-53 1 10
186 118000437 นางสาววารุณี แป้งหอม 81075-56 1 1602
187 118000438 นายสุธิน เทียนเทพ 36644-52 1 1538
188 118000442 นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ TK0124-63 1 1070
189 118000443 นางสาววิไลลักษณ์ ปานมา 40531-54 1 550
190 118000444 นายมานิจ สิทธิพูล 238080-53 1 80
191 118000446 นายสันตยา นภาศัพท์ 310644-53 1 850
192 118000452 นายปทุม เทียนเทพ 66101-54 1 3586
193 118000453 นางอตินาฏ จั่นเจริญ 374175-64 1 300
194 118000454 นายชัยพร วานิชโชว์กิจ 66387-54 1 4884
195 118000458 นางสิริพร สุภัททธรรม 66511-54 2 3642
196 118000460 บริษัทปตท. จำกัด มหาชน 81813-55 1 318
197 118000464 นางอัมพร หนูสาท 107797-54 1 1340
198 118000466 นายธรรมชาติ ธรรมบุตร 167313-55 1 380
199 118000467 นางสุจิตรา อภิสราพิพัฒน์ 82654-56 1 1322
200 118000470 นางเวียงวิไล เทียนดำ 80889-55 1 1240
201 118000474 นายคุณนิธี อบเชย 307101-64 1 390
202 118000477 นายสมพงษ์ เทียนเทศ 32376-57 1 150
203 118000478 นายจำลอง บุตรเสือ 64704-56 1 160
204 118000479 นายพยุง อินธูป 164549-57 1 940
205 118000480 นายศุภฤกษ์ อภิสราพิพัฒน์ 164572-57 1 670
206 118000481 นางอรุณีกร แก้วทองคำ 163087-57 1 230
207 118000483 นายจงรักษ์ สร้อยสว่าง 46210-58 1 220
208 118000484 นางสาวยุพดี ธรรมทันตา 337490-57 1 470
209 118000488 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร อยู่เปรม 208765-58 1 3236
210 118000491 นายณัฏฐชัย แป้งหอม 337404-57 2 780
211 118000492 นายกองจันทร์ ผิวเหลือง 265698-58 1 720
212 118000496 นายธนเศรษฐ์ จันทร์สืบสาย 0-331121-57 1 20
213 118000497 นางศศิวิมล หุนตระกูล 257492-58 1 1368
214 118000499 55688-58 1 5720
215 118000500 นายบุญส่ง ใจแคล้ว 53549-59 1 11044
216 118000502 257457-58 1 202
217 118000504 นางบุญตา แสงทับทิม 113633-59 1 20
218 118000506 นางสมหมาย สวนสิน 217439-58 1 14764
219 118000515 นายวัฒน์ชัย โพธิ์ทอง 130836-59 1 730
220 118000516 นายวินัย ดาวสุข 130880-59 1 1070
221 118000519 สิบตรีสมพร ตองอ่อน 110835-59 1 220
222 118000520 นางสาวกาญจนา พลชา 278654-59 1 270
223 118000521 นายอธิคม หนุนภักดี 110840-59 1 180
224 118000522 นายยุทธนา ตีเฟื้อย 280103-59 1 210
225 118000523 นางวิไลพร แพงทิพย์ TK0182-63 1 710
226 118000524 นางสาวนิตยา โสลา TK0183-63 1 140
227 118000527 นางสาววรรณา พงษ์เสือ 278655-59 1 20
228 118000530 นางสาวมณีพร มีประวัติ 51491-60 1 5790
229 118000535 นางสาวไกรศรี บุญราศรี 281869-59 1 130
230 118000536 นายธีรวัฒน์ จันทร์สุเทพ 281972-59 1 390
231 118000543 บริษัท คอน เวิร์ค จำกัด 157757-59 1 3344
232 118000545 182510-60 1 20
233 118000546 นายณพชร ตาจันทรแก้ว 1872373-60 2 380
234 118000548 นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ 53485-61 1 200
235 118000552 นางสาวธัญญานินท์ รัชชากร 137583-59 1 560
236 118000553 นางสาวนารินทร์ ชำนาญงาม 53484-61 1 140
237 118000555 นางสาวภาษิตา เสตะพันธ์ 137585-59 1 620
238 118000557 นางเทิดขวัญ ทวีสิน 137584-59 3 270
239 118000558 นายชัยณรงค์ อาบทอง 53486-61 1 880
240 118000560 นางกันฑินันท์ พูลมา 53541-61 1 230
241 118000563 นางธนิสร ธรรมทันตา 126454-61 1 350
242 118000573 151470-62 1 836
243 118000575 นางสาวกาญจนา งามเลิศ 0-151463-62 2 360
244 118000577 นางสาวชไมพร จันทิมา 0-151512-62 1 230
245 118000578 นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ 009-61 1 5190
246 118000580 นายปัญญา คล้ายเชียงราก 0-150738-62 1 630
247 118000584 นายปทุม เทียนเทพ 0-14109-63 1 2196
248 118000593 212670-62 1 1336
249 118000594 212669-62 1 1392
250 118000598 นางสาวจุฑารัตน์ สวนสมุทร 139994-63 1 650
251 118000600 นางสาวจุไรรัตน์ กัลยาณกิตติ 247249-64 1 420
252 118000603 นายศุภชัย อินทร์สวาท 307135-64 1 1430
253 118000604 นาย ปทุม เทียนเทพ 307134-64 1 20
254 118000607 นายสอาด ริยะจันทร์ 247104-64 1 310
255 118000608 นางพวงมาลา พรมน้อย 374073-64 1 730
256 118000610 นางนงค์นุช คล้ายสอน 89646-65 1 286
257 118000612 นางฉาบ อยู่เปรม 170295-65 1 4044
258 118000613 นางศศิพร ขาวงาม 94764-65 1 1280
259 118000615 นายณัฏฐชัย แป้งหอม 87367-63 1 42
260 118000618 นายสมปอง ธรรมทันตา 51363-66 1 470
261 118000620 ว่าที่ ร้อยตรีภานุศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 111447-66 1 30
262 118000621 ว่าที่ร้อยตรีนพดล สิทธิพล 247260-64 1 220
263 118000624 นางสาวพเยาว์ ศรีแสงทอง 111452-66 1 42
264 118000626 นางสาวปนัดดา ธรรมสละ 202248-66 1 120
265 118000628 นายธานี ใจแคล้ว 220225-66 1 80
266 118000629 นางสาวนภาพร ใจแคล้ว 87396-63 1 1332
267 118000630 นางหิรัณยา หนูสาท 222004-66 1 10
268 118000631 นางสุกัญญา อันปัญญา 222003-66 1 790
269 118000633 นางสาวประนอม เพ็งสี 483968-66 1 130
270 118000634 นางสาวดวงพร ตีรณปริญญาภรณ์ 483967-66 2 1856
271 118000635 นางบรรจง พร้อมทอง 26006-67 1 250
272 118000639 นางหิรัณยา หนูสาท 27246-67 1 80
รวม 67159
คลอง 1 หมู่ที่ 19
1 119000003 นายสุทน สมบัติ 187667-56 1 20
2 119000004 นางประยูร บัวเต็ม 32343-57 1 180
3 119000011 นายไพรัตน์ บำรุง 111417-66 1 170
รวม -
คลอง 1 หมู่ที่ 20
1 120000003 นายประจวบ ฤกษ์ดี 12211-40 1 460
2 120000005 นายนัฐพงษ์ เชียงคำ 164577-57 1 970
3 120000006 นายจำเนียร ฤกษ์ดี 37879-39 1 130
4 120000007 นางสาวสุนีย์ ไกลทุกขล้าง 28807-39 1 640
5 120000009 นางสาวณัชฐา ฤกษ์ดี 28805-40 1 180
6 120000012 นายวิชาญ พุธชัง 12220-40 1 10
7 120000013 นางลัดดา แก้วทอง 166547-53 1 1382
8 120000014 นายอำนวย ฤกษ์ดี 81251-40 1 190
9 120000016 นายสมชาย ฤกษ์ดี Tk0068-63 1 110
10 120000018 นางสาวมณีวรรณ พุธชัง 5306-39 1 590
11 120000020 นายสุพจน์ ทองประเทือง 12226-40 1 340
12 120000022 นางอิงอร ปิ่นรัตน์ 1 190
13 120000024 นางฉวี เจริญสุข 0295-63 1 1022
14 120000025 นางละเอียด เฉยทุม 12285-40 1 670
15 120000026 นางสายใจ เฉยทุม 0296-63 1 630
16 120000027 นายปรีชา สนธิเพ็ชร 81256-40 1 1470
17 120000030 นายสุดใจ อ่อนเปล่ง 12282-40 1 800
18 120000035 นายบุญสืบ เจริญลา 12288-40 1 10
19 120000036 นางยิ้ม ความคุ้นเคย 85094-57 1 330
20 120000037 นายโชติ ธรรมเภตรา 12275-40 1 180
21 120000038 นายเสริญ สายบัว 374016-64 1 120
22 120000039 นายสุเทพ นิรัสสัย 113049-54 1 2090
23 120000041 นางสมวงษ์ ไกรทอง 12272-40 1 750
24 120000043 นางพเยาว์ อินทผูก 28347-67 1 430
25 120000046 นางสาวณิชาภา แหวนทอง 0362-63 1 380
26 120000048 นายผ่อง นิรัสสัย 25520-41 1 60
27 120000050 นายสุชาติ อ่อนเปล่ง 33339-43 1 570
28 120000051 นางประชิด ปาละสุวรรณ 24685-41 1 340
29 120000052 โรงเรียนโรงเรียนวัดพืชนิมิตร - 26218-41 1 1250
30 120000053 นายประวุฒิ มงคลชัย 33991-43 1 340
31 120000054 นางสังวาลย์ เติมเพ็ชร 31592-43 1 440
32 120000055 นายอวิรุฬ โสมิ 298890-57 1 420
33 120000058 นางธนัทพร ปุ่มเทียน 31067-43 1 250
34 120000059 นางสมจิตร ยินดีภพ 20334-42 1 130
35 120000060 นายสมชาย พ่วงอ่างทอง 20325-42 1 840
36 120000061 นายรัก ฤกษ์ดี 21490-44 1 640
37 120000062 นายประสิทธิ์ นุชบัว 12949-40 1 310
38 120000063 นายโกศล นุชบัว 167315-55 1 1910
39 120000064 นายวัชรินทร์ สัมริด 19712-44 1 200
40 120000065 นายอำนวย ทองประเทือง 258960-58 1 200
41 120000066 นางสุนันท์ ทองประเทือง 258952-58 1 80
42 120000067 นางสาวทิพย์วรรณ ทองประเทือง 19710-44 1 190
43 120000068 นางไสว คงเดช 21578-44 1 430
44 120000073 นายอำนวย มีกำลัง 13222-40 1 310
45 120000074 นางอารมย์ มีกำลัง 21357-44 1 280
46 120000076 นายสุคล ทวีลาภ 1 720
47 120000077 นางรัชนีย์ แก้วโผงเผง 83592-47 1 300
48 120000079 นางวิลาวัลย์ เฉยทุม 12319-48 1 210
49 120000080 นางจรรยา แหวนทอง 122569-48 1 560
50 120000083 นายวิชาญ พุธชัง 174848-48 1 260
51 120000084 นางสาวสมบูรณ์ ยินดีภพ 20389-49 1 220
52 120000085 นายสมบัติ ยินดีภพ 20377-49 1 370
53 120000086 นางสาวกรรณิการ์ ทองอ่วมใหญ่ 45959-49 1 50
54 120000087 นายประเชิญ อมรกุล 174865-48 1 950
55 120000089 นางวาสนา ตั้งศิริเมธาสิทธิ์ 265672-58 1 340
56 120000090 นางอำไพ ธรรมบุญญา 220854-66 1 290
57 120000091 นางสาวภัสรา เปรียบสม 39995-52 1 190
58 120000092 นายปัญญา วรขำ 201909-58 1 280
59 120000093 นางขวัญเรือน ฤกษ์ดี 149299-53 1 230
60 120000097 นางพินญา พรมดำ 310646-53 1 1634
61 120000098 นายอนันต์ เศรษฐกสิกร 154097-53 2 500
62 120000099 บริษัท คี เมทริคซ์ จำกัด 51539-54 1 4198
63 120000100 นางสาวศศิธร อ่อนชื่น 127510-55 1 180
64 120000101 นายศุภณัฐ หวังสวาท 127509-55 1 230
65 120000102 นายเทียน ฤกษ์ดี 127501-55 1 430
66 120000103 นายเทียน ฤกษ์ดี 127507-55 2 530
67 120000104 นางอุไร ควรมิตร 300297-50 1 680
68 120000106 นางพิกุล พุธชัง 80830-55 1 110
69 120000107 นางสาวสุดารัตน์ ความคุ้นเคย 167326-55 1 40
70 120000109 นายภากร แก้วทอง 33554-57 1 10
71 120000111 นางสาวสุรีรัตน์ พิมพา 217394-58 1 490
72 120000114 นายสุทธิพงศ์ ฤกษ์ดี 217141-58 2 430
73 120000115 นายภากร แก้วทอง 257428-58 1 1442
74 120000116 นายภากร แก้วทอง 257429-58 1 1600
75 120000118 31251-58 1 1032
76 120000119 นายไพศาล เจริญลา 114352-59 1 1742
77 120000124 นายสมบุญ ทุบบาง 116386-59 1 1450
78 120000127 นายสอาด ประสิทธิเกษกรรณ์ 270043-59 1 230
79 120000128 นายจำเนียร ฤกษ์ดี 54976-60 1 160
80 120000129 นายจำเนียร ฤกษ์ดี 54977-60 1 180
81 120000130 นางสาวพัชรี ฤกษ์ดี 53487-61 1 170
82 120000131 ห้างหุ้นส่วนจำกัดมนัสชนก คอนสตรัคชั่น 53542-61 2 4630
83 120000132 นางประสงค์ รักษาภักดี 53564-61 1 250
84 120000133 นาง อำไพ ธรรมบุญญา 207193-62 1 70
85 120000134 นางอำไพ ธรรมบุญญา 0-207194-62 2 570
86 120000135 นางสาวปราณี มาละตา 0-523505-61 1 1464
87 120000136 นางขวัญชีวิต นุชบัว 524287-61 1 80
88 120000137 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ 104884-62 2 570
89 120000138 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ 104881-62 1 110
90 120000139 นางลัดดา แก้วทอง 0-14107-63 1 2580
91 120000141 นางอำไพ ธรรมบุญญา 224347-63 1 846
92 120000142 นายสายชล ฤกษ์ดี 247005-64 1 240
93 120000143 นางอุไรวรรณ์ ศรีพรหมมา 266307-64 1 1836
94 120000145 นางขวัญเรือน ฤกษ์ดี 307091-64 1 20
95 120000146 นางขวัญเรือน ฤกษ์ดี 307094-64 1 902
96 120000147 นางอำไพ ธรรมบุญมา 307098-64 1 1112
97 120000149 นายสมชาย นิรัสสัย 101501-65 1 60
98 120000150 นางอำไพ ธรรมบุญญา 87361-63 1 20
99 120000151 นางอำไพ ธรรมบุญญา 111439-66 1 390
100 120000152 นางอำไพ ธรรมบุญญา 114438-66 1 450
101 120000153 นางอำไพ ธรรมบุญญา 111440-66 1 540
102 120000154 นายสมบุญ ทุบบาง 202250-66 1 370
103 120000156 นางขวัญชีวิต นุชบัว 111429-66 1 100
104 120000157 นางขวัญชีวิต นุชบัว 111432-66 1 100
105 120000158 นางขวัญชีวิต นุชบัว 111427-66 1 170
106 120000159 นางขวัญชีวิต นุชบัว 111433-66 1 150
107 120000160 นางอำไพ ธรรมบุญญา 139936-63 1 80
108 120000161 นางอำไพ ธรรมบุญญา 139932-63 1 80
109 120000162 นางอำไพ ธรรมบุญญา 139938-63 1 330
110 120000163 นายวิสา อาจมนตรี 139933-63 1 110
111 120000164 นางอำไพ ธรรมบุญญา 139940-63 1 80
112 120000166 นางสุนันทา เนตรพรหม 140235-66 1 1475
113 120000168 นางวิภาภรณ์ แจ่มอัมพร 27434-67 1 50
รวม 20370
คลอง 2 หมู่ที่ 7
1 207000002 นางจำเนียร ชะวัยเกตุ 163086-57 1 290
2 207000004 นางสายใจ ภิรมณ์รักษ์ 02146 1 60
3 207000005 นายสุข ปิ่นภู่ 26142956 1 70
4 207000006 นายบุญมี ผลส้ม 3918-38 1 440
5 207000010 นางลำพา สัมมาสิทธิ์ 98161-32 1 10
6 207000012 นายทองพัว พรรณจันทร์แม้น 67485-36 1 170
7 207000016 นางระเบียบ จิตกระจ่าง 221865-66 1 230
8 207000018 นางทองปราง พรหมน้อย 310725-53 1 570
9 207000019 นายสมชาย ปิ่นภู่ 26100233 1 260
10 207000020 นางประเสริฐ ปิ่นภู่ 48740-54 1 100
11 207000022 นางนวลน้อย จิตประภัส 17374-31 2 530
12 207000023 นางผล สัมมากิจ 98164-32 1 310
13 207000026 นางรัตนา คงสินชัย 17458-48 1 450
14 207000029 พันจ่าอากาศเอกสมบูรณ์ จิตกระจ่าง 178031-50 1 1256
15 207000032 นายสมนึก ปิ่นภู่ 56539-36 1 10
16 207000033 นายสุชาติ แสงเพ็ชร 56195-36 1 210
17 207000034 นางบังอร รัตนาภา 167344-55 1 240
18 207000036 นางอารีย์ บุญญานันท์ 127326-55 1 400
19 207000037 นายบรรหยัด จันทรา 167341-55 1 120
20 207000039 นางยิ้ม สัมมากิจ 56197-36 1 520
21 207000040 นางวันดี เหลี่ยมศักดิ์ศรี 56538-36 1 250
22 207000044 นายวิเชียร จันทวาส 81270-56 1 540
23 207000046 นางพัชลัย ปิ่นภู่ 1935 1 190
24 207000047 นายสมศักดิ์ สัมมากิจ 54275 1 1730
25 207000050 นายรุ่ง ปิ่นภู่ 8964-40 1 10
26 207000051 นางสาวกนกรัตน์ ธรรมพิรานนท์ 247118-64 1 70
27 207000054 นายรัตนะ โภคาสัมฤทธิ์ 1767346-55 1 1022
28 207000055 นายวิรัช โภคาสัมฤทธิ์ 127324-55 1 450
29 207000056 นายวิโรจน์ โภคาสัมฤทธิ์ 848421-38 1 1000
30 207000057 นายวิรัตน์ โภคาสัมฤทธิ์ 25146669 1 290
31 207000059 นายเลอศักดิ์ ธรรมพิรานนท์ 57781-36 1 160
32 207000060 นางทับทิม จิตสว่าง 29105835 1 270
33 207000061 นายประเสริฐ จิตสว่าง 0041067-32 1 20
34 207000062 นางสาลี จิตสว่าง 114013-59 1 460
35 207000063 นางทองสุข มหรรณพ 81262--56 1 110
36 207000064 นางทองสุข มหรรณพ 21892-44 2 1210
37 207000065 สหกรณ์การเกษตร - 1043-36 1 560
38 207000066 นางวิไล กิจสุภี - 1 290
39 207000067 นายวัชรินทร์ โภคาสัมฤทธิ์ - 1 50
40 207000068 นายสนั่น โภคาสัมฤทธิ์ 28402313 1 360
41 207000069 นางสาวอัจฉรา โภคาสัมฤทธิ์ 25501112 1 120
42 207000070 นางสาวอัจฉรา โภคาสัมฤทธิ์ 16044-31 1 40
43 207000072 นางสาวอัจฉรา โภคาสัมฤทธิ์ 25189271 1 50
44 207000073 นางสาวอัจฉรา โภคาสัมฤทธิ์ 32100054 1 40
45 207000081 ว่าที่ ร้อยตรีมานพ ค้าธัญญเจริญ 23100005 1 10
46 207000084 นายกำธร ตั้งใจใหญ่ Tk0154-63 1 50
47 207000085 นายธนพงค์ สัจจะมารัก Tk0155-63 1 100
48 207000086 นายอรรถพร แสงเทียนประไพ 27469-67 1 370
49 207000089 นางสาวเพ็ญ บุญเหล้า Tk0156-63 1 130
50 207000090 นางสาวปัทมพันธ์ วิริยะรัมภ์ Tk0157-63 1 330
51 207000091 นางสาววรรณษา จันทร์ทอง 27468-67 1 50
52 207000093 นางสาววรรณา วัฒนโชติ 27454-67 1 20
53 207000097 นายกนก อัศวพันธ์ 27458-67 1 60
54 207000100 นายสมถพ ศรีทอง 27456-67 1 130
55 207000103 นายขรรชัย แย้มเมฆ 27461-67 1 80
56 207000105 นายสิทธิโชค อมรพิพัฒน์กุล 27467-67 1 110
57 207000107 นางอำนวย บุญบางขันธ์ 27465-67 1 360
58 207000108 นายวีรวิชญ์ สโรชนันทจีน Tk0158-63 1 150
59 207000111 นายบัญฑูร จีแดง 27460-67 1 40
60 207000112 นางสุมิตรา พลเขตต์ Tk0160-63 1 10
61 207000114 นายมานิตย์ นาคทอง 27462-67 1 90
62 207000115 นางสาวอัมพร คมขำสิทธิ Tk0164-63 1 260
63 207000116 นายประทวน ประชาชน Tk0165-63 1 20
64 207000117 นายวีรวิชญ์ สโรชนันทจีน 27463-67 1 80
65 207000118 นางสาวอัมพร แซ่โง้ว 82373-56 1 480
66 207000119 นางสาวอัมพร แซ่โง้ว 67384 1 370
67 207000121 นายเที่ยง ทองคอนย้อน 374188-64 1 100
68 207000122 นายสมชัย จิระชัยพันธ์ 31394 1 10
69 207000123 นายสมชัย จิระชัยพันธ์ 8932 1 310
70 207000124 นายสมชัย จิระชัยพันธ์ 2474 1 10
71 207000127 นางพรพรรณ ประเสริฐสุข 309817-53 1 1710
72 207000129 นางสาววิบูลพร ประเสริฐสุข 86768-56 1 1910
73 207000130 นายสินชัย จิตประภัส 3321 1 370
74 207000134 นายสมพงษ์ แซ่อึ้ง 80885-55 1 10
75 207000135 TK0276-63 1 30
76 207000136 นางมนัสนันท์ อานันท์พชร 82415-56 1 10
77 207000137 นางเรณู ภาราดรปัญญา 8654 1 10
78 207000139 นายถาวร พลงาม 25551 1 300
79 207000140 นางสาววราภรณ์ สโรชนันทจัน 33398 1 270
80 207000141 นางเพ็ญศรี เพ็ญสาริกา 298887-57 1 150
81 207000143 นางสายรุ้ง ศรีมุข 25523-41 1 350
82 207000145 นายจตุพล เนตรประเสริฐศรี 136970-57 1 250
83 207000148 นางชูเจริญ อิ่มศรี 113631-59 1 1442
84 207000149 นางมนัสนันท์ อานันท์พชร 25510 1 180
85 207000150 นางสาววิลาวัลย์ สัมมากิจ 25556 1 200
86 207000151 นางประทิน ภิรมณ์รักษ์ 26547 1 250
87 207000152 นางพัชรา นาคประยูร 26548 1 500
88 207000154 นายบุญส่ง สัมมากิจ 112435-66 1 1042
89 207000156 นางละออ รุ่งอุทัย 33102 1 10
90 207000158 นายสำราญ ภาราดรบัญชา 82379-56 1 280
91 207000161 นายวีรยุทธ สโรชนันทจีน 118786-47 1 2560
92 207000163 นายวีรยุทธ สโรชนันทจีน 92826-46 1 120
93 207000167 ดาบตำรวจสุพล พงษ์กลับ 92829-46 1 290
94 207000169 นายสมบัติ สัมมากิจ 153815 2 2260
95 207000173 นางสาวพุทธชาติ ตานพิพัฒนฺ 45254-48 1 10
96 207000175 นายวีรวิชญ์ สโรชนันทจีน 139286-48 1 10
97 207000177 นายคมกฤช ศิวะนันต์วงษ์ 187662-56 1 110
98 207000182 นางสุวรรณา จิตสว่าง Tk0243-63 1 1200
99 207000183 นางสาลี่ สุทธิรักษ์ 115350-47 1 250
100 207000184 นายสุรศักดิ์ สโรชนันทจีน 142619-47 1 20
101 207000185 นายสุรศักดิ์ สโรชนันทจีน 14125-51 1 1370
102 207000186 นายสุรศักดิ์ สโรชนันทจีน 176805-48 2 4566
103 207000187 นายสามารถ จิตสว่าง 300324-50 1 440
104 207000188 นายมนูญชัย ไชยขา 202238-66 1 550
105 207000189 นางสาวพิชชา ลิ่วชิรากรณ์ 156206-48 1 250
106 207000191 นายแสงชัย กีรติวรนันท์ 73331-47 1 340
107 207000192 นางสาวอุษา กีรติวรนันท์ 27317-46 1 1822
108 207000194 นางสาวดารา คำรังศรี 168642-48 1 1020
109 207000195 บริษัทสร้างสรรค์บ้านและที่ดิน จำกัด 198842-53 1 420
110 207000196 บริษัทสร้างสรรค์บ้านและที่ดิน จำกัด 238032-53 1 80
111 207000197 บริษัทสร้างสรรค์บ้านและที่ดิน จำกัด 154092-53 1 10
112 207000198 149256-48 1 2404
113 207000200 นายวันชัย ทองสุวรรณ์ 153837-53 2 1060
114 207000201 นายพงษ์ศักดิ์ พรหมดวง 40533-54 1 80
115 207000203 นางวรรณี ฐิติอักษรศิลป 194254-48 1 130
116 207000204 บริษัทสร้างสรรค์บ้านและที่ดิน จำกัด 168647-48 1 2126
117 207000207 นายมานะ สาลีวานิช 1689-51 1 110
118 207000210 นางสาวพรทิภา พรหมแสงใส 170234-48 1 150
119 207000211 นายอลังการ สถาปิตานนท์ 92965-55 1 20
120 207000212 บริษัทสร้างสรรค์บ้านและที่ดิน จำกัด 81263-56 1 40
121 207000214 นายชื่น ชื่นงูเหลือม 170377-48 1 80
122 207000215 บริษัทสร้างสรรค์บ้านและที่ดิน จำกัด 170371-48 1 70
123 207000216 นายยุทธชัย มาสุจันทร์ 170372-48 1 640
124 207000221 นางจิราภรณ์ สาทพันธ์ 170375-48 1 400
125 207000222 นางเกยูร วิลาวรรณ์ 149257-48 1 340
126 207000223 นางอารมณ์ แสงเพ็ชร 39945-49 1 310
127 207000224 นางสาวอรทัย เหลืองเรืองบาน 7195-49 2 770
128 207000225 นางสาวสุรีย์ หรุ่นเกษม 7197-49 1 10
129 207000226 นางสาวสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ์ 7200-49 1 10
130 207000227 นางสาวภัทธิดา แรงทน 7196-49 1 80
131 207000228 นางสาวภัทธิดา แรงทน 7198-49 1 200
132 207000229 นางสาวพจนีย์ พงษ์ประภาพันธ์ 7199-49 1 230
133 207000232 นางสาวลดาภรณ์ สุกิจปาณีนิจ 50480-47 1 140
134 207000233 นายวิรัช โภคาสัมฤทธิ์ 48910-47 1 120
135 207000234 นายสมบูรณ์ สัมมากิจ 28294-46 1 330
136 207000235 นางปาณมุข เอื้อเจริญ 19103-49 1 10
137 207000236 บริษัทสร้างสรรค์บ้านและที่ดิน - 148456-48 1 70
138 207000237 นายทวีศักดิ์ จิตสว่าง 20387-49 1 450
139 207000238 นายไพบูลย์ สิทธิชัยวรบุตร 20357-49 1 440
140 207000239 นางสาวกันยา มุ่งการงาน 68658-56 1 10
141 207000240 นางจันทิรา หลีตระกูล 20388-49 1 130
142 207000242 นางรจนา ทองนิ่ม 152249-49 1 430
143 207000243 นางสาววาสนา แช่ลี้ 58158-49 1 4630
144 207000244 นางสาววาสนา แช่ลี้ 58160-49 1 2966
145 207000246 นายสมนึก สัมมากิจ 201465-53 1 490
146 207000250 นางสาวอนุสรา ปิ่นภู่ 105222-54 1 50
147 207000251 นายรัชกรช ปิ่นภู่ 48739-54 1 160
148 207000261 53975-56 1 780
149 207000262 นายณธีพัฒน์ ภูริจิรธนานันท์ 53973-56 1 360
150 207000264 นายอุรพล ชาลาอาดิศัย 33609-54 1 70
151 207000266 นางอรัญญา ทวีลาภาภรณ์ 64789-56 1 200
152 207000267 นางสาวตรรกธร ทวีลาภาภรณ์ 64717-56 1 140
153 207000268 นางสาวพร้อมเพ็ญ ยมจินดา 64784-56 1 30
154 207000269 นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร 64715-56 1 140
155 207000270 นางพินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด 64718-56 1 80
156 207000272 นางสาวชุติญา เรืองผึ้ง 58939-57 1 170
157 207000279 นางสาวสมใจ กิ่งรุ้งเพชร 331117-57 1 1406
158 207000284 นายนักรบ ดำสนิท 0-56546-62 1 390
159 207000285 นางสาวพรนภา พรกระจ่าง 0-56544-62 1 40
160 207000288 นายคเชน รุ่งกำจัด 0-56545-62 1 180
161 207000291 นายวัชรินทร์ อุปการดี 0-151464-62 1 770
162 207000293 นายสิทธินนท์ โพธิ์ใหญ่ 0-56541-62 1 150
163 207000294 นางสาวปุญชรัศมิ์ ทรัพย์ถวิลหา 0-56547-62 1 190
164 207000297 นายชลลภัส ยศศุภกรชัย 151531-62 1 160
165 207000298 นายสมพงษ์ เอมโอช 151428-62 1 470
166 207000299 นางวิภา เกตุสิงห์ 151537-62 1 5136
167 207000300 นางสมประสงค์ บุญคุ้ม 151540-62 1 50
168 207000302 นางอัญชลี จาละ 151429-62 1 120
169 207000304 นางณัฐกานต์ วงศ์สุริ 151425-62 1 230
170 207000306 นายนันทวัฒน์ สมถวิล 150102-62 1 310
171 207000308 นางสาววรรณพร สอนชัง 150106-62 1 320
172 207000310 นายสุชาติ กัจฉมาภรณ์ 150052-62 1 240
173 207000312 นายบรรเทา สุริยะ 151538-62 1 240
174 207000313 นางสาวฐิติมา สาคร 150057-62 1 90
175 207000314 นางสาวเฉลา เส็งหะพันธ์ 133464-61 1 180
176 207000315 นางกฤษณา สนแจ้ง 150104-62 1 160
177 207000316 นายสำราญ แก้วนิคม 150101-62 1 230
178 207000319 นางปนัดดา ศรีวัฒนพงศ์ 150051-62 1 520
179 207000321 นางสาวณิชมน คุ้มบัว 150053-62 1 440
180 207000322 นางสาวมุกดารักษ์ จันทิม 151424-62 1 180
181 207000323 นางสาวสุภาวดี วิจารณ์ 150060-62 1 140
182 207000325 นายสมชาย ตาพระ 133461-61 1 680
183 207000326 นายภาณุวัฒน์ แนบเนียน 133468-61 1 400
184 207000327 นายวิศิระ รุ่งเรือง 151430-62 1 230
185 207000328 นางจำนงค์ สำอางค์ทรง 150107-62 1 10
186 207000330 นายวสันต์ สถิตพงศ์สถาพร 133467-61 1 180
187 207000331 นายสุชาติ กุลอามาตย์ 150108-62 1 370
188 207000332 นายเสวตร สาดแฟง 151535-62 1 170
189 207000333 นายสิทธิศักดิ์ ภู่ลาย 133465-61 1 290
190 207000334 นางศศิธร จรัสบุญไพศาล 133466-61 1 150
191 207000335 นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 133462-61 1 200
192 207000336 นายปัญญา แซ่โค้ว 150059-62 1 290
193 207000337 นายวรพจน์ สอนซัง 150105-62 1 350
194 207000340 นางปิยนันท์ ลีละชาต .133463-61 1 160
195 207000342 นางสาวศกลวรรณ พรบวรเสถึยร 139925-63 1 80
196 207000344 นางทิพวรรณ สนิท 307099-64 1 580
197 207000346 นายบุญญกิตติ์ ศรีศาลา 374101-64 1 150
198 207000347 นายชัย วิจิตรรัตนกิจ 170452 1 6742
รวม 27722
คลอง 2 หมู่ที่ 8
1 208000001 นายสมพงษ์ ไล้สมุทร 174854-48 1 590
2 208000002 นายประสิทธิ์ พานผ้าพับ 67910-31 1 340
3 208000003 นายอำพล สระบัว 238076-53 2 2756
4 208000004 นายบุญเรือง พานผ้าพับ 238071-53 1 1020
5 208000008 นางเสาวณี สงวนศรี 18455-36 1 360
6 208000009 นางสาวทัศนีย์ สงวนศรี 18452-36 1 370
7 208000012 นางฉลวย ช้างกร 56184-36 1 600
8 208000014 นางพนารัตน์ ศิลปเสริฐ 131965-58 1 540
9 208000019 นายประเทือง จงดี 56297-36 1 560
10 208000021 นายสมชาย ปิ่นภู่ 18459-36 1 1090
11 208000022 นายบุญมาก ปานทอง 17974-36 1 630
12 208000028 นางสาวณัฐสุดา ฟักเกาะ 18456-36 1 90
13 208000030 นางสาวชุติมา อินทร์ขลิบ 67907-36 1 530
14 208000033 นายไสว นนทชัย 64785-56 1 40
15 208000034 นายประเวศ นนทชัย 57575-36 1 10
16 208000035 นายอำนวย อักษรกุล 58152-36 1 510
17 208000046 นายเย็น มรกต 56527-36 1 280
18 208000047 นางประหยัด หาไม้ตรี 56528-36 2 390
19 208000048 นายโหน่ง หาไม้ตรี 56525-36 1 450
20 208000050 นางสาวประจวบ ฟักเกาะ 67918-36 2 1030
21 208000051 นางจำลอง ม่วงขำ Tk0231-63 1 10
22 208000052 นายพิน สังข์ปุโชติ 67914-36 1 360
23 208000056 นายประวุต ธนะภาช 32035-57 1 490
24 208000057 นายสง่า รัตนประยูร 56537-36 1 280
25 208000060 นางอุทัย มีมาก 374187-64 1 720
26 208000061 นางสาวอารีย์ อยู่แสง 139901-63 1 970
27 208000063 นายสันติ ปรีกราน 67210-36 1 626
28 208000065 นายน้อม ช้างกร 5113-37 1 360
29 208000067 นายนันทวัฒน์ ปิติวีระพัฒน์ 114038-59 1 150
30 208000068 นางฉลวย ปรีกราน 12948-40 1 50
31 208000070 นางสมจิตร สงวนศรี 144660-44 1 90
32 208000073 นายประกิจ ปรีกราน TK0326-63 1 200
33 208000074 นายเสงี่ยม รัตนประยูร 288426-57 1 450
34 208000076 นายการุณ ปรีกราน 13043 1 276
35 208000078 นางสงบ ผู้ผึ้ง 18489-47 2 6122
36 208000080 นายสุรพล อินทรจินดา 48897-47 1 280
37 208000081 นางนิลวรรณ ฮังนนท์ 46743-47 1 1274
38 208000084 นายสมคิด สิริพัฒนดิลก 89647-49 1 3244
39 208000085 นายรังสิน โอษฐ์หมื่นหน้า 105523-48 1 1694
40 208000086 นางสาวอำพร ไล้สมุทร 105560-48 1 620
41 208000087 นายบุญฤทธิ์ มาลาศรี 310641-53 1 3712
42 208000088 บริษัทวี เอ็น อลูมิเนียม จำกัด 111464-66 1 4648
43 208000089 นางสาวสุพัตรา จันทร์มณี 310642-53 1 6256
44 208000090 นายสมพงษ์ เอมโอช 170248-48 1 300
45 208000091 นายบุญเรือง ปรีกราน 152590-48 1 290
46 208000093 นางสาวศิริวรรณ ปรีกราน TK0225-63 1 310
47 208000095 นายบุญฤทธิ์ มาลาศรี 89559-49 1 5610
48 208000096 นายประชุม สุขตระกูล 18530-49 1 8410
49 208000101 นางชลธิชา เนี่ยมทรัพย์ 20321-49 1 1022
50 208000104 นางสาวณัฐสุดา ฟักเกาะ 82600-55 1 2722
51 208000108 นางสำลี ปรีกราน 153801-53 1 550
52 208000109 นางสมพิศ พานิชเจริญ 159589-53 1 280
53 208000111 นายชัชชัย สิทธิรส 167309 1 540
54 208000112 นายละออง ช้างกอน 127475-55 1 340
55 208000115 นางนิพภา เล็กกระจ่าง 85041-57 1 210
56 208000118 นายสมชาย ฮังนนท์ 337405-57 1 410
57 208000120 นางสาวอนุ มอญพูด 114034-59 1 390
58 208000121 110837-59 1 1804
59 208000122 นายวรากร คงมา 280756-59 1 420
60 208000125 นางสาวเฟิง หยวน หยวน 55316-60 1 1598
61 208000129 นางสาวจารุวรรณ ฮังนนท์ 522190-61 1 150
62 208000132 นายณัฐ มาแจ้ง 113764-63 1 1044
63 208000133 นางโชติกา แซ่หว่าง 0-168323-63 1 1550
64 208000135 นางสาวพัชนก การะเกตุ 288573-63 1 140
65 208000136 146854-63 1 1102
66 208000140 บริษัทซีพีเอส แวร์เฮาส์ จำกัด 172797-64 1 3092
67 208000143 แซม แอนด์ ซุม เรียเอสเตท จำกัด 140229-66 1 216
68 208000145 นายอรุณพงศ์ วิเชียรชัย 374076-64 1 582
69 208000148 นางสาวพัชรี ทองมั่น 94763-65 1 170
70 208000149 266386-64 1 433
71 208000151 นางสาวรักษิดา อติชาตการ 125838-66 1 330
รวม 25998
คลอง 2 หมู่ที่ 9
1 209000003 นายสมชาย ถนอมชาติ 64781-36 1 490
2 209000004 นายเปลื้อง มุขประดับ 55880 1 210
3 209000005 นางคลี่ สวาย Tk0208-63 1 330
4 209000006 นายสุชิน มุ้ยทองคุ้ง 64797 2 460
5 209000008 นายกิตติชัย ชุ่มพร้อม 85869-36 1 800
6 209000010 นางทวี นิ่มแย้ม 85871 1 1130
7 209000011 นายสำราญ นิ่มแย้ม 85872 2 1680
8 209000013 นายลำจวน ทองจาด 85880-36 1 470
9 209000021 นายชรินทร์ หนูใจคง 59310 1 440
10 209000026 นายทวี นนทชัย 67908 1 140
11 209000027 นางสาวลำพึง คงคล้าย 17456 1 260
12 209000028 นางลำแพน ตระกูลวงษ์ 58149 1 230
13 209000029 นายสัจจะ สระวาลี Tk318-63 1 920
14 209000030 นายผึ่ง สระบัว 85862 1 10
15 209000031 นายศิริ พวงพุฒ 85863 1 300
16 209000037 นายบุญธรรม สัมมากิจ 64791 2 280
17 209000044 นายประเสริฐ คชทอง 100494-54 1 290
18 209000051 นายบุญสืบ คงสระบัว 67490 1 260
19 209000054 นายอุบล ทับน้อย 167319-55 1 430
20 209000056 นายวินัย พิพัฒนผล 55863 1 170
21 209000057 พันจ่าอากาศเอกภิรมย์ สอนศรี 247120-64 1 270
22 209000058 นางผาด จั่นแท้ 55871 1 3204
23 209000064 นายบุญเรือน ผันปัญญา 17968 1 540
24 209000068 นางสาววาสนา นนทชัย 127342-55 1 120
25 209000070 นางสาวแตน คงคล้าย 56530 1 10
26 209000072 นายวันดี คงคล้าย 56299 1 950
27 209000076 นายจรินทร์ นวลรัศมี 64782 2 390
28 209000080 นายประสิทธิ์ สวาย 56188 1 310
29 209000083 นางจำนงค์ ผันปัญญา 56295 1 170
30 209000087 นางติ๋ว ศรีทิม 3916 1 440
31 209000089 นางสาวสุวรรณี ศรีทิม 3917 2 480
32 209000090 นางพยอม ศรีทิม 110834-59 1 580
33 209000091 นายจำนงค์ เรืองสด 0810 1 190
34 209000093 นายสุวิทย์ รื่นเวช 67901 1 380
35 209000095 นางรัชนี จามรมาน 136965-57 1 80
36 209000100 นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์ 58216 1 10
37 209000101 นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์ Tk0213-63 1 10
38 209000103 นายชาตรี กรองกรุด 3030 1 660
39 209000104 นางสาวผ่อง คชทอง 54294 1 150
40 209000105 นายสุวรรณ พูลเต่า 29863 1 130
41 209000106 นางชม้อย ผ่องใจ 7252 1 10
42 209000108 นางบัว เพ็งลี 28367-67 1 6618
43 209000110 นายไฉน คชทอง 8282-38 1 380
44 209000114 นายธันวา รัตนประยูร 11991 1 440
45 209000115 นายปรีดา ไกรวาส 14432 1 510
46 209000123 นางอาทิตยา คงคล้าย 31007 1 130
47 209000124 นางวิมล วงษ์กวน 19109-49 1 120
48 209000130 นายพรศักดิ์ แก้วเชียงราก 19642-44 1 140
49 209000131 นายชัชวาล ลายคลาม 13227-40 1 930
50 209000134 นางสาวบุญชู อุ่นเผื่อน 151537-46 1 590
51 209000135 นางสาวประภาภรณ์ สนงาม 89707-49 1 1538
52 209000136 นางสาวพิณวรา พานเข็ม 35092-45 1 2706
53 209000137 นางสอาด นนทชัย 101509-65 1 2994
54 209000141 นางสาวแก้ว แก้วกระจ่าง 83543-47 1 140
55 209000142 นางพรพิมล พลอยสำลี 43957-48 1 350
56 209000147 นางณิชาพร ทรัพย์สวรรค์ 20324-49 1 6032
57 209000155 นายจิระ พยุงร 159590-53 1 40
58 209000156 นางสาวทิพภา จงเทียมเท่า 46376-58 1 6634
59 209000157 นางสาวทิพภา จงเทียมเท่า 46377-58 1 4744
60 209000158 นายสุรพล สวาย 128552-55 2 810
61 209000160 บริษัทเอเซีย อินเตอร์ เฟรช จำกัด 108411-53 1 2786
62 209000164 นางเซี่ยวหยุน เฉิน 203550-54 1 2866
63 209000167 นายพงษ์ศักดิ์ ทองกิ่งแก้ว 331078-57 1 8490
64 209000178 นายสิทธิไชย เอื้อฤาชา 189453-56 1 2162
65 209000183 บริษัทยู.เอช.ไอ.ตลาดไท จำกัด 58873-57 1 1426
66 209000184 นายธรรมนูญ พิพัฒสุธนกุล 32511-56 1 2628
67 209000185 1 1842
68 209000186 นางลำเพย คงคล้าย 46400-58 1 20
69 209000191 บริษัทนวธัญ เวิลด์ ฟรุ๊ต จำกัด 161201-65 1 1116
70 209000192 นายสำรวย บัวทอง 266737-58 1 130
71 209000194 นายไวพจน์ จันทร์อำรุง 201969-58 1 150
72 209000198 0014-34 1 4226
73 209000200 263460-59 1 510
74 209000201 263456-59 1 110
75 209000203 128049-66 1 2380
76 209000209 126383-61 1 262
77 209000210 นายอำนาจ สงวนศรี 53569-61 1 250
78 209000212 523502-61 1 1084
79 209000224 นายสมชาย สุดแสงสรรค์ 246436-64 1 490
80 209000227 374189-64 1 7236
81 209000230 นายวิรัตน์ สงวนศรี Tk0369-63 1 170
82 209000232 นายอาคม มีสันเทียะ 101417-65 1 804
83 209000234 87405-63 1 20
84 209000241 นายไกรฤกษ์ มณีวงษ์ 111450-66 1 15992
รวม 27198
คลอง 2 หมู่ที่ 10
1 210000001 โรงเรียนสังข์อ่ำ วิทยา 33023-49 1 6380
2 210000002 นายบุญมา ทรัพย์ผ้าพับ 43961-48 1 300
3 210000003 นายหวั่น สาโสธร 108818-36 1 290
4 210000004 พระอธิการ ปัญญา สิริภทฺโท 75234-33 1 10
5 210000006 นายประดิษฐ์ เจิ่งฤทธิ์ 136923-57 1 480
6 210000008 นายทวี สิทธิรส 17890-37 1 370
7 210000009 นายลิ ทรัพย์ผ้าพับ 64770-56 1 90
8 210000011 นางหมุน สนธิกร 108817 2 1480
9 210000013 นางประพิศ ปรีกราน 108803 1 850
10 210000017 นายณรงค์ ปรีกราน 8287 1 270
11 210000020 นายพยูร สวาย Tk 0210-63 1 230
12 210000021 นางสมบัติ แจ่มขาว 114536 1 310
13 210000022 นายจรวย สิทธิรส Tk0259-63 1 880
14 210000023 นายสมคิด สิทธิรส 114521 1 250
15 210000026 นายไสว สิทธิรส 114533 1 180
16 210000027 นางวิง ทรัพย์ผ้าพับ 17889 1 160
17 210000030 นางสาวสุวรรรณณา ฟักเกาะ 114531 1 240
18 210000031 นายวีระชัย สังข์อ่ำ 114537 1 250
19 210000032 นางมาลัย ทรัพย์ผ้าพับ 17888 1 130
20 210000034 นายนาท พรพงษ์ 309988-53 1 2226
21 210000036 นายจำรัส ส่วยสิน 108809 1 150
22 210000038 นายไทย ทองปราง 0 1 50
23 210000041 นางสะอาด แซ่เนี้ยว 3247 1 10
24 210000042 นายสำเภา ทรัพย์ผ้าพับ 11549-48 1 1060
25 210000043 นางสาวสุรีย์ เหลือทรัพย์ 3246 1 470
26 210000044 นางนุตสรา ทรัพย์ผ้าพับ 257102-64 1 1370
27 210000046 นางสาวพิมพรรณ ทรัพย์ผ้าพับ 64765-56 1 490
28 210000047 นางวรรณา ศรีชมภู 82663-56 1 460
29 210000048 นายอรุณ เชิดบุญชาติ 40608-52 1 110
30 210000049 นางระเบียบ ธีระทวีสุข 114537 1 660
31 210000052 นางประพิศ ปรีกราน 2496 1 1898
32 210000053 นางสาวกัลยา กสิบุตร 18671-49 1 260
33 210000054 นายสุพจน์ สิทธิรส 9494 1 300
34 210000055 นายสมชาย สิทธิรส 9821 1 380
35 210000056 นายทองใบ สิทธิรส 184566-50 1 320
36 210000057 นางสาวรัชนก ปรีกราน 40768 1 230
37 210000058 นางบุญนาค พวงทอง Tk0228-63 1 270
38 210000062 นางประพิศ ปรีกราน 15827 1 2078
39 210000063 นายไพรัช ปรีกราน 33993 1 290
40 210000070 นายไกรพล ทรัพย์ผ้าพับ 80890-55 1 1666
41 210000074 นายอลงกรต ฤทธิ์มหา 77514-45 1 7856
42 210000075 นางสาวนฤมล ทรัพย์พล 125834-66 1 5840
43 210000076 นางสาวนภาภรณ์ จิวะสุรัตน์ 206039-57 1 2242
44 210000077 นางสาวรสริน ทรัพย์ผ้าพับ 50275-47 1 440
45 210000079 นางเสวียง สังข์อ่ำ 28474-46 1 350
46 210000081 โรงเรียนสังข์อ่ำ วิทยา 33039-49 1 4562
47 210000083 นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง 86103-49 1 360
48 210000085 นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง 186327-50 1 3478
49 210000087 นายบุญพิทักษ์ พลเมืองศรี 15514-52 1 340
50 210000088 นางสุทธิ พันธ์ไพโรจน์ 33609-52 1 230
51 210000089 นายสมเผ่า บัวงาม 40610-52 1 140
52 210000091 นางสาวธัญญณี ฉัตรอริยะมงคล 11495-48 3 11254
53 210000096 นางสาวสุมาลี วงค์เหล็ก 100489-54 1 4422
54 210000097 Tk 0215-63 1 1256
55 210000104 นายดนัย ชัยประสิทธิ์กุล 89794-55 1 3204
56 210000106 บริษัทแสงไทย โพรดิวส์ จำกัด - 189457-56 1 2850
57 210000108 นายอภินัทธ์ อุทิศ 54085-56 1 192
58 210000110 นายธนพัฒน์โชติ สิงหษาไพศาล 54087-56 1 10
59 210000112 นายธนพัฒน์โชติ สิงหษาไพศาล Tk0214-63 1 150
60 210000113 นายธนพัฒน์โชติ สิงหษาไพศาล 53965-56 1 2456
61 210000114 บริษัทเมธา กรุ๊ป จำกัด - 189465-56 1 3830
62 210000115 บริษัทเอส เค ห้องเย็น จำกัด - 82592-55 1 4630
63 210000118 นายไพโรจน์ ปรีกราน 85050-57 1 270
64 210000119 นางอารีย์ฉัตร อภิสิทธิ์อมรกุล 86770-56 1 1060
65 210000120 บริษัท ฟลอร่า แคปปิทอล จำกัด 53971-56 1 8432
66 210000122 32519-56 1 7332
67 210000123 บริษัทฟลอร่า แคปปิทอล จำกัด 206058-57 1 26280
68 210000125 นางสาวสุจิตร์ตรา แซ่ทั่ง 331247-57 3 3386
69 210000126 นายวีรศักดิ์ เทียนมหาสาทิศ 32513-56 1 1074
70 210000127 นายวีรศักดิ์ เทียนมหาสาทิศ 257451-58 1 2242
71 210000130 บริษัทนานา อินเตอร์เฟรช จำกัด 86869-56 1 1442
72 210000131 นายไพโรจน์ ส่วยสิน 331244-57 1 310
73 210000132 นางปทิตตา บุญประภาศรี 331269-57 1 100
74 210000133 บริษัทตังค์ตังค์ ผลไม้ จำกัด 331075-57 1 1602
75 210000134 นางพุทธินันต์ โสมรุษ 208767-58 1 584
76 210000135 นายไพโรจน์ ปรีกราน 257416-58 1 1946
77 210000137 นางรุ่งทิพย์ ส่วยสิน 216036-58 1 170
78 210000138 นางมณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส 0000 1 5092
79 210000140 นายปริญญา รัชดาทิตย์ 278650-59 1 190
80 210000141 นายอุดม สิทธิรส 112417-66 1 834
81 210000143 นางสายธาร นวลรัศมี 0-141981-63 1 210
82 210000145 นางสาววราพร จาง 75771-59 1 2918
83 210000146 นางสาววราพร จาง 48325-63 1 40
84 210000148 นางสาวเบญจวรรณ คชทองคำ 52374-65 1 4028
85 210000149 นางน้อย เจิ่งทรัพย์ 52373-65 1 1140
86 210000150 125832-66 2 18940
87 210000151 นางสาวศรัณภัสร์ ลิมปนเวทยานนท์ 7607-65 1 300
88 210000153 18037-66 1 1371
รวม 113052
คลอง 2 หมู่ที่ 11
1 211000001 นางสาวสุนันท์ ห่วงไม้ 17556-37 1 2770
2 211000002 นางภัสรา มิ่งเมือง 127249-55 1 70
3 211000005 นายสุรพล ห่วงไม้ 17554 1 280
4 211000006 นายสมพงษ์ สวาย 17833 1 180
5 211000007 นางราตรี สวาย 15661-37 1 1000
6 211000010 นายบุณส่ง โฉมสุข 267490-58 1 250
7 211000011 นายเฉลียว ทรัพย์ผล 207180-53 1 310
8 211000012 นายมานิตย์ คชทองคำ 127388-55 1 340
9 211000017 นายทรง พรหมลาด 12315-48 1 230
10 211000018 นางสาวเสวย พรหมลาด 15679-33 2 800
11 211000019 นางสาวรำพึง หางแก้ว 75492-33 1 630
12 211000021 นางสาววัฒนา พาณิชย์เจริญ 17550-37 2 30
13 211000023 นายผิว เจิ่งทรัพย์ 58424-36 1 410
14 211000025 นายเมี้ยน เจิ่งทรัพย์ 75278-33 1 300
15 211000026 นายเภา เจิ่งทรัพย์ 86119-49 1 670
16 211000029 นายสมคิด เจิ่งฤทธิ์ 0-89643-65 1 330
17 211000030 นายน้อย เจิ่งฤทธิ์ 17546-37 1 240
18 211000031 นายประหยัด ทองเหมือน 75276-33 1 300
19 211000033 นางศรีสมพร เจิ่งฤทธิ์ 75280-33 1 210
20 211000034 นายสมชาย กรีกุล 167322-55 1 4452
21 211000038 นางประนอม การะนันท์ 300329-50 3 1540
22 211000040 นางแสวง วุทธิเดช 17839-37 1 50
23 211000041 นางสมบุญ นนทชัย 15669-37 1 900
24 211000042 นายบรรเทิง บางขัน 15677-37 1 250
25 211000043 นายทม บางขัน 14124-51 2 3090
26 211000045 นางติ๋ม การะนันท์ 17558-37 1 670
27 211000047 นายบุญปลูก อุดาแก้ว 66516-54 1 150
28 211000048 นายสิงโต เรืองศรี 15662-33 2 3140
29 211000049 นายบุญทอด ห่วงไม้ 15666-31 1 130
30 211000050 นายปั่น ทองสมบุญ 15672-37 1 1882
31 211000051 นายเนย การะนันท์ 15667 1 970
32 211000054 นางสาวสุดใจ สุดแสงสรรค์ 17553 1 980
33 211000055 นายวินัย ทองสมบุญ 17552 1 140
34 211000059 นางละเอียด ไตรเวช 128547-55 1 290
35 211000062 นายปทุม สังข์อ่ำ 21486-44 1 760
36 211000066 นายพวง มาตรนิวัฒน์ 3723-37 1 180
37 211000072 นางสาวจำเรียง ทองปราง 159583-53 1 50
38 211000076 นายสมชาย อุดาแก้ว 1538836-53 1 130
39 211000077 นางสาวศรีเมือง การะนันท์ 201428-53 1 570
40 211000078 นายสมทรง อุดาแก้ว 2022237-66 1 340
41 211000079 นางปราณี ไตรผล 21487-44 2 70
42 211000080 นายทรงพล แต่งชาติ 52485-65 2 6758
43 211000084 นายประสิทธิ์ โฉมสุข 25922-67 1 90
44 211000086 นายสมบัติ ไตรผล 19703-44 1 220
45 211000090 นายพนา เกื้อสง 26037-67 1 200
46 211000091 นายชลิต ศรีสมานุวัตร 167340-55 1 340
47 211000093 นายรชฏ มังคลี 25435-41 2 700
48 211000094 นางสาวภคมน ดอนปัญญา 19519-44 1 10
49 211000097 นางจรัสกรณ์ บุญศิริ TK0215-63 1 3082
50 211000099 นางจารีย์ สิงคนิภา 31586 1 710
51 211000100 นายสมพงษ์ ตั้งเสถียรพันธ์ 42572-44 1 280
52 211000102 นางโศรยา เพ็ชรเหลือง TK0327-63 1 836
53 211000106 นายสมหวัง หวังเดหวา 20329 1 850
54 211000108 นายพีระ ศรีคำ 127377-55 1 120
55 211000110 นายวีระ มิ่งเมือง 19650-44 1 430
56 211000111 นางวันดี แซ่ลิ้ม 25923-67 1 240
57 211000114 นางสาวสุรีย์ พงษ์สังข์ 21538-44 1 240
58 211000115 นางสาววรรรณา ห่วงไม้ 34064-54 1 850
59 211000118 นายวีระ เจิ่งฤทธิ์ 153818-46 1 210
60 211000119 นายเสนอ ยอดปลอบ 13763-47 1 330
61 211000120 นายสืบสกุล เมืองกลิ่น 13765-47 1 230
62 211000121 พันจ่าอากาศเอกบุณเพิ่ม กลั่นแก้ว 13768-47 1 230
63 211000127 นายสุชาติ ไตรผล 89798-55 1 10
64 211000130 นางนันทา รุ่งนพคุณศรี Tk0240-63 1 400
65 211000134 นายกมล ทรัพย์พล 43766-48 1 1200
66 211000136 นางดวงใจ หวง 45954-49 1 864
67 211000137 นางสาวบังอร สอาดพลอย 82535-47 1 130
68 211000138 นางสาวบังอร สอาดพลอย 82539-47 1 110
69 211000139 นางฐาปนี นาลาแยล 44022-48 3 40
70 211000146 นางสาวน้ำค้าง นนทชัย 12389-48 1 660
71 211000147 นายสุธี ธาราหิรัญโชติ 122771-48 1 2514
72 211000148 นางประนอม การะนันท์ 149267-48 1 710
73 211000150 นางสุรัสวดี ญาณศิริ 20351-49 1 4316
74 211000151 นายไชยภพ มาตติวัฒน์ 174021-48 1 170
75 211000154 นางสาวรัชนี สิริอภิสิทธิ์ 32346-57 1 210
76 211000156 นางสาวรุ่งอรุณ เพชรทะเล 39873-49 1 210
77 211000157 นางทรงศักดิ์ เกียรติพุฒิรักษ์ 39874-49 1 460
78 211000158 นายรังสรรค์ พัฒนพันธุ์ 39985-49 1 10
79 211000159 นายประเสริฐ คงสมบูรณ์ 39984-49 1 110
80 211000160 นางใบบัว ยาวิชัย 39983-49 1 250
81 211000165 นางสาวสุชาดา พุทธาเจริญลาภ 39944-49 1 20
82 211000166 นางสาวสถาพร มังคะชาติ 127371-55 1 210
83 211000168 นายสิรภพ สิทธิ 39949-49 1 130
84 211000170 บริษัทเบญจรัตน์ จำกัด 39950-49 1 100
85 211000173 นางสาวศิริภัณฑ์ นิศากรวุฒิพงศ์ 39871-49 1 160
86 211000176 บริษัทเบญจรัตน์ จำกัด 39989-49 1 40
87 211000177 นายเทอม มาดไทย 39988-49 2 1320
88 211000181 บริษัทเบญจรัตน์ จำกัด 39938-49 1 80
89 211000182 บริษัทเบญจรัตน์ จำกัด 39937-49 1 180
90 211000183 บริษัทเบญจรัตน์ จำกัด 3993 1 120
91 211000184 บริษัทเบญจรัตน์ จำกัด 39933-49 1 30
92 211000185 บริษัทเบญจรัตน์ จำกัด 39923-49 1 80
93 211000186 นางสาวเอื้องแก้ว คำตรง 267188-58 1 20
94 211000189 บริษัทเบญจรัตน์ จำกัด 39994-49 1 20
95 211000190 นายวรพจน์ วรคุโณ 39991-49 1 340
96 211000194 นายจตุพล จันทร์ไม้หอม 39992-49 1 80
97 211000195 นางสาวสิริพร จันทรเสนาวงศ์ 39999-49 1 50
98 211000197 นายวรพจน์ วรคุโณ 39993-49 1 230
99 211000198 นายวรพจน์ วรคุโณ 39987-49 1 200
100 211000199 นางสาวนงค์นุช ผลเกตุ 39986-49 1 60
101 211000200 ร้อยตำรวจตรีสำเริง อึ้งสวรรค์ 28471-46 1 200
102 211000201 นางสาวพัชราภรณ์ คชทอง 2375-49 1 560
103 211000202 นางสายศิล มีผล 71105-49 1 930
104 211000203 นางสาวสมคิด ลำเพยพล 174953-48 1 180
105 211000205 นายมนัส เจริญไทย 176661-48 1 4210
106 211000208 นางสาววราภรณ์ บุญวัฒนโสภณ 45826-49 1 1840
107 211000210 นายสมชาย กรีกุล 45936-49 1 3386
108 211000212 นางพรวิภา คาร์สัน 186361-50 1 170
109 211000213 นางสุกัญญา ศรีประจันทร์ 11365-51 1 240
110 211000215 นางสมนึก กังศิริ 11374-51 1 60
111 211000217 บริษัทเอ็น.พี.เอ็น.เอ็สเตท จำกัด 0-100079-65 1 444
112 211000221 นายสุรสิทธิ์ ศุภวัตรวรคุณ 89648-49 1 1778
113 211000224 นางสาวสุรีย์ พงษ์สังข์ 66000-54 1 2786
114 211000225 นางปราณีต นาคชุ่ม 4723-52 1 30
115 211000226 บริษัทเจ ทีเค พรีคาสท์ จำกัด 66518-54 1 4935
116 211000227 บริษัท บุญถาวรเซรามิค2000 จำกัด 34067-54 1 22950
117 211000228 นายปริญญา วงศ์เพชร 127236-55 1 300
118 211000229 บริษัทเรซ พร็อพเพอร์ตี้ ตลาดไทย จำกัด 82577-56 2 11554
119 211000230 บริษัทบุญถาวรเซรามิค 2000 จำกัด 126596-56 1 9430
120 211000233 นายลอย ทองปราง 331248-57 1 766
121 211000235 นายมนัส เจิ่งทรัพย์ 217398-58 1 70
122 211000239 นายบุญยัง สุขแสงแก้ว 216040-58 1 270
123 211000241 110705-59 1 3336
124 211000242 นางสาวบุศฎี ชุ่มสากล 113632-59 3 5600
125 211000252 นางสาวเปรมรัตนา โฉมสุข 55314-60 1 480
126 211000253 นางมัญฑิตา โรจน์ประเสริฐสุด 278652-60 1 894
127 211000257 นางสาววัลลี นิยม 51492-60-60 1 6700
128 211000258 55289-60 1 4758
129 211000259 นายบัณฑิต แสงอ่อน 32764-61 1 1370
130 211000261 523612-61 2 82
131 211000262 นางสาวสมใจ ผู้ดี 133562-61 1 240
132 211000264 นายณัฐพัชร์ ว่องเจริญพร 202256-66 1 460
133 211000266 นายสมหมาย เจิ่งทรัพย์ 53644-62 1 270
134 211000269 นายศราวุฒิ นาคประเสริฐ 0-523364-41 1 286
135 211000270 0-206484-62 1 3512
136 211000271 นายทูล ศรีทน 0-207198-62 2 3616
137 211000275 บริษัทเรซ พร็อพเพอร์ตี้ ตลาดไท จำกัด 0-32169-63 2 116
138 211000276 นางสาวสมคิด โฉมสุข 207192-62 1 750
139 211000277 นางธีรยา แย้มดี 0-104885-62 1 370
140 211000279 นายสถิตย์ นิสารัตน์ 14078-63 1 1750
141 211000280 นางอรุณศรี สัตตะรุจาวงษ์ 0-231942-62 2 610
142 211000281 นางสาวกันต์ภัสสร กานต์ธนัทธรณ์ 0-33389-63 1 1450
143 211000285 นายสหัสพล ษรบัณฑิต 0-288112-63 1 250
144 211000286 นายจิตติคุณ บุระชัฒ 0-38561-63 1 328
145 211000291 224375-63 2 30
146 211000292 224374-63 1 178
147 211000293 นางสาวสายฝน เรืองศรี 250187-64 2 550
148 211000296 นางสาวสุชีลา แซ่โอว 250280-64 1 1020
149 211000300 ธนนันท์ ลี้ธนสุข 172802-64 1 2836
150 211000301 257137-64 2 30
151 211000302 257132-64 1 682
152 211000307 นางสาวนิโรบล กัลยา 412541-64 2 3406
153 211000309 นายพัฒน์ อ่ำสวัสดิ์ 53280-65 1 560
154 211000312 383633-64 1 48
155 211000313 288575-63 2 60
156 211000320 นางสาวเรณู กาญจนากูล 101201-65 1 1790
157 211000322 นายเมี้ยน เจิ่งทรัพย์ 111457-66 1 330
158 211000323 111418-66 1 2070
159 211000327 นายธวัช อ่อนศรี 112410-66 1 768
160 211000328 นางสาวเยาวเรศ คำน้อย 483954-66 1 210
161 211000329 นายบัณฑิต แสงอ่อน 112428-66 1 30
162 211000330 นางกฤติยา จาง 219092-66 1 350
รวม 90298
คลอง 2 หมู่ที่ 12
1 212000001 นายเล็ก เก็บไว้ 258836-56 1 110
2 212000004 นายเลาะไพ สุภาเรือง 47207-47 1 300
3 212000006 นายไพโรจน์ มุ้ยเล็ก 25934-67 1 230
4 212000007 Tk0220-63 1 458
5 212000008 นายบุญเลาะ ธูปประดิษฐ์ 0-247001-64 1 120
6 212000009 นางสาวดารุณี ธูปประดิษฐ 247084-64 1 240
7 212000014 นายซบ สว่างนวล 343796-56 1 710
8 212000018 นางมาลี ม่วงขำ 27267-67 1 1112
9 212000021 นายมูฮาหมัด รุ่งเรือง 343802-56 1 310
10 212000023 นายระวี ทิพย์ประทุม 343798-56 1 140
11 212000027 นางสาววิลาวรรณ สพานสูง 65014-36 1 540
12 212000028 นายยะลานี โต๊ะอาดำ 258880-56 1 210
13 212000029 นางประกอบ เต่าพาลี 0 1 300
14 212000030 นายดารา โฉมศรี 25941-67 1 220
15 212000033 นางสาวมาเรียม เต่าพาลี 95636-54 1 80
16 212000035 นางประไพ ทองอิ่ม 81253-56 1 230
17 212000038 นายสมบัติ สุภาเรือง 343797-56 1 40
18 212000044 นายสมาน บัวลอย 258841-56 1 210
19 212000048 นางสมพงษ์ เจิ่งฤทธิ์ 25926-67 1 720
20 212000049 นางอุบล ทรัพย์ผล 25933-67 1 310
21 212000051 นายอำนวย ฉิมยาม 483443-66 1 440
22 212000052 นายพา จิตตสุข 82537-47 1 670
23 212000053 นายชาญ จิตตสุข 75291-36 1 280
24 212000054 นางสาววันเพ็ญ ปรีชานนท์ 374080-64 1 30
25 212000055 นางจงกล กำจัดภัย 25936-67 1 1590
26 212000057 นางสาวดาวเรือง กำจัดภัย 25938-67 1 740
27 212000064 นายวิโรจน์ ชนสุภาพ 26997-67 1 220
28 212000065 นายประยูร ทรัพย์ผล 26998-67 1 320
29 212000066 นายบัญญัติ ทรัพย์ผล 40599-54 1 100
30 212000068 นางสาวพรหทัย ธรรมเจตนา 258822-56 1 120
31 212000069 นายจำลอง นะขะบุตร 57566-36 1 270
32 212000070 นายมานพ ทองปราง 483440-66 1 300
33 212000073 นายเอกชัย ทาเคน 128541-55 1 460
34 212000074 นายสมชาย ไตรยศ 201905-58 1 160
35 212000077 นายสมัย แย้มใย 27000-67 1 300
36 212000079 ยูซบ สอาด 247008-64 1 40
37 212000080 นางสาวอุไร เจริญสุข 257049-64 1 130
38 212000085 นางอนงค์ กลัดประเสริฐ 9497-38 2 3612
39 212000086 นายณรงค์ ชมสุภาพ 153532-41 1 10
40 212000091 นางสำเริง เจริญสุข 8290-38 1 180
41 212000095 นางวรรณา เจริญสุข 8844-40 1 290
42 212000098 นางมาลี เต่าพาลี 12216-40 1 730
43 212000100 นายอุทัย ไพนิตย์ 52327-65 1 130
44 212000102 นางลาวัลย์ เดชะดี 24640-41 1 330
45 212000103 นายเกตุ มังคโลดม 483441-66 1 90
46 212000104 นางลาวัณย์ เดชะดี 24624-41 1 210
47 212000105 นายสนอง ทองปราง 32348-57 1 220
48 212000113 นายทรงฤทธิ์ ฤทธิ์เทวาลัย 25928-67 2 1310
49 212000115 นางกัญจนา เต่าพาลี 127375-55 1 120
50 212000117 นางสุดใจ ลพนิกร 25939-67 1 380
51 212000120 นางสุวรรณี ยิ้มแย้ม 128543-55 1 482
52 212000121 นายพนม ทรัพย์ผล 25932-67 1 100
53 212000123 นายสมโชค จันทร์ทอง 125079-46 1 370
54 212000124 นางปราณี บำรุงพันธ์ 125081-46 1 30
55 212000128 นายจำปี จันทร์ทอง 125077-46 1 310
56 212000132 นางสาวสุดใจ สมาน 83503-47 1 140
57 212000137 นางถนอมจิต ดวงเพชร 493446-66 1 140
58 212000138 นายประยูร รัตนสังข์ 153243-47 1 170
59 212000140 นางสาวผกาพรรณ พรหมนีเนตร 149273-43 1 262
60 212000144 บริษัทศรีสมหมาย จำกัด 177818-48 2 13534
61 212000145 นายนรฤทธิ์ วชิรกรณ์วัฒนา 89552-40 1 550
62 212000147 นางสาวเด๊ะ สว่างนวล 18577-49 1 420
63 212000148 นางสาวลำล่ะ รุ่งเรือง 174852-48 1 270
64 212000149 นางสาวอามีน๊ะ รุ่งเรือง 174851-48 1 280
65 212000150 นางพล ภูกาบิล 19101-49 1 190
66 212000151 นางสาววราภรณ์ เชษฐบุตร 132033-58 1 370
67 212000152 นางมะลิ อ่วมประไพ 19282-49 1 830
68 212000153 บริษัทแอล เอ็ม จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 155992-48 1 1602
69 212000154 นางสาวปนัดดา ทรัพย์ผล 20488-49 1 310
70 212000156 นางอภิญญา ชูศรีทอง 123992-50 1 600
71 212000157 นางสาวจำปี สว่างนวล 279870-50 1 60
72 212000159 นายมนเทียน ชนสุภาพ 186376-50 1 250
73 212000161 นายเชษฐ์ ธนเศรษฐ์ 300462-50 2 930
74 212000162 นายอารีย์ แสงเปราะ 300468-50 2 440
75 212000165 นายขจรเกียรติ ทองพุ่ม 4703-52 2 2574
76 212000171 นางกาญจนา เต่าพาลี 238072-53 1 80
77 212000172 นายบุญยืน กิ่งนอก 100488-54 2 2830
78 212000173 นางสาวมาลี กำจัดภัย 110245-54 1 1090
79 212000174 นายทองหล่อ เจริญสุข 111430-66 1 2882
80 212000179 นางสาวฮับเซาะ สุภาเรือง 122693-55 1 150
81 212000180 นายสำเริง ทรัพย์พล 122698-55 1 60
82 212000191 นายเฉลิม เข็มเพชร 81331-56 1 330
83 212000194 บริษัทเอสพี เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - 19667-52 1 416
84 212000198 นางวาสนา แดงประดิษฐ์ 136968-57 2 900
85 212000199 นางสาวชุลีกร เต่าพาลี 163090-57 1 220
86 212000200 นายอภิรักษ์ บริบูรณ์ธนวัฒน์ 164580-57 1 654
87 212000202 นางสาวกรกัณยา โตเอี่ยม 136929-57 1 120
88 212000203 นายรุจน์ รัตนาธรรม 136921-57 1 190
89 212000204 นางสาววรรณภา ธาตุทอง 163085-57 1 820
90 212000205 นางสาวรัตติกาล มูลงาม 163084-57 1 220
91 212000212 นางรัชนีย์ พึ่งดี 337883-57 1 290
92 212000213 นางสาวชุติกาญจน์ อุ้มชู 337884-57 1 310
93 212000215 นายวิเชียร สุขศิริ 337498-57 1 370
94 212000219 นางสาวบังอร ช่างการ 337881-57 1 60
95 212000221 นายรังสรรค์ มีปิ่น 337885-57 1 200
96 212000222 นายสุรศักดิ์ แซ่หลี่ 337499-57 1 150
97 212000223 นางสาวจิราภรณ์ อุทุมจันทร์ 337496-57 3 50
98 212000224 นางสาววราภรณ์ หวังคุ้มกลาง 337497-57 1 170
99 212000226 นายกิตติภพ มีคำ 331260-57 1 550
100 212000229 นายเทียรชัย ดีพรม 337483-57 1 570
101 212000230 นางสาวปิยะพร กองเงิน 132037-58 2 920
102 212000232 นายวุฒิชัย อื้อสีชัย 132032-58 2 4248
103 212000234 นายสุวิทย์ โรจน์พงศ์เกษม 132036-58 1 200
104 212000240 นางสาวสุพรรษา เทียมคำ 208761-58 1 400
105 212000241 นางสัมฤทธิ์ บางหลวง 257420-58 1 370
106 212000246 นางสาวยุพดี แซ่ท้าว 293901-58 2 1930
107 212000247 นางสาวอริตา เจริฐหมื่น 293210-58 2 510
108 212000249 นางรุ่งทิพย์ รุกขชาติ 265695-58 1 670
109 212000251 นางสาวพงศ์ภรณ์ แซ่พ่าน 265692-58 2 800
110 212000252 นางสาวอมรรัตน์ พงษ์ประยูร 265691-58 1 650
111 212000254 นายสราวุฒิ โชติจิตรากรณ์ 266700-58 1 20
112 212000255 นายสุระชัย ทองอยู่ 293158-58 1 120
113 212000257 นางสาววาศิณี ลอยนุ้ย 273157-58 2 310
114 212000258 นายพงคภัคค์ ธนะสุชาวิรัตน์ 266699-58 1 300
115 212000259 นายเอื้อน มีชัย 265693-58 1 190
116 212000260 นายสอิ้ง ฉิมยาม 257430-58 1 340
117 212000261 นางนวธนพร ศรีเจริญ 217378-58 1 1700
118 212000262 นางสาวปรียาวดี ฉิมยาม 267488-58 1 340
119 212000264 นายอมรเทพ แซ่ต้วน 217316-58 1 1454
120 212000265 นางสาวมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ 97053-65 1 976
121 212000270 นางสาววิภาวรรณ แก้วอินทร์ 114017-59 2 2450
122 212000271 นายกษิดิ์เดช บำรุงบ้าน 114018-59 1 560
123 212000273 นางสาวเกศรา บัวสมศรี 293120-58 1 110
124 212000275 นางวันจรัส เงินสุระวิสิฐ 114016-59 1 400
125 212000276 นางสาววีรวรรณ สีตา 114011-59 1 120
126 212000277 นางสาววิชนีย์ เครือเครา 114019-59 1 230
127 212000285 นายอนันต์ พวงมาลี 293114-58 1 190
128 212000287 110707-59 1 314
129 212000293 นางสาวคอดีเยาะ เต่าพาลี 131016-59 1 250
130 212000295 นายมานิตย์ คชทองคำ 130845-59 1 1990
131 212000296 นางสาวปทุมทิพย์ ถนอมวำ 278644-59 1 80
132 212000299 นางสาวลำละ เข็มมณี 270154-59 1 110
133 212000300 นายณัฐพงศ์ ศรีธนกฤช 281971-59 1 560
134 212000302 281979-59 1 100
135 212000304 นางสาวหนึ่งนุช เทพศรี 281978-59 1 240
136 212000305 นายคมสัน รุ่งพิทยานนท์ 281868-59 1 490
137 212000306 นางสาวถาวรีย์ คล้ายมงคล 281863-59 1 120
138 212000307 นางณัชชา ชาติทองคำ 281864-59 1 100
139 212000309 นายนพดล เกิดดอนแฝก 281867-59 1 10
140 212000310 นางสุคำพัน ละอองพาว 270158-59 1 260
141 212000312 นางฉวีวรรณ ศรีภักดี 54972-60 1 330
142 212000313 นายธนะศักดิ์ ซื่อสันติกุล 278728-60 1 3204
143 212000316 นางศรัญญา บุตรเวส 278764-60 1 70
144 212000318 นายมิตไชย โอ้อารี 164684-60 1 140
145 212000319 นายวรวิทย์ ทับลา 0-101510-65 1 1284
146 212000320 นายรังสรรค์ ครุธจีน 113830-60 1 788
147 212000321 ว่าที่ ร้อยตรีกัลยาณี เพียรชัยภูมิ 270216-59 2 370
148 212000322 นายภูมิรวิชญ์ ศิริพุฒิสรรค์ 270168-59 1 190
149 212000326 นางสาวอภิญญา สีหานาท 276673-63 1 460
150 212000328 นายเอื้อน มีชัย 122248-61 1 180
151 212000330 นางสาวเบ็ญจมาศ นพรัตนธีระวุฒิ 122247-61 1 840
152 212000332 122241-61 1 380
153 212000333 122260-61 1 3376
154 212000335 122252-61 1 20
155 212000339 270166-59 1 210
156 212000341 122253-61 1 360
157 212000342 122243-61 1 460
158 212000344 นายธง สร้อยเพชร 122254-61 1 150
159 212000351 270213-59 2 1290
160 212000352 นายฤทธิเกียรติ จาบทอง 270212-59 2 1460
161 212000353 นางสาวทัศนีย์ ขาวสุวรรณ 270211-59 1 80
162 212000354 นายกันตพัฒน์ ยลธรรม์ธรรม 270169-59 1 100
163 212000362 นางสราญจิตร เดชทะศร 32727-61* 1 350
164 212000365 523484-61 1 1238
165 212000370 นางสำราญ เบชแทนดิก 258671-61 1 980
166 212000373 นางสาวสมบัติ เจ๊ะหวัน 522149-61 1 140
167 212000375 นางนฤมล นกแก้ว 522142-61 2 1760
168 212000376 นางสาวณัชชาพิชญ์ อมรไชยสิทธิ์ 524284-61 1 68
169 212000383 นางสาวพิชญ์สุดา พรกระจ่าง 523508-61 1 4208
170 212000386 นายสมฤกษ ทรัพย์พล 151515-62 1 160
171 212000387 นายอภิรักษ์ บริบูรณ์ธนวัฒน์ 0-11049-63 1 660
172 212000388 นางสาวสุนันท์ แพงสอน 206489-62 1 210
173 212000395 นางวรรณา ลายเครือวัลย์ 0-13752-63 1 120
174 212000404 นางนิชานันท์ แมงทอง 0-232956-62 1 190
175 212000405 นายธนะศักดิ์ นวัตธัชพล 0-38647-63 1 1580
176 212000406 นายหมุด สุภาเรือง 0-232957-62 2 580
177 212000407 นางเกตุ มหามล 0-38567-63 1 330
178 212000408 นางสาวจินตนา พลพงษ์ 265680-58 1 70
179 212000409 นายกิตติธัช ธูปประดิษฐ 14102-63 1 90
180 212000410 113701-63 1 892
181 212000412 นางพัชมณฑ์ อภิไชยสิทธิ์ 288116-63 1 1056
182 212000413 นางสาวปาริชา เปร๊อตตี 14130-63 1 1416
183 212000415 นางสาวนิไลวรรณ อินทะนะ 14121-63 1 350
184 212000417 นางสาววิจิตรา สุนทรานุวัตร 14127-63 1 340
185 212000419 นางพัชมณฑ์ อภิไชยสิทธิ์ 288269-63 1 30
186 212000420 นางสาวลัดดา ครุฑฉ่ำ 288270-63 2 2030
187 212000421 นายกิตติธัช ธูปประดิษฐ 195194-62 1 240
188 212000423 307110-64 2 2286
189 212000424 นายรชานนท์ สมนาม 288177-63 1 390
190 212000425 นางสาวยุพิน สุขีไพศาลเจริญ 224345-63 1 130
191 212000430 นางสาวสอาด พะบาลี 250190-64 1 1096
192 212000431 นางศรัญญา บุตรเวส 219059-66 1 1200
193 212000432 นายอัศวิน ปินตา 224331-63 1 146
194 212000433 นางสาววันดี บุรัชการ 250311-64 1 210
195 212000435 นางสาวกมลธีร์ โสดาวิชิต 14128-63 1 240
196 212000439 นางสาววรรณา ทองปราง 307107-64 1 110
197 212000440 นางสาวจารุณี จันทร์ทอง 247088-64 1 130
198 212000441 นาย เกียรติศักดิ์ เดชทะศร 307140-64 1 80
199 212000442 นางสาววิภาวดี จายไธสงค์ 412586-64 1 900
200 212000443 นายสมเกียรติ หมาดอะดำ 250105-64 1 210
201 212000448 นายจรัญ พะโยมรุ่งโรจน์ 52323-65 1 3166
202 212000449 นางสุกัญญา อ่อนละมูล 374184-64 1 540
203 212000450 นายชาติ กิ่งสักกลาง 52329-65 1 510
204 212000451 นายสุณิสา เฉิน 52326-65 1 1030
205 212000453 นางสาวณัฏฐญา สืบจากลาภ 89642-65 1 284
206 212000455 นายสุชาติ สุภาเรือง 89647-65 1 260
207 212000457 นายอภิรักษ์ บริบูรณ์ธนวัฒน์ 1 130
208 212000459 นายคงศักดิ์ ไกรวุฒิ 0-91836-65 1 380
209 212000461 นางสาวสุชีรา ยิ้มพงษ์ 0-101412-65 1 830
210 212000462 Tk0279-63 1 240
211 212000465 นางสาวรัตนา ศิริเวช 87388-63 1 510
212 212000467 87379-63 1 2204
213 212000469 87370-63 1 894
214 212000471 111453-66 1 2060
215 212000474 นายทัศนะ คงคล้าย 111434-66 1 270
216 212000478 นายสมัย โพธิสาร 111466-66 1 1350
217 212000479 บริษัทไทย เซอร์วิส คอปอเรชั่น จำกัด 20020-52 1 14890
218 212000480 นายไพบูลย์ ภูเด่นไสย์ 220939-66 2 1064
219 212000481 นายอุดม เกษมศุภกร 11243-65 3 480
220 212000483 นางสาวณธรา แซ่เตียว 483913-66 1 170
221 212000484 นางสาวณธรา แซ่เตียว 483914-66 1 20
222 212000490 นายอภิรักษ์ บริบูรณ์ธนวัตน์ 483446-66 1 50
223 212000491 นายทองหล่อ เจริญสุข 28261-67 1 30
รวม 94990
คลอง 2 หมู่ที่ 13
1 213000001 นางสาวโอ๋ เต่าพาลี 170246-48 1 1360
2 213000002 มัสยึดลำสนุ่น - 201901-58 2 520
3 213000003 นายบุญเสริม ยวงเงิน 98475-34 1 990
4 213000004 นางวาสนา วงษ์ยุตติธรรม 98471-34 1 190
5 213000007 นายอาลี เลาะสุริยา 51718-36 1 470
6 213000009 นางฮาลีมะฮ์ แมงทอง 12317-48 2 2110
7 213000011 นางสุนทรี แมงทอง 98466-34 2 470
8 213000012 นางสาวสนิท สาดและ 98464-34 1 670
9 213000013 นางทองคำ สร้อยธรรมา 155991-48 1 2078
10 213000014 นางสาวนิมมี่ กันซัน 257455-58 1 970
11 213000016 นายก๊บ โต๊ะสหมัดดำ 98476-34 1 260
12 213000017 นายฟี สอาด 98474-34 1 190
13 213000018 นายดาวู๊ด ดอกยี่โถ 98478-34 1 390
14 213000021 นางวิไลวรรณ โพธิรักษ์ 58142-33 1 1968
15 213000026 นางพยุง โล่ขุนพรหม Tk0024-63 2 5422
16 213000027 นางแฉล้ม แจ่มใส 68660-56 1 1430
17 213000028 นายอำนวย มะรุมดี 58154-33 1 1574
18 213000031 นายวันชัย พูนสิน 58149-33 1 980
19 213000036 นางสุภาพ แจ่มใส 98473-37 1 486
20 213000039 นายกิติภูมิ ดอกยี่โถ 221987-66 1 430
21 213000041 นายยูซบ โล่ห์ขุนพรหม 3948-36 1 690
22 213000042 นางสาวเฉลิม พรหมยาทิพย์ 247132-64 1 190
23 213000043 นายหมัด ไตรเวช 109468-36 1 2116
24 213000050 นายสมนึก ธูปประดิษฐ 127474-55 1 280
25 213000051 นางสาวแมะ ทิมเชย 75282-36 1 1210
26 213000054 นางสาวสมพร สร้อยประทุม 76298-36 1 120
27 213000056 นางสาวสุนีย์ ดอกยี่โถ 12328-42 1 110
28 213000057 นางสาวสุนันท์ ดอกยี่โถ 55573-36 1 90
29 213000059 นายจตุพล โล่ห์ขุนพรหม 246483-64 1 340
30 213000060 นายเฮง สร้อยธรรมา 483877-66 1 590
31 213000061 นายสมใจ โสนามิตร 83511-36 1 780
32 213000062 นางสุภาพ พลีขันธ์ 343731-56 1 180
33 213000064 นายวันชัย สมานมิตร 4727-54 1 180
34 213000066 นางสาวกรรณิกา จันทร์แดง 50479-47 1 1886
35 213000068 นายบุญเหลือ บุญเสริม 31017-36 1 320
36 213000071 นางปรีดา ทวีเลิศ 127503-55 1 1190
37 213000072 นายจรูญ บุญศรี 238073-53 1 500
38 213000078 นางสมศรี มัณยานนท์ 58155-36 1 240
39 213000079 นางตาออน มัณยานนท์ 27445-67 1 160
40 213000082 นายสมหวัง มูฮำหมัดราโซล 25942-67 1 320
41 213000085 นางมาลี มีเลาะ 258837-56 1 160
42 213000086 นายซัน นุชสระบัว 258833-56 2 870
43 213000088 นางสาวสิรินดา กุลาวรรณ 109462-36 1 170
44 213000090 นายธวัช แมงทอง 81828-47 1 280
45 213000091 นายสุนีย์ โล่ขุนพรหม 113042-54 1 2756
46 213000093 นายอารีย์ พรหมยาทิพย์ 26052-67 1 300
47 213000095 นายสมาน แมงทอง 104598-34 2 1080
48 213000097 นางการียา เทศงามกร้าน 258874-56 1 530
49 213000098 นางสำเนียง สุขสมสิน 82669-56 1 380
50 213000100 นายหวัง บุณเสริม 343734-56 1 270
51 213000103 นายอุดม โต๊ะอาดำ 343729-56 1 240
52 213000104 นางประพิมพ์ ลืมวิชา 258819-56 1 940
53 213000105 นายฟา แมงทอง 343733-56 1 290
54 213000106 นายโสภณ โสนามิตร 88809 1 530
55 213000110 นางสุนี บุญเสริม 247139-64 1 570
56 213000111 นายปลด ทรัพย์ผล 25950-67 1 50
57 213000112 นายวัชรินทร์ ไตรเวช 25948-67 1 370
58 213000113 นายหมัด เซ้งกี้ 127350-55 1 670
59 213000114 นางสาวนรินทร ธูปประดิษฐ์ 1 167347-55 1 310
60 213000116 นางสาวมณี มาปากจั่น 343799-56 1 470
61 213000119 นายสุชาติ แมงทอง 64885-56 1 190
62 213000124 นางสาวสุภาภรณ์ มาปากจั่น 241293-53 1 540
63 213000129 นายสุลัยมาน ธูปประดิษฐ์ 247247-64 1 550
64 213000135 นางสาวสรัญญา มุกเตียร์ 202257-66 1 150
65 213000136 นายศรายุทธ มุกเตียร์ 15939-53 1 20
66 213000140 นางสำรวม สุสมสิน 127473-55 1 310
67 213000142 นายสมศักดิ์ สามัญแก้ว 127541-55 1 310
68 213000148 นางอารีญา แมงทอง 37877-39 1 300
69 213000153 นายสมาน นาชะวี 258879-56 1 80
70 213000158 นายเฮม สุภาเรือง 8291-38 1 220
71 213000161 นายซาฟารี สุภาเรือง 154074-53 1 540
72 213000162 นางพรเพ็ญ เต่าพาลี 12213-40 1 90
73 213000164 นายพินิจ พิริยะพงค์ศักดิ์ 14932-49 1 90
74 213000166 นางสาววัฒนา โล่ขุนพรหม 174027-48 1 270
75 213000167 นายชนเจริญ ใจปราณี 258870-56 1 120
76 213000170 นางหนัฎฌา ดวงสุวรรณ 25579-49 1 170
77 213000173 นายรุดดิน แมงทอง 343732-56 1 630
78 213000177 นางสาวรัชนี แก้วมณี 31014-43 1 250
79 213000179 นางราตรี จันทร์แดง 149280-48 1 1074
80 213000182 นางสาวสุภาพร จุมาสูง 27449-67 1 100
81 213000183 นายสุชาติ แจ่มใส 343699-56 1 210
82 213000185 นายคิวรัช หงษ์ชุมแพ 36565-43 1 150
83 213000188 นางฟารีดา เทศงามถ้วน 178430-50 1 370
84 213000189 นายแปลก เขียวนิล 343805-56 1 350
85 213000191 นางสาวอำไพ แปรงทับ Tko376-63 1 210
86 213000194 นางสาวอัมพร จันทร์คง 25944-67 1 1250
87 213000195 นายไพบุลย์ เนียมเพ็ชร 58441-44 1 340
88 213000196 นายวิโรจน์ ถู่ระหงษ์ 258823-56 1 100
89 213000197 นายบัว ไกลกลิ่น Tk0257-63 1 2978
90 213000198 นายเฉลียว เครือวัลย์ 32033-57 1 350
91 213000199 นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์ 58443-44 1 30
92 213000204 นายประพันธ์ ผันปัญญา 100484-51 1 220
93 213000205 นางมะลิวรรณ สร้อยปทุม 31062-43 1 1716
94 213000211 นายวุฒิไกร สีดา 64768-56 1 210
95 213000212 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรนันท์ โปรดักล์ - 154094-53 1 850
96 213000220 นายเดชา สร้อยเดชา 146475-44 1 402
97 213000222 นายไพสาร นิชาญ 258830-56 1 820
98 213000223 นางสาวจิราภรณ์ ศรีประทุม 144432-44 1 150
99 213000226 นายฤทธิชัย คำประเสริฐ 51722-45 1 180
100 213000228 นายมานะ แสงเปราะ 28346-67 2 130
101 213000229 นายทวีศักดิ์ มากล้น 33030-49 1 440
102 213000230 นางอนงค์ ชินไรสง 77345-45 1 100
103 213000233 นายประจวบ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย 343716-56 1 540
104 213000234 นายสุวัจชัย พรสุวรรณสิริ 79841-45 1 6766
105 213000235 นายซบ ธูปประดิษฐ์ 343725-56 1 440
106 213000239 นางสาวชลธิชา แซ่ลิ้ม 27446-67 1 140
107 213000240 นายอรุณ หอมกลิ่น 258824-56 1 670
108 213000242 นางสาวมะลิ มาปากจัน 343718-56 1 600
109 213000245 นายสายัณท์ เอี่ยมลออ Tk189-63 2 1110
110 213000246 นางสาวกาญนา ศีรกันชัย 258877-56 1 100
111 213000247 นายชวลิต ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ 26054-67 1 230
112 213000248 นายสุริยา เรียงวงษ์ 71041-40 1 320
113 213000249 นายนร หมายมี 13066-20 3 2360
114 213000253 นายศรายุทธ มุกเตียร์ 343702-56 1 120
115 213000256 นายสมปอง ตั้งกุลธร 20466-49 1 1604
116 213000259 นางสมร จุมาสูง 153533-46 1 260
117 213000260 บริษัทเกียรติเฟื่องกิจ เกษตรล้านนา จำกัด 149431-46 1 2098
118 213000263 นายอยู่เย็น เด่นสิริเดชา 68628-46 1 2610
119 213000264 นางสุภาพร จินดาไตรรัตน์ 35097-45 1 8850
120 213000265 นายบุญมี บุญรอด 48786-47 1 190
121 213000267 นางสาวฟาริดา สร้อยธรรมา 86108-49 1 1586
122 213000271 นางอ้อมใจ พงษ์สังข์ 124146-46 1 1682
123 213000272 นายประคอง วงษาทุม 10947-52 1 3532
124 213000277 นายเชวลิต มีชัย 300190-50 1 70
125 213000280 นางทองอยู่ บัวเทศ 94988-47 1 460
126 213000281 นายเกรียงไกร สินชัยโรจน์กุล 82571-56 1 890
127 213000282 นางสาวสร้อยมาลัย ไววิทยานนท์ 47208-47 1 140
128 213000283 นายชูชีพ ทองสุข 81879-47 1 210
129 213000288 นางสาวจารุณี สินชัยโรจน์กุล 135820-47 2 1094
130 213000289 นายแมน ประชุมพร 44132-48 1 300
131 213000295 นายเดชา สร้อยธรรมา 135874-47 1 1458
132 213000296 นางสาวมีณา กันซัน 142895-47 1 490
133 213000299 นางสาวจารุณี ยวงเงิน Tko361-63 1 6590
134 213000300 นางสาวสมหมาย ธูปประดิษฐ 20467-49 1 1418
135 213000304 นายยิน ผัดดี 135876-47 1 240
136 213000306 นางสาวธนินธร ศานติวิวัฒน์กุล 58897-48 1 360
137 213000307 นายกอเซ็ม โล่ห์ขุนพรหม 100884-48 1 10
138 213000313 นางวรรณี ยมจินดา 153111-47 1 70
139 213000314 นายประทวน ลออ 122545-48 1 1070
140 213000317 นางชะรินทร์ เปียมพราม 152067-48 1 472
141 213000319 นายชาญณรงค์ จันทรแดง 156238-48 1 760
142 213000323 นางสาวระภีพร สามารถ 149277-48 1 230
143 213000324 นางสาวณฐมน ช่างกำเนิด 153545-47 1 650
144 213000327 นายจำเนียน ทรัพย์ผล 170239-48 1 320
145 213000328 นายบุญ รอดคำทุย 170266-48 1 120
146 213000330 นายจอม ขันคำ 173215-48 1 20
147 213000332 นายวัฒนา หอมหวล 152582-48 1 570
148 213000334 นางสว่าง แจ่มใส 152666-48 1 4618
149 213000337 นางบังอร ปั่นอ่วม 148417-48 1 200
150 213000338 นายก๊บ โต๊ะสหมัดคำ 178421-50 1 2938
151 213000342 นางสาวลำดวน ขันธวิธี 142624-47 1 210
152 213000343 นางสาวโฉมฤทัย ทองนุช 18675-49 1 110
153 213000344 นางสาวอัญชลี อุทัยลี 18664-49 1 100
154 213000349 นางสุนิศา รุ่งพรหมา 89553-49 1 140
155 213000356 นายสมควร อรัมพร 174982-48 2 2744
156 213000357 นางสาวศิริขวัญ ราชวัตร 176663-48 1 410
157 213000358 นายสมปอง ตั้งกุลธร 174877-48 1 50
158 213000359 86101-49 1 420
159 213000364 นายสุเทพ บำรุงบุญ 45823-49 1 800
160 213000365 นายไพศาล มูสิกะเจริญ 20360-49 1 290
161 213000366 นางกุหลาบ โต๊ะสหมัดดำ 45960-49 1 420
162 213000367 นายสัจภูมิ ละออ 20353-49 1 170
163 213000368 นายนิกร เฮ้าบุญ 20352-49 1 190
164 213000371 นายสมชาย ช่างกำเนิด 174864-48 1 310
165 213000373 นายสุภาพ สุภาเรือง 122690-50 1 1070
166 213000379 นางสาวสมจิตรา แจ่มใส่ 300220-50 1 1994
167 213000383 นายอำนวย ผ่องไสว 112414-66 1 822
168 213000384 นางสาวประจิตร แทนนรินทร์ 186365-50 1 740
169 213000392 นายวิชัย บุญมี 178045-50 1 80
170 213000403 นางสาววันเพ็ญ แมงทอง 11359-51 1 660
171 213000409 นายชาตรี แย้มน้อย 10949-52 1 330
172 213000410 นายนรินทร์ ธูปประดิษฐ์ 14290-51 1 350
173 213000411 นายชนะ ศิริสมานจิตติกุล 14287-51 1 190
174 213000412 นางวารุณี จันทร์โฮง 10950-52 1 20
175 213000414 นายชำนิ เพชรสงคราม 10940-52 1 530
176 213000416 ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีนาร์ เลเซอร์ เซอร์วิส 15509-52 1 206
177 213000417 บริษัทพี.เอ็น.อินโนเวชั่น จำกัด 15505-52 1 1378
178 213000418 นางศมนวรรณ ดอกยี่โถ 10946-52 1 580
179 213000419 นายอาคม พรหมประสิทธิ์ 15510-52 1 426
180 213000425 นายวสันต์ มัดฉลาด 4702-52 1 80
181 213000427 นายชุติเดช สุพรรณวรกิจ 4704-52 1 830
182 213000431 นางรัชนู ส้มแป้น 33604-52 1 270
183 213000433 บริษัทแอล.พี.แบงค์ค็อก จำกัด 101503-65 2 10986
184 213000434 นายวิรัตน์ ทองศรี 39998-52 2 1550
185 213000435 นางวิรัลพัชร เปี่ยมพัฒนเมธี 149296-53 1 1616