Logo

ประเภทผู้ใช้น้ำ

ลำดับ รหัสประเภทผู้ใช้น้ำ ลำดับประเภทผู้ใช้น้ำ ประเภทผู้ใช้น้ำ สถานะ จัดการ
1 49 เพื่อการก่อสร้าง ใช้งาน
2 7 4 หน่วยงานราชการ ใช้งาน
3 1 1 ที่อยู่อาศัยทั่วไปและอื่นๆ ใช้งาน
4 2 2 ธุรกิจขนาดเล็ก ใช้งาน
5 3 3 ธุรกิจขนาดใหญ่ ใช้งาน
6 47 ชั่วคราว ใช้งาน
7 48 เพื่อการเกษร ใช้งาน