Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000012 นายทวี ขวัญเมือง 315178-53 9 12,445.00 12,405.00
2 108000016 นายอำนวย บุญตะวัน 0 0 0.00 0.00
3 108000018 นายนคร เลี้ยงบำรุง 11492-51 9 325.00 55.00
4 108000022 นางสดใส โพธิ์ใหญ่ 33335-43 0 0.00 0.00
5 108000047 นางนิวรณ์ เศรษฐกุล 127245-55 8 520.00 35.00
6 108000063 นายบุญนะ สุดประเสริฐ 31257-43 0 0.00 0.00
7 108000064 นายคมสันต์ เย็นดี 0 0 0.00 0.00
8 108000066 นางสมใจ แสงจันทร์ 33405-43 0 0.00 0.00
9 108000079 นางดี ศัพทวณิชย์ 33613-43 0 0.00 0.00
10 108000081 นายสุทัศน์ นิลสลับ 31386-43 0 0.00 0.00
11 108000090 นายสมาน อึ้งโสภา 33618-43 0 0.00 0.00
12 108000091 นางขนิษฐา สุดสังห์ขาร 33615-43 0 0.00 0.00
13 108000094 นายพะเยาว์ พิพัฒน์พล 33604-43 0 0.00 0.00
14 108000100 นางสาวรจนา โพธิ์เงิน 0 0 0.00 0.00
15 108000103 นางบุบผา จันทร์ขันธุ์ 20333-42 0 0.00 0.00
16 108000108 นายสุภาพ เต็งสกุล 19653-44 0 0.00 0.00
17 108000111 นางสมทรง มุกดาสนิท 13220-40 0 0.00 0.00
18 108000113 สิบตำรวจตรีสมศักดิ์ คงสนิท 81819-47 0 0.00 0.00
19 108000114 ว่าที่ ร้อยตรีพยงศักดิ์ เพชรกูล 21313-44 0 0.00 0.00
20 108000115 นางบุญศรี แซ่ลิ้ม 21317-44 0 0.00 0.00
21 108000116 นางสาวจรรยา ดวงแก้ว 149300-53 0 0.00 0.00
22 108000117 นางพุธ ขะยอมดอก 125072-46 0 0.00 0.00
23 108000120 นางสุภรณ์ ไก่แก้ว 124104-40 0 0.00 0.00
24 108000125 นางรัชนีวรรณ กิมสวัสดิ์ 835990-47 0 0.00 0.00
25 108000129 นายอาคม กฤษณะปราณีต 47212-47 0 0.00 0.00
26 108000140 นายสมภพ จันทร์หอม 18603-49 0 0.00 0.00
27 108000142 นายธีรยุทธิ์ มลิซ้อน 19110-49 0 0.00 0.00
28 108000156 นางสาวพิศมัย แสนบุญมี 34068-54 8 9,746.00 1,089.00
29 108000165 นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย 64790-56 1 5.00 5.00
รวม 52,451.00
คลอง 1 หมู่ที่ 9
1 109000012 นายผิว ตองอ่อน 0 0 0.00 0.00
2 109000015 นางสาวไพศาล เหลืองช่างทอง 0 0 0.00 0.00
3 109000021 นายสิน ลิ้มไพบูลย์ 0 0 0.00 0.00
4 109000023 นายสถิตย์ พวงทอง 0 0 0.00 0.00
5 109000052 นางน้ำค้าง มีนิล 4670-37 0 0.00 0.00
6 109000080 นางสมจิตร วันเพ็ญ 0 0 0.00 0.00
7 109000085 นางสุรีย์ สุขสมบูรณ์ 9426-38 0 0.00 0.00
8 109000088 นางทองเงิน คำสมศักดิ์ 0 0 0.00 0.00
9 109000089 นางสมหมาย ช่อผดุง 0 0 0.00 0.00
10 109000104 นายธวัชชัย พันธ์รักษ์ 8784-38 8 1,490.00 5.00
11 109000107 นายสมาน บำรุงจิตร 0 0 0.00 0.00
12 109000109 นางอรุณ กุมลา 0 0.00 0.00
13 109000118 นางวีรินทร์ จารุศร 0 0 0.00 0.00
14 109000129 นางลำดวน กล้าฉลาด 0 0 0.00 0.00
15 109000133 โชคประพันน์ก่อสร้าง จำกัด 42960-45 0 0.00 0.00
16 109000141 นางสาวสุรินทร์ นวลละออ 6904-44 6 30.00 5.00
17 109000154 ทาบิโมโน-ไทย จำกัด 65987-54 0 0.00 0.00
18 109000168 นายสิทธิ์ ตาน้อย 206088-57 0 0.00 0.00
รวม 11,885.00
คลอง 1 หมู่ที่ 10
1 110000003 นายบุญมา กิมใช่ย้ง 68236-36 0 0.00 0.00
2 110000029 นายบุญมี กลิ่นจันทร์ 10807-36 36 240.00 5.00
3 110000034 นายชาญวิทย์ หิรัญอิตค์ 85683-33 0 0.00 0.00
4 110000048 พระอินทร์ฮอนดาคาร์ จำกัด 15821-43 0 0.00 0.00
5 110000050 นายทวีศัก ภาณุภาส 7188-49 15 195.00 75.00
6 110000078 นายจักรพันธ์ ธนานาถ 20394-41 0 0.00 0.00
7 110000100 นางสนิท ยวงใย 12673-40 0 0.00 0.00
8 110000137 สกาสิลากาญจน์ 1996 จำกัด 35095-45 0 0.00 0.00
9 110000138 นายสุจินต์ วินิจระกร 48899-47 0 0.00 0.00
10 110000168 นางประนอม แก้วสุข 155844-48 2 6,610.00 3,305.00
11 110000183 นายประคอง จันทนา 184632-50 8 40.00 5.00
12 110000203 นางวาสนา โพธิวราพรรณ 122691-55 0 0.00 0.00
13 110000309 นางพัชรณัฏฐ การะนันท์ 0-258955-58 16 40,796.00 705.00
14 110000319 นางสาวลัดดา โพธิ์ศรีทอง 116503-59 4 3,590.00 905.00
รวม 397,291.00
คลอง 1 หมู่ที่ 11
1 111000004 นายถนอม การะนันท์ 133868-36 0 0.00 0.00
2 111000011 นายประสิทธิ์ จีนนะ 1352-37 0 0.00 0.00
3 111000039 นางสาวประโลม อุบลเฉลา 2620-36 0 0.00 0.00
4 111000052 นายเจริญศิลป์ วิเชียรสุวรรณ 8285-38 0 0.00 0.00
5 111000112 นางปุย ญวนเพ็ง 13023-40 0 0.00 0.00
6 111000121 นางสาวอรนารถ เชิดบุญชาติ 105563-48 0 0.00 0.00
7 111000123 นายสิทธิพล ลีศิริวิทย์ 19648-44 12 2,000.00 5.00
8 111000125 นางสาวสมจิตร บัวยัง 13216-40 31 5,855.00 5.00
9 111000127 นางสุนันทา คณะจิตต์ 21537-44 38 2,590.00 5.00
10 111000147 นายจักรี วิเชียรสรรค์ 34070-54 2 300.00 5.00
11 111000186 นางสาวจินตนา จตุรวรรณ 71102-49 0 0.00 0.00
12 111000192 นายจำลอง แก้วพรมมา 18661-49 0 0.00 0.00
13 111000204 นายมานะ ผึ่งมุก 184610-50 3 5,215.00 1,905.00
14 111000207 นางจารุวรรณ ปัญญาสกุลชัย 11483-51 14 53,170.00 5.00
15 111000212 นางสาวมณฑา คูฮกซิ่ว 4735-52 0 0.00 0.00
16 111000218 นายศุภกร แซ่เตีย 207173-53 16 31,900.00 383.00
17 111000232 นางรุ่ง อิ่มสมภาร 110250-54 0 0.00 0.00
18 111000237 นายไชยสิทธิ์ ถ้วยทอง 113043-54 36 11,720.00 515.00
19 111000407 นางสาวกุลกริยา ยงค์สงวนชัย 270176-59 10 750.00 45.00
รวม 1,193,700.00
คลอง 1 หมู่ที่ 12
1 112000007 นายสมชาย จิ๋วแหยม 114981-47 6 4,762.00 737.00
2 112000077 นางจันทร์ คชทองคำ 11205-40 0 0.00 0.00
3 112000093 นางสาวสุดารัตน์ บัวเจือ 12475-40 0 0.00 0.00
4 112000133 นางอุทัย สุขเจริญ 24636-41 0 0.00 0.00
5 112000141 นายสังเวียน หอกลอง 12923-40 0 0.00 0.00
6 112000189 นางองุ่น จ้อยเจริญ 12886-40 0 0.00 0.00
7 112000233 นางวรรณดี นาหมุด 81812-47 0 0.00 0.00
8 112000242 นางศรีกัญญา ตันติบุญทวีวัฒน์ 43763-48 0 0.00 0.00
9 112000329 นายดิเรก พันธ์ไพโรจน์ 50428-49 0 0.00 0.00
10 112000330 นายดิเรก พันธ์ไพโรจน์ 2 6359-49 0 0.00 0.00
11 112000360 นายปวิชญา ไทยสมบูรณ์สุข 123881-50 0 0.00 0.00
12 112000361 นายปวิชญา ไทยสมบูรณ์สุข 123884-50 0 0.00 0.00
13 112000369 นายบุญธรรม โชคล้ำเลิศ 123310-50 0 0.00 0.00
14 112000408 นางสาวเยาวรัตน์ ไทยสมบูรณ์สุข 144042-50 14 70.00 5.00
15 112000474 นายฉลอง บินทิอินทร์ 128617-55 7 475.00 5.00
16 112000490 นางบานเย็น กฤษดี 127285-55 0 0.00 0.00
รวม 21,216.00
คลอง 1 หมู่ที่ 13
1 113000023 นางสาวปารวีร์ บุญโต 58455-44 0 0.00 0.00
2 113000120 นายภาสกร อาชาเมธีกุล 58647-44 0 0.00 0.00
3 113000126 นางสุธารัตน์ โอษฐ์ยิ้มพราย 12978-40 0 0.00 0.00
4 113000189 นางสมปอง ช่างน้อย 12925-40 0 0.00 0.00
5 113000240 นายกิติพล นาคสมบูรณ์ 54724-47 12 11,030.00 5.00
6 113000282 นางรัตนาภรณ์ ชูประเสริฐ 106200-48 0 0.00 0.00
7 113000390 นายณัฐพล ตาวิโรจน์ 39992-52 0 0.00 0.00
รวม 113,130.00
คลอง 1 หมู่ที่ 14
1 114000004 นายยุวชน กริบทอง 13969-40 17 745.00 5.00
2 114000037 นายยุทธศาสตร์ วิบูลย์เพ็ง Tk121-63 12 60.00 5.00
3 114000053 นางสำอางค์ ปรีกราน 50375-47 0 0.00 0.00
4 114000069 นางกัลยา เมืองศรีนุ่น 155464-48 0 0.00 0.00
5 114000070 ร้อยตรีประสิทธิ์ อินทร์พลับ 50376-47 26 2,164.00 5.00
6 114000071 นางเฉลย อ่อนวิจารณ์ 50272-47 0 0.00 0.00
7 114000083 นายสมศักดิ์ ทองอินทร์ 95003-47 5 25.00 5.00
8 114000113 นางสาวเสงี่ยม สาระโพธิ์ 14836-48 21 115.00 5.00
9 114000175 นายนำชัย สมบัติพาณิชย์ 0-113710-63 8 876.00 93.00
รวม 66,982.00
คลอง 1 หมู่ที่ 15
1 115000018 นายประจวบ พิ่งสงวน 0 0 0.00 0.00
2 115000092 นายสุเทพ สีด่าน 25432-41 0 0.00 0.00
3 115000104 นายเจษฎา จันทร์รัตนกุล 31594-43 0 0.00 0.00
4 115000123 นางม้วน มีโต 13059-40 0 0.00 0.00
5 115000167 นางสาวมุกดา สุขสบาย 2308-49 0 0.00 0.00
6 115000180 นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี 300198-50 0 0.00 0.00
7 115000191 นายตรรค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 14339-51 0 0.00 0.00
8 115000233 นางสาวฉมชบา วิชูรัตน์ 0-524281-61 15 97.00 5.00
รวม 776.00
คลอง 1 หมู่ที่ 18
1 118000006 นายสุพล อยู่เปรม 0 0 0.00 0.00
2 118000010 นายอั๋น แก้วทองคำ 68135-35 8 830.00 105.00
3 118000018 นายสมจิตร สิทธิพูล 81829-47 17 755.00 25.00
4 118000030 นางสาวทองแดง นิรักษา 32340-36 0 0.00 0.00
5 118000059 นางสมพร สุดสละ 148418-48 36 6,100.00 135.00
6 118000075 นางลำเจียก อินม่วง 27682-36 26 11,090.00 375.00
7 118000105 นางพเยาว์ คงสว่าง 76343-36 0 0.00 0.00
8 118000115 นายทรัพย์ เภาพันธ์ 63700-33 0 0.00 0.00
9 118000129 นายบุญเสริม แก้วทองคำ 76354-36 0 0.00 0.00
10 118000135 นายชะโอด นิ่มเชียง 0 0 0.00 0.00
11 118000136 นางสมจิตร นิลจิต 0 0 0.00 0.00
12 118000137 นายสุพจน์ นุ่มแพร 0 0 0.00 0.00
13 118000138 นางบุญชู จุดจองสิน 0 0 0.00 0.00
14 118000140 นางละเอียด แดงสังวาลย์ 0 0.00 0.00
15 118000141 นางเทียน บุญช่วย 0 0.00 0.00
16 118000142 นางสาวสังวาลย์ ปานทิพย์ 0 0.00 0.00
17 118000143 นางสาวนารี สุรชาติ 0 0.00 0.00
18 118000144 นางประไพ โพธิ์ศรี 0 0.00 0.00
19 118000145 นางม้วน นุ่มแพร 0 0.00 0.00
20 118000146 นางสำราญ เพ็ชรพวง 0 0 0.00 0.00
21 118000147 นางคำกอง เจียมรักษา 0 0 0.00 0.00
22 118000148 นายอุทัย คุณรัตน์ 0 0 0.00 0.00
23 118000149 นายถาวร เพ็ชรพวง 0 0.00 0.00
24 118000150 นายสุนทร ไม้จันทร์ 0 0.00 0.00
25 118000151 นางมยุรี จันทร์สืบสาย 0 0.00 0.00
26 118000152 นางแพรว นุ่มแพร 0 0.00 0.00
27 118000153 นางน้อย น้อยลาด 0 0.00 0.00
28 118000154 นางสำรวย ยินดาหา 0 0.00 0.00
29 118000155 นายสมชาย น้อยราษฎร์ 0 0.00 0.00
30 118000156 นางฉวี น้อยลาด 0 0.00 0.00
31 118000157 นายส่งศิลป์ ด้วงศาลเจ้า 0 0.00 0.00
32 118000158 พันตำรวจเอกวิศิษฐ์ เอมประณีย์ 0 0.00 0.00
33 118000159 นางขันต์ รัตนมั่นคง 0 0.00 0.00