Logo

รายงานการจดมาตรและการเก็บค่าน้ำ


รายงานการจดมาตรและการเก็บค่าน้ำรายวัน (แยกตามรายบุคคลและรายวัน)

ลำดับ จดมาตรแล้ว เก็บค่าน้ำประปา
1 นายอานนท์ บางขันธ์
        คลอง 1 หมู่ที่ 9 0 0
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 0 0
        คลอง 1 หมู่ที่ 8 0 0
2 นายบุญญฤทธิ์ กงรัมย์
        คลอง 1 หมู่ที่ 10 0 0
        คลอง 1 หมู่ที่ 11 0 0
3 นางสาวมยุรี โล่ขุนพรหม
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 1 0
4 นายวีรชัย ธีระทวีสุข
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 0 0
5 กรุณาเลือกคำนำหน้าอาณัติ เติมนอก
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 0 0
6 นางสาวนุชนารถ คชทอง
        คลอง 2 หมู่ที่ 9 1 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 7 0 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 8 0 0
7 นายเฉลิมเกียรติ เจิ่งฤทธิ์
        คลอง 2 หมู่ที่ 10 0 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 11 0 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 12 0 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 0 0
8 นายเศรษฐา จารีต
        คลอง 1 หมู่ที่ 13 0 0
        คลอง 1 หมู่ที่ 14 0 0
        คลอง 1 หมู่ที่ 15 0 0
9 นายนิทัศน์ ประดิษฐธรรมมา
        คลอง 1 หมู่ที่ 19 0 0
        คลอง 1 หมู่ที่ 20 0 0
        คลอง 1 หมู่ที่ 11 0 0
        คลอง 1 หมู่ที่ 18 0 0
10 นายสุรชัย ศรีทิม
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 0 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 0 0
11 นายปรีชา ปิ่นทอง
        คลอง 1 หมู่ที่ 10 0 0
        คลอง 1 หมู่ที่ 12 0 0
12 นายสมศักดิ์ สัมมากิจ
        คลอง 2 หมู่ที่ 13 0 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 15 0 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 7 0 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 8 0 0
        คลอง 2 หมู่ที่ 9 0 0
13 นายอาคม ตามประดิษฐ
        คลอง 2 หมู่ที่ 14 62 0
รวม 64 0