Logo
ลำดับ รหัสธนาคาร ชื่อธนาคาร ภาษาไทย สถานะ จัดการ
1 001 ธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้งาน
2 002 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
3 004 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)7 ใช้งาน
4 006 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
5 008 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส ใช้งาน
6 009 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ใช้งาน
7 011 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
8 014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
9 017 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ใช้งาน
10 018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ใช้งาน
11 020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
12 022 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
13 023 ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด ใช้งาน
14 024 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
15 025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
16 026 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
17 027 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น ใช้งาน
18 029 ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ ใช้งาน
19 030 ธนาคารออมสิน ใช้งาน
20 031 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ใช้งาน
21 032 ธนาคารดอยซ์แบงก์ ใช้งาน
22 033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใช้งาน
23 034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้งาน
24 035 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ใช้งาน
25 039 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ใช้งาน
26 045 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ใช้งาน
27 052 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
28 065 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
29 066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ใช้งาน
30 067 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
31 069 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
32 070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
33 071 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
34 073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
35 079 ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ใช้งาน
36 080 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ใช้งาน