Logo

สรุปรายได้

MN_WATER_RECORDING_6701
MN_WATER_RECORDING_6702
MN_WATER_RECORDING_6703
MN_WATER_RECORDING_6704
MN_WATER_RECORDING_6705
MN_WATER_RECORDING_6706
MN_WATER_RECORDING_6707
MN_WATER_RECORDING_6708
MN_WATER_RECORDING_6709
MN_WATER_RECORDING_6710
MN_WATER_RECORDING_6711
MN_WATER_RECORDING_6712
ลำดับ เดือน รายได้
ค่าประปา ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1 มกราคม 7,198,493.08 243,170.00 0.00
2 กุมภาพันธ์ 6,858,094.00 314,010.00 0.00
3 มีนาคม 7,244,802.00 433,890.00 0.00
4 เมษายน 7,227,106.00 440,310.00 0.00
5 พฤษภาคม 2,609,164.00 460,000.00 0.00
6 มิถุนายน 0 199,500.00 0.00
7 กรกฎาคม 0 0.00 0.00
8 สิงหาคม 0 0.00 0.00
9 กันยายน 0 0.00 0.00
10 ตุลาคม 0 0.00 0.00
11 พฤศจิกายน 0 0.00 0.00
12 ธันวาคม 0 0.00 0.00
รวม 31,137,659.08 2,090,880.00 0.00

สรุปรายได้

ลำดับ เดือน รายได้
สำนักงาน โทรศัพท์ เคาเตอร์เซอร์วิส ธนาคาร
ค่าประปา ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าประปา ค่าประปา ค่าประปา
1 มกราคม 3,821,423.00 243,170.00 0.00 2,794.00 687,098.08 2,687,178.00
2 กุมภาพันธ์ 3,513,425.00 314,010.00 0.00 0.00 739,830.00 2,604,839.00
3 มีนาคม 3,774,348.00 433,890.00 0.00 0.00 791,201.00 2,679,253.00
4 เมษายน 3,558,470.00 440,310.00 0.00 0.00 882,902.00 2,785,734.00
5 พฤษภาคม 551,206.00 460,000.00 0.00 0.00 375,886.00 1,682,072.00
6 มิถุนายน 0 199,500.00 0.00 0 0 0
7 กรกฎาคม 0 0.00 0.00 0 0 0
8 สิงหาคม 0 0.00 0.00 0 0 0
9 กันยายน 0 0.00 0.00 0 0 0
10 ตุลาคม 0 0.00 0.00 0 0 0
11 พฤศจิกายน 0 0.00 0.00 0 0 0
12 ธันวาคม 0 0.00 0.00 0 0 0
รวม 15,218,872.00 2,090,880.00 0.00