Logo

การรับ-จ่ายน้ำ

ลำดับ เดือน รับน้ำ จ่ายน้ำ (ชำระเงินเเล้ว) จ่ายน้ำ (รอชำระเงิน)
หน่วย จำนวนเงิน หน่วย จำนวนเงิน หน่วย จำนวนเงิน
1 มกราคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 กุมภาพันธ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 มีนาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 เมษายน 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 พฤษภาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6 มิถุนายน 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 กรกฎาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8 สิงหาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 กันยายน 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 ตุลาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 พฤศจิกายน 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 ธันวาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลำดับ เดือน พักอาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ
หน่วย จำนวนเงิน หน่วย จำนวนเงิน หน่วย จำนวนเงิน หน่วย จำนวนเงิน
1 มกราคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 กุมภาพันธ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 มีนาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 เมษายน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 พฤษภาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6 มิถุนายน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 กรกฎาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8 สิงหาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 กันยายน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10 ตุลาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 พฤศจิกายน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12 ธันวาคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00