Logo

กลุ่มประเภทเงิน

ลำดับ รหัสกลุ่มประเภทเงิน ชื่อกลุ่มประเภทเงิน สถานะ จัดการ
1 3 เบิกเกินส่งคืน ใช้งาน
2 4 เงินสะสม ใช้งาน
3 1 เงินรับฝาก ใช้งาน
4 2 เงินรายได้ ใช้งาน
5 45 222 ใช้งาน