Logo
ลำดับ รหัสตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง สถานะ จัดการ
1 38 เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำประปา,เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าน้ำประปา ใช้งาน
2 17 เจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้งาน
3 16 รองนายกเทศมนตรี ใช้งาน
4 6 นายกเทศมนตรี ใช้งาน
5 8 ผู้อำนวยการกองการประปา ใช้งาน
6 10 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ใช้งาน
7 12 หัวหน้างานการประปา ใช้งาน
8 13 เจ้าหน้าที่งานธุรการ ใช้งาน
9 15 เจ้าหน้าที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ/ซ่อมท่อประปา ใช้งาน
10 7 ปลัดเทศบาล ใช้งาน
11 9 หัวหน้างานการเงินและบัญชี ใช้งาน
12 11 เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าน้ำประปา ใช้งาน
13 14 เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำประปา ใช้งาน